32 đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán

32 đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toántài liệu ôn thi lớp 2 giúp các thầy cô có thể làm quen với hình thức ra đề thi và củng cố kiến thức môn Toán lớp 2 cho các em học sinh, ôn tập giữa học kì 1 chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 2 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết đề Toán lớp 2 giữa kì 1.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 - 2022

Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức

PHÒNG GD & ĐT ….

TRƯỜNG TIỂU HỌC…..

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2021 – 2022

Môn: Toán – Khối 2

(Thời gian: 40 phút, không kể thời gian giao đề)

Họ và tên: ………………………………………………

Lớp 2………

ĐIỂM

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Số liền trước của số 80 là:

A. 70

B. 81

C. 79

D. 82

Câu 2. Số gồm 5 chục và 2 đơn vị là:

A. 502

B. 552

C. 25

D. 52

Câu 3. Số tám mươi tư viết là:

A. 48

B. 804

C. 84

D. 448

Câu 4. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 8 + 5 ….15

A. >

B. <

C. =

D. Dấu khác

Câu 5. Lan có 7 cái kẹo, Mai có 8 cái kẹo. Cả hai bạn có …. cái kẹo?

A. 14 cái kẹo

B. 13 cái kẹo

C. 15 kẹo

D. 15 cái kẹo

Câu 6.

Tổng của 31 và 8 là:

A. 38

B. 37

C. 23

D. 39

Hiệu của 48 và 23 là:

A. 24

B. 46

C. 25

D. 20

Câu 7.

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A. 99

B. 89

C. 98

D. 90

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:

A. 10

B. 100

C. 89

D. 90

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính

a) 31 + 7

b) 78 - 50

Bài 2. Lớp 2A có 35 học sinh, lớp 2B có nhiều hơn lớp 2A là 3 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 3. Hình bên có:

a) Có …….. hình chữ nhật.

b) Có ……...hình tam giác.

Toán lớp 2 giữa kì 1

Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 1: C

Câu 2: D

Câu 3: C

Câu 4: B

Câu 5: C

Câu 6:

a, D

b, C

Câu 7:

a, C

b, D

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính

a, 31 + 7 = 38

b, 78 - 50 = 28

Bài 2.

Tóm tắt:

2A có: 35 học sinh

2B có nhiều hơn 2A 3 học sinh

2B ? học sinh

Bài giải:

Lớp 2B có số học sinh là:

35 + 3 = 38 (học sinh)

Đáp số: 38 học sinh

Bài 3. Hình bên có:

a) Có 1 hình chữ nhật.

b) Có 5 hình tam giác.

Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán

Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo

I. Trắc nghiệm (Khoanh vào trước đáp án đúng)

Câu 1: Số gồm 6 chục và 7 đơn vị được viết là:

A. 76

B. 67

C. 70

D. 60

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 54 = 50 + .....

A. 4

B. 5

C. 50

D. 40

Câu 3: Số bị trừ là 24, số trừ là 4. Vậy hiệu là:

A. 19

B. 20

C. 21

D. 22

Câu 4: Số liền sau số 89 là:

A. 86

C. 88.

B. 87 .

D. 90.

Câu 5: Tổng của 46 và 13 là:

A. 57

B. 58

C. 59

D. 60

Câu 6: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 40 + 40 ..... 90

A. >

B. <

C. =

D. +

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống

Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 8: Viết phép tính vào ô trống:

Lớp 2A có 21 bạn nam và 17 bạn nữ. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh?

II. Tự luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a, 25 + 12

b, 18 + 3

c, 78 - 31

d, 79 - 25

Bài 2: Điền số thích hợp vào trống:

Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán

Bài 3: Trong can to có 17 lít nước mắm. Mẹ đã rót nước mắm từ can to và đầy một can 6 lít. Hỏi trong can to còn lại bao nhiêu lít nước mắm?

Bài giải

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bài 4: Viết tất cả các số có hai chữ số lập được từ 3 số: 5, 0, 2.

............................................................................................................................

Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán

I. Trắc nghiệm: 4 điểm ( mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

B

A

B

D

C

B

A

21 + 17 = 38

II. Tự luận:

Bài 1: 2 điểm (mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

a, 25 + 12 = 37

b, 18 + 3 = 21

c, 78 - 31 = 47

d, 79 - 25 = 54

Bài 2: 1 điểm (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

Đề thi Toán lớp 3 kì 1

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải

Số lít nước mắm còn lại trong can to là: (0,5 điểm)

17 - 6 = 11 (l) (1 điểm)

Đáp số: 11 lít nước mắm. (0,5 điểm)

Bài 4: (1 điểm)

Tất cả các số có hai chữ số lập được từ 3 số: 5, 0, 2 là: 50, 52 20,25.

Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều

I. Trắc nghiệm (Khoanh vào trước đáp án đúng)

Câu 1. Các số tròn chục bé hơn 50 là:

A. 10 ; 20 ; 30 ; 50

B. 10 ; 20 ; 30 ; 40

C. 0 ; 10 ; 20 ; 30

D. 20 ; 10 ; 30 ; 50

Câu 2. Kết quả của phép tính 75 + 14 là:

A. 79

B. 78

C. 80

D. 89

Câu 3. Số thích hợp viết vào chỗ chấm cho đúng thứ tự:

90 ; …….. ; …….. ; 87 là:

A. 91 ; 92

B. 88 ; 89

C. 89 ; 88

D. 98 ; 97

Câu 4. Trong bãi có 58 chiếc xe tải. Có 38 chiếc rời bãi. Số xe tải còn lại trong bãi là:

A. 20 chiếc

B. 96 chiếc

C. 30 chiếc

D. 26 chiếc

Câu 5. Tính: 47 kg + 22 kg = ? kg

A. 59

B. 69

C. 79

D. 39

Câu 6. Cho: … > 70. Số thích hợp để điền vào ô trống là:

A. 60

B. 70

C. 80

D. 69

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

45 + 326 + 5179 – 2568 - 7

Câu 8. Tính:

a. 8 + 9 =

b. 13l – 6l =

16 - 9 =

8l + 7l =

Câu 9. Bao gạo to cân nặng 25 kg gạo, bao gạo bé cân nặng 12 kg gạo. Hỏi cả hai bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 10. Điền số thích hợp vào ô trống.

Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán

Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán

I. Trắc nghiệm

Câu 1: B. 10 ; 20 ; 30 ; 40

Câu 2: D. 89

Câu 3: C. 89 ; 88

Câu 4: A. 20 chiếc

Câu 5: B. 69

Câu 6: C. 80

II. Tự luận

Câu 7:

45 + 32 = 77

6 + 51 = 57

79 – 25 = 54

68 - 7 = 61

Câu 8.

8 + 9 = 1716 - 9 = 7
13l – 6l = 7l8l + 7l = 15l

Câu 9.

Cả hai bao cân nặng số ki-lô-gam gạo là:

25 + 12 = 37 kg

Đáp số: 37kg

Câu 10

9, 12, 15, 18

42, 40, 38, 36

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 - 2022

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. 1 dm = ………………

A. 1cm

B. 10 cm

C. 100 cm

D. 50 cm

2. 28 + 4 = …………………

A. 24

B. 68

C.22

D.32

3. Số liền sau của 99 là:

A. 97

B. 98

C. 99

D. 100

4. 6kg + 13 kg= ……………kg

A. 19kg

B. 29 kg

C. 18 kg

D. 20 kg

5. Số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 90

B. 100

C. 99

D. 89

6. Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là:

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22

A. 4

B. 9

C. 6

D. 5

7. 3l + 6l – 4l = …………l

A. 13l

B. 14l

C. 5l

D. 4l

8. 87 – 22 = …………….

A. 65

B. 56

C. 55

D. 66

Phần II:

1. Đặt tính rồi tính:

a. 36 + 36

b. 55 + 25

c. 17 + 28

d. 76 + 13

2. Số? (2 điểm)

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22

3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 78 kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 13 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kilôgam đường?

Bài giải

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 80;81;….;….;…..;….;86

b/ 70;….;…..;…..;….;…;64

Câu 2: Tính

7 + 8 =

10 + 2 =

8 + 4 =

9 + 4 =

Câu 3: Đặt tính rồi tính

27+15

50 + 9

Câu 4: Điền dấu (>, <,=) thích hợp vào chỗ chấm

9 + 9…….19

2 + 9…….9 + 2

40 + 4……44

25 + 5……..20

Câu 5:

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

25 + 14 = 39 

42 + 15 = 71 

60 + 40 = 90 

25 + 45 = 70 

Câu 6: Hình bên có:

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22

……… hình tam giác

……… hình tứ giác

Câu 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 dm = ……… cm

30 cm = …….. dm

5 dm = ………cm

70 cm = ……...dm

Câu 8: Một cửa hàng buổi sáng bán được 45 kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 15 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 3

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

48 + 25

5 + 29

38 + 39

35 + 14

Bài 2: Tính (2 điểm)

30 – 20 + 14 = …….

28 kg + 14 kg = ………..

26 + 12 – 10 = …….

36 kg + 22 kg = ………..

Bài 3: (2 điểm) Điền dấu >, < , =

16 + 25 ….. 25 + 16

31 + 10 ……50 – 20

43 – 32 ….. 20

56 …… 20 + 36

Bài 4: Số ? (1 điểm)

1 dm = …….cm

30 cm = ……dm

5 dm = …….cm

80 cm = ……dm

Bài 5: (1 điểm)

Mai cân nặng 32 kg, Hằng cân nặng hơn Mai 4 kg. Hỏi Hằng cân nặng bao nhiêu Ki-lô-gam?

Bài làm

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Bài 6: (1 điểm)

Thùng thứ nhất có 28 lít dầu, thùng thứ hai ít hơn thùng thứ nhất 2 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Bài làm

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………

Bài 7: (0.5 điểm)

Hãy kẻ thêm một đoạn thẳng để có 1 hình chữ nhật và 2 hình tam giác.

Đề kiểm tra Toán lớp 2

Bài 8: (0.5 điểm)

Đề kiểm tra Toán lớp 2

Hình vẽ bên có …….hình chữ nhật

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 4

Bài 1: (2 điểm)

a)  Viết các số sau:

Hai mươi ba..... ;

Ba mươi mốt…... ;

Bốn mươi hai…… ;

mười sáu….. ;

năm mươi..

b/ Sắp xếp các số sau: 18 ; 32 ; 42 ; 24 ; 19, 95 theo thứ tự từ :

a/ bé đến lớn : ………………………………………………………………………………

b/ lớn đến bé: ………………………………………………………………………………

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

87 + 13

14 + 86

36 +24

47 +25

Bài 4: (2 điểm). Điền dấu thích hợp <;>;=

20 + 20 + 10 .... 50

10 .... 40 - 30

20 + 20.... 50

30 + 20... 40

Bài 5: (2 điểm)

Lớp 2A có 35 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh nam?

Bài 4: (1 điểm)

Vẽ thêm một đoạn thẳng để được một hình chữ nhật và hai hình tam giác

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22

........................

Như các bạn đã biết, lớp 2 không tổ chức thi giữa kì 1, nhưng để các em có thể luyện các Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 ôn luyện phần kiến thức đã học trong nửa đầu kì 1, phụ huynh và thầy cô nên tham khảo đề thi trên và tải về cho các em luyện tập.

Toán lớp 2 là môn học rất quan trọng. Trong chương trình Toán lớp 2, các bé sẽ phải trải qua hai kì thi quan trọng là đề thi học kì 1 lớp 2 và đề thi học kì 2 lớp 2. Nhưng để chuẩn bị tốt cho 2 kì thi trên thì các em phải có phương pháp luyện ngay từ các đề thi giữa học kì 1 lớp 2 để làm quen dần với cấu trúc đề thi. Chúc các em học tốt.

32 đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán trên có bài tập vận dụng kèm hướng dẫn giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện môn Toán nâng cao lớp 2.

Tham khảo thêm các đề thi Toán 2 có lời giải hay:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
92 80.352
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 2 Xem thêm