Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Chu Văn An, Hà Nội năm học 2017 - 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018
Môn: TOÁN - Lớp 10
Buổi thi: Chiều ngày 26 tháng 04 năm 2018
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
(Đề thi gm 01 trang)
Câu 1 (2,0 đim). Cho bất phương trình
2
2210mxmx (với m
là tham số).
a) Giải bất phương trình khi
2.m
b) Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi
.x
Câu 2 (2,5 đim). Giải các bất phương trình và phương trình sau
a)
22
1;xxx
b)
2
2658;xxx
c)
2
24 2 51.xxxx
Câu 3 (2,5 đim). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ,Oxy cho đường thẳng :270xy và đim
2; 4 .I
a)
Viết phương trình của đường thẳng d đi qua I và song song với đường thẳng .
b) Viết phương trình đường tròn có tâm
I
và tiếp xúc với đường thẳng .
c)m tọa độ điểm
M
thuộc trục tung sao cho (,) 5.dM
Câu 4 (2,0 đim).
a)
Cho
2
sin , ; .
32





Tính
cos .
4



b) Chứng minh rằng
1sin2
tan ,
4cos2
x
x
x




với giả thiết các biểu thức có nghĩa.
Câu 5 (1,0 đim). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ
,Oxy
cho hình vuông
A
BCD có tâm .I Gi
M
là
điểm đối xứng của
D
qua .C Gi
,HK
lần lượt hình chiếu vuông góc của C và
D
trên đường
thẳng
.
A
M Biết
1;1 ,K
đỉnh
thuộc đường thẳng :5 3 10 0dx y đường thẳng HI
phương trình3 1 0.xy Tìm tọa độ đỉnh
.
B
------------------ Hết ------------------
Thí sinh không được s dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:…………………………………………; Số báo danh:………….…...
ĐỀ SỐ 1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 1 – LỚP 10 – Năm học 2017 -2018
Ni dun
g
Đim
Câu 1
2
1.1
(1 đ)
m = 2
2
4410xx
0,25
1
2
x
0,5
Vậy, tập nghiệm
1
\
2
S



0,25
1.2
(1 đ)
1
2410 .
4
m x x Loai
  
0.25
2m  , bpt nghiệm đúng với x
  
2
20
02
0, 25 0, 25 1 2 0, 25
012
20
m
am
m
m
mm








0.75
Câu 2
2,5
2.1
(1 đ)
22
22 2 2
11xxx xx x
0.25
2
12 10xxx
0.25
1
2
x

0,5
2.2
(1 đ)


2
2
2
2
650
6 5 82 82 0 0,25
6582
xx
xx x x
xx x




2
15
40,25
538690
x
x
xx



 
15
23
0, 25 1 3 0, 25
5
3
4
x
x
x
x
x


1
2.3
(0,5 đ)


 

2
2
24 2 51
21 4 1 2 5 3
33
32 1 0
21 4 1
11
3210
21 4 1
30
11
210*
21 4 1
xxxx
xxxx
xx
xx
xx
xx
xx
x
x
xx




 



 



 
ĐK:
24x
0,25
Lập luận để với
2; 4x thì

11
210
21 4 1
x
xx

 
Nên
p
t
(
*
)
vô n
g
hiệ
m
p
t có n
g
hiệm du
y
nhất
3x
0.25
Câu 3
2,5
3.1
(1 đ)
có VTPT
1; 2 2; 1nVTCPu



0,25
||d  d có
2;1
d
VTCPu

, mà (2;4)I 
0,25
PTTS của d:
22
4
x
t
yt


0.5
3.2
(1 đ)
(C) tiếp xúc (, )
R
dI (0,25)
3
5
R
 (0,25)
Phương trình (C) :

22
9
24
5
xy

(0,5)
1.0
3.3
(0,5 đ)
Gọi
0; .
o
My
27
(,) 5 5
5
o
y
dM

0,25

0;6
6
1
0;1
o
o
M
y
y
M

0,25
Câu 4
(2 đ)
2
4.1
(1 đ)
 
22
;cos0
2
55
cos 1 sin 0,25 cos 0,25
93







0,5


cos cos cos sin sin 0,25
444
10 2 2
0, 25
6







0,5
4.2
(1 đ)

2
22
1 2sin . s (c s sin ) sx sin x
0, 25 (0.25) (0, 25);
cos sin (cos sin )( os sin ) os sin
1tanx sxsinx
tan (0,25)
41tanxossin
xcox ox x co
VP
xx xxcxx cxx
co
x
cx x









1,0
Câu 5
(1 đ)
I
A
B
C
D
M
H
K
Q
+ Gọi
,QKI DH
chứng minh được
tứ giác KBHQ là hình vuông. (0,25)
+ Do I là trung điểm của KQ nên
(, ) 2( , ) 10.d B IH d K IH
(0,25)
+ Gọi
10 3
,
5
t
B
td



, từ đó giải
phương trình
(; ) 10dBIH
tìm được
17 15
15
;
44
4
85
43 85
;
4
44
B
t
t
B







(0,25)
+ Do K và B nằm cùng phía đối với
đường thẳng HI nên
17 15
;
44
B



. 0,25)

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Chu Văn An

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Chu Văn An, Hà Nội năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 dành cho các bạn học sinh lớp 10 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 10 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Trấn Biên năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Lê Hồng Phong, Khánh Hòa năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
2 3.281
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Kết nối

    Xem thêm