Đề KSCL lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh lần 1

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
S GD&ĐT BC NINH
TRƯỜNG THPT THUN THÀNH S 1
ĐỀ KHO SÁT CHT LƯỢNG LN 1
M HỌC 2018 -2019
N TOÁN 11
Thi gian làm bài: 90 phút
(50 câu trc nghim)
đề thi
132
H và tên thí sinh:..................................................................... SBD: ......................
Câu 1: Cho hình lăng tr
1 1 1
.
ABC A BC
. Gi
, ,
I K G
lần lượt trng tâm các tam giác
1 1 1 1
, ,
ABC ACC A B C
. Mt phẳng nào sau đây song song với mt phng
( )
IKG
?
A.
( )
BBC
B.
1
( )
ABB
C.
1 1
( )
AC A
D.
1
( )
ABC
Câu 2: Gieo mt đồng xu cân đối và đng cht hai ln liên tiếp. Tính xác sut đ ít nht mt ln xut
hin mt nga
A.
1
3
B.
1
2
C.
3
4
D.
2
3
Câu 3: Cho dãy s
n
u
vi
1
1
1
2
2
n n
u
u u
. Tìm công thc s hng tng quát ca dãy s
A.
1
2
n
n
u
B.
1
1
2
n
n
u
C.
1
2
n
n
u
D.
2
2
n
n
u
Câu 4: Phương trình
2
( 4) 2
m x m
có nghim khi
A.
2
m
B.
0
2
m
m
C.
2
m
D.
2
2
m
m
Câu 5: Trong mt phng
Oxy
, đưng thẳng đi qua
1; 2
M
và vuông góc với đường thng
: 2 3 12 0
d x y
có phương trình là
A.
3 2 7 0
x y
B.
2 3 8 0
x y
C.
2 3 4 0
x y
D.
2 3 8 0
x y
Câu 6: Đồ th hàm s nào dưới đây nhận
Oy
làm trc đối xng?
A. Hàm s
sin
y x
B. m s
cot
y x
C. Hàm s
tan
y x
D. Hàm s
cos
y x
Câu 7: S tp con có
3
phn t khác nhau ca tp
0,1,2,3
X là
A.
24
B.
1
C.
4
D.
3
Câu 8: Biu din tp nghim ca phương trình
cos cos2 cos3 0
x x x
trên đường tròn lượng giác
ta được s điểm cui là
A.
2
B.
5
C.
6
D.
4
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
Câu 9: Tính tng
0 2 4 2018
2018 2018 2018 2018
....P C C C C
A.
2017
2
B.
2018
2 1
2
C.
2018
2
D.
2018
2 1
2
Câu 10: S nghim ca phương trình
2
( 5 4) 2 3 0
x x x
A.
3
B.
0
C.
1
D.
2
Câu 11: Tìm
m
đ hàm s
2 2
( 4) ( 1) 3
y m x m x
nghch biến trên
A.
2
m
B.
1
m
C.
2
m
hoc
2
m
D.
2
m
Câu 12: Cho cp s cng
n
u
, gi
n
S
tng ca
n
s hạng đầu ca cp s cng. Biết
7 12
77, 192
S S . Tìm s hng tng quát ca cp s cộng đó ?
A.
2 3
n
u n
B.
4 5
n
u n
C.
3 2
n
u n
D.
5 4
n
u n
Câu 13: Khẳng định nào sau đây sai?
A. Nếu hai mt phng phân bit cùng song song vi mt phng th ba thì chúng song song vi
nhau
B. Nếu mt phng
( )
P
chứa hai đường thng phân bit cùng song song vi mt phng
( )
Q
thì mt
phng
( )
P
song song vi mt phng
( )
Q
.
C. Nếu hai mt phẳng không có điểm chung nào thì chúng song song vi nhau.
D. Nếu hai mt phng song song thì mi đưng thng nm trong mt phẳng này đều song song vi
mt phng kia.
Câu 14: Vec nào sau đây không là véc tơ pháp tuyến của đường thng
: 3 2 0
d x y
A.
1
w ( ; 1)
3
B.
(3;1)
h
C.
(1; 3)
u
D.
( 2;6)
v  
Câu 15: Cho hàm s
2
4 5
y x x
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm s nghch biến trên khong
( ; 2)

B. Hàm s đồng biến trên khong
( 2; )
C. Hàm s đồng biến trên khong
( ;2)

D. Hàm s nghch biến trên khong
( 2; )
Câu 16:bao nhiêu giá tr nguyên ca tham s
m
để phương trình cos2
x m
có nghim?
A.
3
B.
4
C.
1
D.
2
Câu 17: Trong mt phng
Oxy
, nh ca đường tròn
2
2
2 16
x y
qua phép v t tâm
O
t s
1
2
k
có phương trình
A.
2
2
1 8
x y
B.
2
2
1 4
x y
C.
2
2
1 8
x y
D.
2
2
1 4
x y
Câu 18: Mệnh đ nào sau đây đúng?
A. Hai đường thng nm trên hai mt phng song song thì chúng song song vi nhau.
B. Hai đường thng phân bit cùng song song vi đường thng th ba thì song song vi nhau.
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
C. Hai đường thng phân bitng song song vi mt mt phng thì song song vi nhau.
D. Hai đường thẳng không điểm chung thì song song vi nhau.
Câu 19: Hàm s
sin 2
y x
tun hoàn vi chu kì là
A.
2
B.
4
C.
2
D.
Câu 20: Cho t din
ABCD
,
M
mt điểm nm trong tam giác
ABC
. Mt phng
( )
P
đi qua
M
song song vi
AB
và
CD
. Thiết din ca t din
ABCD
b ct bi mt phng
( )
P
A. Hình ch nht B. Hình vuông C. Hình bình hành D. Tam giác
Câu 21: Trong mt phng
Oxy
, nh ca đưng thng
: 2 1 0
d x y
qua phép quay tâm
O
góc
quay
90
o
có phương trình
A.
2 1 0
x y
B.
2 1 0
x y
C.
2 1 0
x y
D.
2 1 0
x y
Câu 22: S hng không cha
x
trong khai trin
9
2
2
x
x
A.
672
B.
4032
C.
672
D.
8
Câu 23: Gieo mt con súc sắc cân đối đồng cht. Tính xác suất đ mt xut hin s chm chia
hết cho
3
?
A.
1
3
B.
2
3
C.
1
6
D.
1
2
Câu 24: S gi ánh sáng ca mt thành ph X vĩ độ
40
o
bc trong ngày th t ca mt năm
không nhuận được cho bi hàm s
3sin ( 80) 12, , 0 365
182
y t t t
. Vào ngày nào trong
năm thì thành ph X có nhiu gi ánh sáng nht?
A.
262
B.
80
C.
353
D.
171
Câu 25: Cho khai trin
10
2 2 3 20
0 1 2 3 20
1 2 3 ....
x x a a x a x a x a x
nh tng
0 1 2 3 19 20
....
T a a a a a a
A.
0
B.
10
6
C.
1
D.
10
2
Câu 26: Phương trình nào sau đây không phải là phương trình đường tròn?
A.
2 2
2 0
x y
B.
2 2
2 2 4 0
x y x y
C.
2 2
100 1 0
x y y
D.
2 2
0
x y y
Câu 27: Trong mt phng
Oxy
, cho
( 3;2)
M
. Tọa độ nh ca điểm
M
qua phép tnh tiến theo
(5; 4)
v
A.
( 8;6)
B.
(2; 2)
C.
(8; 6)
D.
(2;2)

Đề KSCL môn Toán lớp 11 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề KSCL lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh lần 1. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề KSCL lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 344
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm