Đề KSCL Toán 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc

Trang 1/5 - Mã đề thi 132
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
-----------
KÌ THI KSCL LẦN IM HỌC 2018 – 2019
ĐỀ THI MÔN TOÁN KHỐI 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.
Đề thi gồm: 05 trang.
———————
Mã đề thi
132
Họ và tên:………………………………………….Số báo danh:……………...……..
Câu 1. Họ nghiệm của phương trình
0
cot(2 30 ) 3
x
là.
A.
0 0
90 180
x k
. B.
0 0
30 180
x k
. C.
0 0
30 90x k
. D.
0 0
60 180
x k
.
Câu 2. Tìm tham số
m
để hàm số
6 6
cos
x
y
xác định trên
?
A.
1 1
;
2 2
m
. B.
1 1
;
2 2
m
.
C.
1 1
; ;
2 2
m
  
. D.
1 1
;
2 2
m
.
Câu 3. Trong hệ tọa độ Oxy phép tịnh tiến theo vectơ
1;2
v
biến điểm
2; 3
A
thành điểm
B
tọa độ
là.
A.
1; 1
B
. B.
1;1
B
. C.
1; 1
B
. D.
1;1
B
.
Câu 4. Khẳng định nào sau đây sai.
A. Phép quay biến góc thành góc bằng nó.
B. Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
C. Phép vị tự biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính .
D. Phép đối xứng trục biến tam giác thành tam giác bằng nó.
Câu 5. Đội ca khúc chính trị của trường THPT Yên lạc 2 gồm4 học sinh khối 12, có 3 học sinh khối 11
2 học sinh khối 10. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh để biểu diễn tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 20/11. Hỏi
có bao nhiêu cách chọn sao cho khối nào cũng có học sinh được chọn.
A.
102.
B.
126.
C.
100.
D.
98.
Câu 6. Cho hình vuông
ABCD
. Trên cạnh
, , ,AB BC CD DA
lần lượt lấy
1, 2,3
n
điểm phân biệt
3n n
khác
, , ,A B C D
. Tìm
n
biết số tam giác lấy từ
6
n
điểm trên là 439.
A.
20.
n
B.
12.
n
C.
8.
n
D.
10.
n
Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép vị t tâm
2; 1
I
tỉ số
k
biến điểm
1; 3
M
thành điểm
' 4;3 .
M
Khi đó giá trị của
k
là.
A.
1
2
k
. B.
2
k
. C.
2
k
. D.
1
2
k
.
Câu 8. Xếp 6 chữ số
1,1, 2,2,3, 4
thành hàng ngang sao cho hai chữ số giống nhau thì không xếp cạnh nhau.
Hỏi có bao nhiêu cách.
A.
120
cách. B.
96
cách. C.
180
cách. D.
84
cách.
Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn
2 2
: 1 2 4
C x y
. Nếu thực hiện liên tiếp phép
Trang 2/5 - Mã đề thi 132
tịnh tiến theo véc tơ
2;3
v
và phép đối xứng trục
: 3 0
x y
thì đường tròn (C) biến thành đường tròn
nào sau đây.
A.
2
2
4 4
x y
. B.
2
2
4 4
x y
.
C.
2 2
4
x y
. D.
2 2
3 1 4
x y
.
Câu 10. Khẳng định nào sau đây là sai.
A.
sin 1 2 .
2
x x k
B.
sin 0 .x x k
C.
os 1 .c x x k
D.
os 0 .
2
c x x k
Câu 11. Tam giác
ABC
, ,
AB c BC a CA b
. Các cạnh
, ,a b c
liên hệ với nhau bởi đẳng thức
2 2 2 2
b b a c a c
. Khi đó góc
BAC
bằng bao nhiêu độ.
A.
30 .
B.
60 .
C.
90 .
D.
45 .
Câu 12. Cho biết
2
os
3
c
. Giá trị của biểu thức
cot 3tan
2cot tan
P
bằng bao nhiêu .
A.
19
.
13
P
B.
25
.
13
P
C.
25
.
13
P
D.
19
.
13
P
Câu 13. Trong hệ tọa độ Oxy phép đối xứng tâm là gốc tọa độ O biến điểm
2;1
P
thành điểm
'P
có tọa độ
là.
A.
' 2; 1
P
. B.
' 2;1
P
. C.
' 2; 1
P
. D.
' 1;2
P
.
Câu 14. Trong hệ tọa độ
Oxy
cho ba điểm
1;1 , 3; 2 , 6;5
A B C
. Tìm tọa độ điểm
D
để tứ giác
ABCD
hình bình hành.
A.
4;3 .
D
B.
8;6 .
D
C.
3; 4 .
D
D.
4;4 .
D
Câu 15. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn.
A.
cot .y x
B.
sin .y x
C.
tan .y x
D.
.y cosx
Câu 16. Cho lục giác
ABCDEF
. bao nhiêu véc khác véc không điểm đầu điểm cuối các
đỉnh của lục giác trên.
A.
2
6 .
B.
6
2 .
C.
2
6
.C
D.
2
6
.A
Câu 17. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm lẻ.
A.
2
sin .y x x
B.
3
sin .y x x
C.
os .y x c x
D.
tan .
2
x
y
Câu 18. Trong đoạn
0;2
phương trình
9 15
sin 2 3 os 1 2sin
2 2
x c x x
có số nghiệm là.
A.
6.
B.
5.
C.
3.
D.
4.
Câu 19. Giá trị của
m
để phương trình
2
1 cos os4 cos sinx c x m x m x
đúng 3 nghiệm phân biệt
thuộc
2
0;
3
là .
A.
1;1 .
m
B.
1 1
; .
2 2
m
C.
1
;1 .
2
m
D.
1
;1 .
2
m
Câu 20. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số khác nhau.
Trang 3/5 - Mã đề thi 132
A.
500.
B.
405.
C.
360.
D.
328.
Câu 21. Cho hình vuông ABCD tâm O. Phép quay tâm O , góc quay
bằng bao nhiêu biến hình vuông
ABCD thành chính nó.
A.
2
. B.
6
. C.
3
. D.
4
.
Câu 22. Tìm tổng tất cả các nghiệm thuộc đoạn
0;30
của phương trình
os3 4 os2 3cos 4 0
c x c x x
là.
A.
45
. B.
121
2
. C.
99
2
. D.
50
.
Câu 23. Từ các chữ số
1,2,3,4,5,6
lập được bao nhiêu số t nhiên 5 chsố đôi một khác nhau trong đó
luôn có mặt hai chữ số 1 và 6.
A.
408.
B.
720.
C.
480.
D.
120.
Câu 24. Tập xác định của hàm số
cot 2
1 os
x
y
c x
là.
A.
\ .
2
D k k
B.
\ 2 .
D k k
C.
\ .
2
k
D k
D.
\ .
D k k
Câu 25. Công thức nào sau đây sai.
A.
!
! !
k
n
n
C
k k n
. B.
!
n
P n
. C.
!
!
k
n
n
A
n k
. D.
!
.
! !
k
n
n
C
k n k
Câu 26. Cho tập
M
gồm 10 phần tử . Số tập con gồm 4 phần tử của M là.
A.
40.
B.
4
10
.A
C.
4
10
.C
D.
4
10 .
Câu 27. Phương trình
2 1
3
1
mx
x
có nghiệm duy nhất khi.
A.
0
m
B.
3
2
m
.
C.
0
m
3
2
m
D.
1
2
m
3
2
m
Câu 28. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng
: 2 1 0
d x y
, ảnh
d
của
d
qua phép quay tâm O,
góc quay
0
90
là.
A.
: 2 1 0
d x y
. B.
: 2 1 0
d x y
. C.
: 2 1 0
d x y
. D.
: 2 1 0
d x y
.
Câu 29. Trong mặt phẳng tọa độ
,Oxy
cho hai điểm
1; 1
A
3; 2
B
. Tìm
M
thuộc trục tung sao cho
2 2
MA MB
nhỏ nhất.
A.
0; 1 .
M
B.
1
0; .
2
M
C.
0;1 .
M
D.
1
0; .
2
M
Câu 30. Tìm phương trình chính tắc của elip có tiêu cự bằng 6 và trục lớn bằng 10.
A.
2 2
1.
25 9
x y
B.
2 2
1.
16 25
x y
C.
2 2
1.
100 81
x y
D.
2 2
1.
25 16
x y
Câu 31. Gọi
,M m
lần lượt giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất của hàm số
3sin 2 5y x
. Khi đó
M m
bằng.
A.
3.
M m
B.
10.
M m
C.
10.
M m
D.
2.
M m
Câu 32. Phép biến hình o sau đây không tính chất : Biến một đường thẳng thành đường thẳng song

Đề KSCL Toán 11 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn tham khảo Đề KSCL Toán 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 2.170
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm