Đề minh họa đánh giá năng lực năm 2021 môn Toán trường ĐHSP, TP HCM

Trang 1/9
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐỀ MINH HỌA
(Đề thi có 09 trang)
ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT NĂM 2021
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: .....................................................................................................................................
Số báo danh: ..........................................................................................................................................
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Cho hàm s bc ba
( )
y f x=
có bng xét dấu đạo hàm như sau:
Hàm s đã cho đồng biến trên khong nào dưới đây?
A.
( )
2; 1 .−−
B.
( )
0;2 .
C.
( )
2;3 .
D.
( )
1;0 .
Câu 2. Hàm s
bao nhiêu điểm cc đại trên tập xác định?
A.
0.
B.
1.
C.
2.
D.
3.
Câu 3. Cho hàm s
( )
fx
liên tc trên đoạn
2;2
đồ th như hình v
Giá tr nh nht ca hàm s trên đoạn
2;2
A.
1.
B.
1.
C.
2.
D.
3.
Câu 4. Đồ th hàm s
21
1
x
y
x
=
+
tim cn ngang
A.
1.y =−
B.
2.y =
C.
1.x =−
D.
1
.
2
y =−
Trang 2/9
Câu 5. Đưng cong trong hình đồ th ca hàm s nào trong bn hàm s dưới đây?
A.
32
3 1.y x x= +
B.
3
3 1.y x x= +
C.
3
3 1.y x x= + +
D.
42
1.y x x= + +
Câu 6. Biết
2
log 5 ,
=
mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
α
5 2.=
B.
5
α 2.=
C.
α
2 5.=
D.
2
α 5.=
Câu 7. Tập xác định của hàm số
2
ln(9 )yx=−
có chứa bao nhiêu số nguyên?
A.
5.
B.
4.
C.
2.
D.
3.
Câu 8. Nghim ca phương trình
32
x
=
A.
3
2
log .
3
x =
B.
2
log 3.x =
C.
2
.
3
x =
D.
3
log 2.x =
Câu 9. H tt c các nguyên hàm ca hàm s
( )
3
4f x x x=−
A.
2
4
.
2
x
xC−+
B.
42
16 .x x C−+
C.
2
12 1.x
D.
32
.
32
xx
C−+
Câu 10. Biết
( )
cosF x x=
là mt nguyên hàm ca hàm s
()fx
trên . Tích phân
( )
b
a
f x dx
bng
A.
sin sin .ab
B.
cos cos .ba
C.
cos cos .ab
D.
sin sin .ba+
Câu 11. Cho s phc
2.zi=+
Trên mt phng tọa độ, điểm nào dưới đây biểu din s phc
2?w iz=+
A.
( )
3;2 .M
B.
( )
3;4 .N
C.
( )
1;2 .P
D.
( )
2;1 .Q
Câu 12. Cho hai s phc
2zi=+
1wi=+
. S phc
z
w
bng
A.
1 .i
B.
1
1.
2
i
C.
11
.
22
i
D.
31
.
22
i
Câu 13. Gi
1
z
2
z
hai nghim phc ca phương trình
2
10zz + =
. Giá tr ca
12
zz+
A.
3.
B.
3.
C.
1.
D.
1.
Trang 3/9
Câu 14. Khối lăng trụ có diện tích đáy
B
và chiu cao
h
có th tích bng
A.
.Bh
B.
1
.
2
Bh
C.
1
.
3
Bh
D.
1
.
6
Bh
Câu 15.
Mt khi tr có hai đáy hai hình tròn ni tiếp hai mt ca mt hình lập phương cạnh
bng 1 (tham kho hình v).
Th tích ca khi tr đã cho bng
A.
.
2
B.
.
3
C.
.
4
D.
.
Câu 16. Mt qu bóng tennis đường kính khong
6,4 cm
. Th tích ca qu bóng đó gn nht vi
kết qu nào dưới đây?
A.
3
43,7 .cm
B.
3
131 .cm
C.
3
41 .cm
D.
3
13,7 .cm
Câu 17. Trong không gian
Oxyz
, vectơ
( 3;0; 4)u = −
có độ dài bằng
A.
25.
B.
5.
C.
7.
D.
5
.
2
Câu 18. Trong không gian
Oxyz
, cho mt phng
( )
:2 3 1 0P x y z + =
. Vectơ nào dưới đây mt
vectơ pháp tuyến ca
( )
P
?
A.
( )
2; 3; 1 .a =
B.
( )
2; 3;1 .b =−
C.
( )
2;3; 1 .c =−
D.
( )
2;3;1 .d =
Câu 19. Trong không gian
Oxyz
, cho đường thng
1
: 2 .
53
xt
dy
zt
= +
=
=+
Vectơ o i đây mt vectơ
ch phương của đưng thng
d
?
A.
( )
1;0;3 .a =
B.
( )
1;2;5 .b =−
C.
( )
1;2;3 .c =
D.
( )
1;0;5 .d =−
Câu 20. Trong không gian
Oxyz
, cho đường thng
1 3 2
:
3 1 2
x y z
d
==
. Đim nào dưới đây thuc
đường thng
d
?
A.
( )
7;5; 2 .M
B.
( )
1; 3;2 .N
C.
( )
1;3;2 .Q
D.
( )
3;1; 2 .P

Đề minh họa đánh giá năng lực năm 2021

Đề minh họa đánh giá năng lực năm 2021 môn Toán trường ĐHSP, TP HCM được VnDoc sưu tầm và chia sẻ. Đề minh họa đánh giá năng lực năm 2021 môn Toán trường ĐHSP, TP HCM bao gồm 2 phần: trắc nghiệm và trả lời ngắn, giúp các em học sinh luyện tập và làm quen với các dạng đề thi đánh giá năng lực môn Toán.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Tham khảo đề thi mẫu tại đây. Danh sách các trường sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực xem tại đây.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 156
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm