Đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Sử có đáp án, bám sát đề minh họa số 5

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sử

Đề thi thử THPT 2021 môn Lịch sử theo cấu trúc đề minh họa 2021 số 5 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn trả lời, được biên soạn theo Đề Tham Khảo Tốt Nghiệp THPT 2021 Lịch Sử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Lịch sử theo cấu trúc đề minh họa 2021 số 5 nằm trong Chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia được giới thiệu trên VnDoc bao gồm nhiều đề thi khác nhau, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Câu 1(NB)‌. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô tiến hành khôi phục kinh tế trong điều kiện:

A. Thu được nhiều chiến phí‌‌

B. Bị tổn thất nặng nề trong chiến tranh

C. Bán được nhiều vũ khí‌‌

D. Chiếm được nhiều thuộc địa

Câu 2(NB). Những nước tham gia sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là:

A. Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Xingapo.

B. Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia, Mianma, Xingapo.

C. Thái Lan, Brunây, Inđônêxia, Malaixia, Xingapo.

D. Thái Lan, Việt Nam, Xingapo, Brunây, Malaixia.

Câu 3(NB). Các cuộc chiến tranh được ví như "ngọn gió thần" thổi vào nền kinh tế Nhật Bản là:

A. chiến tranh Trung Quốc (1946 - 1949) và chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953).

B. chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) và chiến tranh Việt Nam (1954 - 1975).

C. chiến tranh Trung Quốc (1946 - 1949) và chiến tranh vùng Vịnh (1991).

D. chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) và chiến tranh vùng Vịnh (1991).

Câu 4(NB). Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào lĩnh vực

A. đồn điền trồng cao su.

B. giao thông vận tải.

C. công nghiệp khai mỏ.

D. ngân hàng.

Câu 5(NB) .Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây thuộc phong trào Cần Vương ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX ?.

A. Hương Khê

B. Yên Thế

C. Yên Bái

D. Thái Nguyên

Câu 6( NB ). Cơ quan ngôn luận của Hội Liên Hiệp thuộc địa ở Paris là tờ báo nào ?

A. Nhân Đạo

B. Nhân Dân

C. Đời Sống Nhân Dân

D. Người Cùng Khổ

Câu 7( NB ). Quá trình phân hóa mạnh mẽ của tổ chức Tân Việt Cách mạng Đảng chịu sự ảnh hưởng sâu sắc từ ?

A. Sự ra đời và hoạt động của Đông Dương cộng sản Đảng

B. Sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc Dân đảng

C. Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên

D. Sự ra đời và hoạt động của An Nam Cộng Sản Đảng

Câu 8(NB). Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng và Chính phủ đã thực hiện biện pháp có tính chất lâu dài để giải quyết nạn đói là:

A. quyên góp, điều hoà thóc gạo giữa các địa phương trong cả nước.

B. nghiêm trị những người đầu cơ, tích trữ gạo, kêu gọi nhường cơm sẻ áo.

C. phát động phong trào "Nhường cơm sẻ áo", "Hũ gạo cứu đói"...

D. kêu gọi "Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay ! Tăng gia sản xuất nữa !".

Câu 9(NB). Văn kiện lịch sử quan trọng nói về đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương Trường Chinh viết là:

A. Chủ nghĩa Mác và vấn đề văn hoá Việt Nam.

B. Đề cương văn hoá Việt Nam.

C. Kháng chiến nhất định thắng lợi.

D. Vấn đề dân cày.

Câu 10(NB). Theo chỉ thị của Hồ Chí Minh ,ngày 22/12/1944 lực lượng vũ trang nào được thành lập ?

A. Trung đội Cứu Quốc Quân III

‌B. Đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng quân

C. Đội du kích Bắc Sơn

‌D. Việt Nam Giải Phóng Quân

Câu 11(NB). Hội nghị lần thứ 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng năm 1973 đã xác định nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là.

A. tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

B. bắt tay xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của CNXH.

C. "đánh cho Mĩ cút", đánh đổ chính quyền và quân đội Sài Gòn.

D. tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN.

Câu 12(NB)‌. Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học - kỹ thuật nào dưới đây?

A. Phóng tàu vũ trụ Phương Đông.

B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

C. Chế tạo thành công bom nguyên tử.

D. Đưa con người lên thám hiểm Mặt Trăng.

Câu 13(TH)‌. Thái độ nhân nhượng của Anh, Pháp, Mĩ đối với phe phát xít đã dẫn tới hậu quả gì?

A. Chính quyền các nước phát xít lợi dụng, chia rẽ các nước đế quốc

B. Chính quyền các nước phát xít lợi dụng, đánh chiếm Châu Âu

C. Chính quyền các nước phát xít lợi dụng, gây chiến tranh xâm lược

D. Chính quyền các nước phát xít lợi dụng, cô lập các nước đế quốc

Câu 14(TH): Thái độ bạc nhược của triều đình Huế trong những năm 1859 – 1862 đã dẫn đến hậu quả gì?

A. Pháp có điều kiện củng cố lực lượng, mở rộng đánh chiếm các tỉnh Nam Kì.

B. Pháp có cơ hội tập trung lực lượng đưa ra chiến trường Đà Nẵng.

C. Phong trào kháng chiến của nhân dân Gia Định gặp nhiều khó khăn.

D. Nhà Nguyễn có sự phân hóa, tư tưởng chủ hòa, lòng tin dân li tán.

Câu 15(TH): Từ sau năm 1978 đường lối của Đảng Cộng Sản Trung Quốc có gì mới so với trước?

A. Kiên trì con đường XHCN‌‌

B. Kiên trì cải cách dân chủ nhân dân.

C. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản.‌‌

D. Thực hiện cải cách mở cửa.

Câu 16(TH): Những quyết định của Hội nghị Ianta đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Hình thành trật tự thế giới mới: trật tự hai cực Ianta.

B. Dẫn đến cuộc “chiến tranh lạnh”.

C. Quan hệ quốc tế luôn căng thẳng

D. Thế giới phân thành hai phe: Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa

Câu 17(TH): Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là cơ bản nhất của giai cấp công nhân Việt Nam?

A. Sớm tiếp thu tư tưởng tiến bộ từ bên ngoài, nhất là chủ nghĩa Mác – Lênin.

B. Có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân.

C. Kế thừa truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc.

D. Bị ba tầng áp bức của đế quốc, phong kiến, tư sản dân tộc.

Câu 18(TH): Rút dần quân Mĩ và quân đồng minh Mĩ về nước, nhằm tận dụng xương máu của người Việt, đó là âm mưu của chiến lược

A. “Chiến tranh cục bộ”.‌‌

B. “Chiến tranh đặc biệt”.

C. “Chiến tranh đơn phương”.‌‌

D. “Việt nam hóa chiến tranh”.

Câu 19(NB): Đảng ta xác định nhiệm vụ chính của kế hoạch quân sự đông -xuân (1953-1954) là

A. giải phóng đất đai.‌‌

B. buộc địch phải phân tán lực lượng.

C. giải phóng dân.‌‌

D. tiêu diệt sinh lực địch.

Câu 20(TH): Sự kiện nào sau đây đánh dấu phong trào công nhân ở nước ta đã hoàn toàn chuyển sang đấu tranh tự giác?

A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên thành lập.

B. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. Sự ra đời của Tân Việt Cách mạng đảng.

D. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son.

Câu 21(TH)‌. Sự kiện nào dẫn đến sự tan vỡ mối quan hệ Đồng minh chống phát xít giữa Liên Xô và Mĩ?

A. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949)

B. Sự ra đời của khối NATO (9-1949)

C. Sự hình thành hệ thống XHCN sau chiến tranh thế giới thứ hai

D. Thông điệp của Tổng thống Truman trước Quốc hội Mĩ (3 – 1947)

Câu 22(VD)‌. Yếu tố nào dưới đây giải thích không đúng cơ sở Phan Châu Trinh lựa chọn xu hướng cứu nước theo con đường cải cách?

A. Nhận thức của ông về thực tế xã hội Việt Nam

B. Tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản tiến bộ của Pháp

C. Quê hương Quảng Nam dưới chế độ thực dân của Pháp

D. Đây là con đường thành công của cách mạng thế giới

Câu 23(TH): Nguyên tắc nào là cơ bản nhất của tổ chức Liên hợp quốc?

A. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

B. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc).

C. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

D. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

Câu 24(VD): Giữa hai tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng có điểm khác biệt nào là chủ yếu nhất?

A. tổ chức.‌‌

B. mục đích đấu tranh

C. cách đào tạo cán bộ.‌‌

D. hệ tư tưởng.

Câu 25(VD): Sự chuyển hướng chỉ đạo của Đảng trong thời kỳ 1939-1945 là:

A. giải quyết cùng lúc hai nhiệm vụ quan trọng là dân tộc và dân chủ.

B. đề cao vấn đề dân tộc, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

C. đề cao và tiến hành giải quyết vấn đề giải quyết ruộng đất cho nông dân.

D. đặt nhiệm vụ dân chủ là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Câu 26(TH): Đâu không phải là nguyên nhân chung dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Vai trò quản lí, điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế có hiệu quả của nhà nước.

B. Áp dụng thành tựu cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại vào sản xuất.

C. Tận dụng tốt nguồn nguyên nhiên liệu giá rẽ từ các nước đang phát triển.

D. Các công ty, tập đoàn có sức sản xuất, sức cạnh tranh cao trên thị trường.

Câu 27(NB). Sau chiến thắng nào của ta đã cho thấy sự suy yếu của Quân đội Sài Gòn và sự can thiệp lại của Mỹ là rất hạn chế ?

A. Chiến thắng ở Buôn Mê Thuột‌‌

B. Chiến thắng ở Tây Nguyên

C. Chiến thắng ở Phước Long và đường số 14‌‌

D. Chiến thắng ở Quảng Trị

Câu 28(TH)‌. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) địa bàn tác chiến của các lực lượng vũ trang nhân dân là ở?

‌A. Rừng núi

B. Đô Thị

C. Trung du‌‌

D. Nông Thôn

Câu 29(TH)‌. Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) ở các nước tư bản lại ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam?

A. Vì Việt Nam phụ thuộc Pháp

B. Vì kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nền kinh tế Pháp

C. Vì Việt Nam là thị trường của tư bản Pháp

D. Vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào Pháp

Câu 30(VD)‌.Trong thời kỳ 1954 -1975 đâu là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm cho Việt Nam trở thành nơi diễn ra “ sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”

A. Phe xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam chống Mỹ

B. Hiệp định Gionevo chia cắt Việt Nam thành hai Miền

C. Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược sang Việt Nam

D. Việt Nam chịu sự chi phối của cục diện hai cực hai phe

Câu 31(VD)‌. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là một cuộc Cách Mạng .

‌A. Không mang tính bạo lực

B. Có tính dân chủ điển hình

‌C. Không mang tính cải lương

D. Chỉ mang tính dân tộc

Câu 32(VD).‌Điều kiện chính trị cơ bản nào để phát huy sức mạnh toàn diện của Đất nước đưa cả nước đi lên xã hội chủ nghĩa xã hội .

A. Thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ

‌B. Tổng tuyển cử bầu Quốc Hội khóa VI.

C. sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

D. sau khi hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Câu 33(VD)‌.Tính chất triệt để của phong trào cách mạng Việt Nam 1930 -1931 được biểu hiện ở chỗ.

A. Diễn ra quy mô rộng lớn chưa từng thấy

‌B. Hình thức đấu tranh phong phú quyết liệt

‌C. Lần Đầu tiên có sự lãnh đạo của một chính Đảng

D. Không ảo tưởng vào kẻ thù của dân tộc và giai cấp

Câu 34(NB)‌.Tổ chức chính trị của tư sản và địa chủ ở Nam Kỳ giai đoạn 1919-1925 là gì?

A. Đảng Lập Hiến‌‌

B. Đảng Thanh Niên

C. An Nam cộng sản đảng

D. Công Hội

Câu 35(NB). Một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia dựa trên một nền tảng như thế nào?

A. sự quản lý chặt chẽ của nhà nước

B. kinh tế phát triển nhanh

C. Sản xuất phồn vinh

D. Công Nghiệp phát triển

Câu 36(VD)‌. Sự ra đời tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ( NATO) 1949) ,và tổ chức Hiệp ước Vacsava ( 1955) là hệ quả trực tiếp của

A. Các cuộc chiến tranh cục bộ trên thế giới.

B. Cuộc chiến tranh lạnh cho Mỹ phát động .

C. Xung đột vũ trang giữa Đông Âu và Tây Âu .

D. Chiến Lược Ngăn đe thực tế của Mỹ .

Câu 37(VD)‌. Trận đọ sức giữa bộ đội chủ lực của ta và quân viễn chinh Mĩ ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) đã chứng tỏ điều gì?

A. Quân ta đã đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ

B. Quân ta đã đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ

C. Bộ đội chủ lực của ta đủ khả năng đánh bại quân viễn chinh Mĩ

D. Cách mạng miền Nam chuyển sang giai đoạn mới

Câu 38‌. (VD) , Một trong những điểm chung của cách mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược ( 1945- 1975 ) ở Việt Nam là có sự kết hợp

‌A. Dấu tranh đồng thời trên cả ba mặt trận chính trị , quân sự, ngoại giao

B. Phong trào đấu tranh ở nông thôn với phong trào đấu tranh ở thành thị

C. Tác chiến trên cả ba vùng Rừng núi ,Nông thôn đồng bằng và Đô Thị

D. Hoạt động của bộ đội chủ lực ,bộ đội địa Phương và dân quân du kích

Câu 39‌.(VDC) Vì sao toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, một thực tế không thể đảo ngược

A. Kết quả của việc mở rộng các tổ chức liên kết quốc tế

B. Kết quả của việc thống nhất thị trường của các nước đang phát triển

C. Kết quả của việc mở rộng quan hệ thương mại giữa các cương quốc

D. Hệ quả của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiên đại

Câu 40‌. Bản Hiệp định Sơ bộ được ký kết giữa đại diện chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng Hòa và đại diện chính Phủ Pháp ngày 6/3/1946

A. Công nhận nền độc lập của nước Việt Nam

B. Công nhận sự thống Nhất của nước Việt Nam

C. Thừa Nhận quyền bình đẳng,tự quyết của Nhân dân Việt Nam

D. Thừa nhận các quyền dân toọc cơ bản của nhân dân Việt Nam

Đáp án Đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Sử số 5

1D

2A

3B

4A

5A

6D

7D

8C

9B

10A

11C

12C

13C

14A

15D

16A

17A

18B

19D

20B

21D

22D

23B

24D

25B

26C

27C

28B

29D

30C

31C

32D

33D

34A

35C

36B

37C

38B

39D

40C

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Lịch sử theo cấu trúc đề minh họa 2021 có đáp án số 5. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
5 4.257
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm