Đề ôn thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
School:_________________________
Full name:______________________
Class: 3_____
THE FINAL TEST
ENGLISH - GRADE 3
Time: 35'
Marks
Listening Writing Speaking Total
PART I: LISTENING (15 minutes)
Question1. Listen and tick. There is one example.
1
2
3
4
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
5
Question 2. Listen and write YES or No.
Example: I have a new doll. ….No….
1. I have a new toy. It is a kite. ………………………
2. The garden is beautiful. ………………………
3. My sister is in the garden. ………………………
4. There are four posters in my room. ………………………
Question 3. Listen and number.
Question 4: Listen and write the words
Example: 1.She is my mother. She is singing .
2. He is my brother. He is _________________ .
3. She is my grandmother. She is _______________
4. He is my ______________. He is laughing.
5. He is my ______________. He is riding.
PART 2: READING AND WRITING
Question 5: Odd one out.
1. A. puzzle B. rabbit C. robot D. truck
2. A. wardrobe B. cupboard C. table D. those
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
3. A. fish B. rabbits C. bird D. goldfish
4. A. teddy bear B. rainy C. cloudy D. sunny
Question 6: Look at the picture and the letters. Write the words as example:
1. h o u se 2. g _ t _ 3. f _ _ ce 4. dr _ _ ing
Question 7:. Circle the best answer A, B, C or D.
1. Where …….. the posters? - They’re on the wall.
A. do B. does C. is D. are
2. What is the weather like in Hanoi?
-It’s ………… and windy.
A. happy B. big C. cloudy D. long
3. How many………… are there in your house?
A. rooms B. room C. kitchen D. bedroom
4. Are there……… pictures on the wall?
A. any B. some C. a D. an
5 . ………he like birds? - Yes, he does.
A. Is B. Do C. Does D. Are
Question 8: Read and tick Yes or No
Hi. My name is Nam. I have a lot of toys. I have a red plane, a blue car, a green ship and a yellow ball.
Dong is my brother. He also has many toys. He has two robots. They are black and red. He has a red ship, a
green car and a yellow yo-yo. We always play together. We have much fun.
Yes No
1. Nam and Dong have many toys.
2. Nam has a yellow ball and a blue car.
3. Dong is Nam’s friend.
4. They always play together.
Question 9: Rewrite the following sentences using given words.
1. have?/ How/ do/ you/ many/ notebooks/ …………………………………………….
2. like/ I / and cats./ dogs/ ………………………………..……………………..

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Đề ôn thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe với những dạng bài tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng nghe hiểu Tiếng Anh và ôn tập hiệu quả, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 sắp tới. Các em hãy tải về và luyện tập thật nhuần nhuyễn nhé!

Nhằm giúp các em học sinh có kì thi học kì 2 diễn ra hiệu quả nhất, ngoài học liệu về môn tiếng Anh lớp 3, VnDoc.com còn sưu tầm và đăng tải các học liệu môn Toán, Tiếng Việt...Các em hãy vào tham khảo và rèn luyện nhiều lần để có kiến thức trọn vẹn, đồng đều các môn học. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
9 7.364
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm