Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 2

Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020, đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh 3 mới khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Bài 1: Viết câu hỏi cho những câu trả lời sau

1. ………………………………………………….? I’m fine. Thank you.

2. ………………………………………………….? I’m nine years old.

3. ………………………………………………….? It’s my hat.

4. ………………………………………………….? This is a clock.

5. ………………………………………………….? It’s yellow.

Bài 2: Chọn đáp án đúng

1. What are they doing? They are _____ with paper boat.

A. doing

B. making

C. playing

2. Has she got any pet? No, she _____.

A. has

B. hasn’t

C. haven’t

3. How many _____ are there in your bedroom? There are two.

A. chair

B. chairs

C. x

4. What’s Mai doing? She’s _____.

A. play cycling

B. cycling

C. cycles

5. How old is your _____? He’s thirty-four.

A. sister

B. mother

C. father

6. What is the _____ today?

A. activity

B. colour

C. weather

7. _____ many cats do you have?

A. Why

B. How

C. What

8. What _____ are your dogs? They are black and white.

A. colour

B. yellow

C. sunny

Bài 3: Điền chữ cái còn thiếu để tạo thành từ đúng

1. They’re pla_ing football.

2.Mai is in the di_ing room.

3. Ha_e you g_t any d_lls? Yes, I have.

4. Whe_e is your cat? He’s cha_ing a mo_se.

5. How ma_y peop_e are the_e in the room?

Bài 4: Sắp xếp lại các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. the / like / Where / today / weather / is?

2. goes / by / bus / school / to / She.

3. door / , / the / Open / please.

4. books / are / many / there / How / the / table / on?

5. name / How / you / your / do / spell?

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1. How are you?

2. How old are you?

3. What is it?

4.What is this?

5. What color is it?

Bài 2:

1-C; 2-B; 3-B; 4-B; 5-C; 6-C; 7-B; 8-A;

Bài 3: 1. y (playing)

2. n (dining room)

3. v – o – o (Have – got – dolls)

4. r – s – u (Where – chasing – mouse)

5. n – l – r (many – people – there)

Bài 4:

1. Where is the weather like today?

2. She goes to school by bus.

3. Open the door, please.

4. How many books are there on the table?

5. How do you spell your name?

Trên đây là Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 508
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm