Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Quảng Trị

Trang 1/5 - Mã đề thi 001
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
Mã đề: 001
KỲ THI HỌC KỲ II LỚP 11 (Ban cơ bản)
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN : TOÁN
Thời gian: 90 phút (Không k thi gian giao đề)
(Thí sinh không được s dng tài liu, cán b coi thi không gii thích gì thêm)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Câu 1: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, thực hiện phép toán: '
x
BA BC BB

A. '
x
BD

. B.
x
BD

. C. '
x
CA

. D. '
x
AC

.
Câu 2:
1
21
lim
1
x
x
x
bằng:
A.
0.
B.

. C.  . D.
3.
Câu 3:
Biết rằng phương trình
53
310xx x
duy nhất 1 nghiệm
0
,
x
mệnh đề nào dưới đây
đúng ?
A.

0
2; 1 .x  B.
0
1; 2 .x C.
0
0;1 .x D.
0
1; 0 .x 
Câu 4:
Số thập phân hạn tuần hoàn
0,787878...A
được biểu diễn bởi phân số tối giản
.
a
b
Tính
2.Tab
A.
26
.
33
B.
19.
C.
40.
D.
61.
Câu 5:
: Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H hình chiếu
của O trên mặt phẳng (ABC). Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A.
2222
1111
.
OH AB AC BC

B.
2222
1111
.
OA AB AC BC

C.
2222
1111
.
OA OB OC BC

D.
2222
1111
.
OH OA OB OC

Câu 6:
Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình
3
281,St t ( t tính bằng giây; s tính
bằng mét). Vận tốc của chuyển động khi
2ts
A. 8m/s. B. 16m/s . C. 24m/s. D. 23m/s .
Câu 7: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Khoảng cách từ A đến (BCD) bằng:
A.
6
.
2
a
B.
6
.
3
a
C.
3
.
6
a
D.
3
.
3
a
Câu 8: Đạo hàm của hàm số
2
1yx
bằng:
A.
2
.
1
x
y
x
B.
2
.
21
x
y
x
C.
2
1
.
21
y
x
D.
2.yx
Câu 9: Tính đạo hàm của hàm số :
23
5
x
y
x
.
A.
2
13
'
(5)
y
x
. B.
13
'
5
y
x
. C.
2
7
'
(5)
y
x
. D.
2
1
(5)
y
x
.
Trang 2/5 - Mã đề thi 001
Câu 10: Tìm m để hàm số

2
23
;3
3
4 2 ; 3
xx
x
fx
x
xm x


liên tục tại x=3?
A. không tồn tại m. B. m=0. C. m=4. D.
m
.
Câu 11: Kết quả của giới hạn lim
nn1
nn
4.3 7
2.5 7
bằng:
A.
4.
B.
7.
C.
1.
D.
2.
Câu 12: Hàm số

2018
21yx
có đạo hàm là:
A.

2017
2018 2 1x
. B.

2017
22 1x
. C.

2017
4036 2 1x
. D.

2017
4036 2 1x
.
Câu 13: Cho hàm s
32
( ) 2 2019fx x x x . Gọi x
1
, x
2
hai nghiệm của phương trình
'( ) 0fx
thì x
1
.x
2
có giá trị bằng:
A.
1
.
3
B. -3. C.
1
.
3
D. 3.
Câu 14: Hàm số

yfx
liên tục tại điểm
0
x
khi nào?
A.
0
lim
xx
f
xfx
. B.
0
lim 0
xx
fx f
. C.

0
0fx
. D.
0
0
lim
xx
f
xfx
.
Câu 15: Đạo hàm của hàm số
sin 2 2cosyx x
A.
'2cos22sin
y
xx
. B.
'cos2 2sin
y
xx
.
C.
'2cos2 2sin
y
xx
. D.
'2cos2 2sin
y
xx
.
Câu 16: Cho hàm số
3
()
1
x
fx
x
thì
'( 2)f
có giá trị là:
A.
1
.
2
B.
4
. C.
4
. D.
1.
Câu 17: Kết quả
lim 2 3n
là:
A.
5.
B. . C.
.
D.
3.
Câu 18: Cho hình cóp S.ABC có SA vuông góc vi (ABC), đáy ABC là tam giác vuông tại
.
A
Khi đó mp(SAC) không vuông góc với?
A. (SAB).
B. (ABC).
C. AB.
D. (SBC).
Câu 19: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3
24yx x tại điểm
0; 4M
có phương trình là:
A.
24yx
. B.
22yx
. C.
2yx
. D.
24yx
.
Câu 20: Đạo hàm của hàm số
42
yx x
là :
A.
3
yx x
. B.
42
yx x
. C.
42
42yx x
D.
3
42yx x
.
Câu 21: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, góc giữa đường thẳng AB’ D’C là :
A.
0
30
. B.
0
60
. C.
0
90
. D.
0
120
.
Câu 22: Tính tổng
111 1
2 ... ....
248 2
n
S 
A. 3. B. 2. C. 0. D.
1
2
.
Câu 23:
2019
2018
1
1
lim
1
x
x
x
bằng:
A.
2019
2018
. B.
0.
C.
1
. D.
2018
2019
.
Trang 3/5 - Mã đề thi 001
Câu 24:
32
3
37
lim
31
nn
nn


bằng bao nhiêu?
A. 3. B. 1. C.

. D.  .
Câu 25: Cho hình chóp đều .S ABCD . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đáy của hình chóp là hình vuông.
B. Đáy của hình chóp là hình thoi .
C. Đường cao của hình chóp là
SA
.
D. Các cạnh bên hợp với mặt phẳng đáy những góc không bằng nhau.
Câu 26: Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình ch nht, cnh bên SA vuông góc với đáy?
Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
A.
SC ABCD
. B.
BC SCD
. C.

DC SAD
. D.
A
CSBC
.
Câu 27: Cho hai đưng thng
, ab
mặt phẳng
.
P
Ch ra mnh đ đúng trong các mnh đ
sau:
A. Nếu
()aP
ba
thì

.bP
B. Nếu
aP
()bP
thì
.ab
C. Nếu
aP
ba
thì

.bP
D. Nếu
aP
ab
thì
()bP
.
Câu 28: Cho hai hàm số
2
1
() 2; () .
1
fx x gx
x

Tính
'
'
(1)
.
(0)
f
g
A. 1. B. 2. C. 0. D. 2.
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 29 (1,0 điểm). Xét tính liên tục của hàm số


xx
khi x
fx
x
xkhix
2
2
2
()
2
52
tại 2x
Câu 30 (1,0 điểm). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
32
() 2 4yfx x x tại điểm
có hoành độ
0
1.x 
Câu 31 (1,0 điểm).Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác vuông tại B, ,2,BA a BC a
2, ( )SA a SA ABC.
a) Chứng minh rằng
().BC SAB
b) Gọi K là hình chiếu của A trên SC. Tính khoảng cách từ điểm K đến mặt phẳng
.SAB
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Quảng Trị. Tài liệu gồm 28 câu hỏi trắc nghiệm, 3 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Hữu Thận - Quảng Trị. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 148
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm