Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Quỳnh Lưu 4 - Nghệ An

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4
ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Toán 11
Thi gian làm bài: 90 phút
(35 câu trc nghim và 3 câu t lun)
Mã đề thi
101
(Thí sinh không được s dng tài liu)
Họ, tên thí sinh:............................................................... Số báo danh: .............................
I. Trắc nghiệm
Câu 1: Cho dãy số
n
u
có số hạng tổng quát
2
n
2n 1
u
n1
, khi đó
7
u
bằng
A.
99
8
B.
49
9
C. 9 D.
8
49
Câu 2: Chọn khẳng định đúng.
A.
lim 0
n
q nếu
1q
.
B.
lim 0
n
q nếu
1q
.
C.
lim 0
n
q nếu 1q .
D.
lim 0
n
q nếu
1q
.
Câu 3: Tính
2
lim 9 2
x
x
.
A. 18 B. -4 C.

D. 4
Câu 4: Một chuyển động có phương trình
2
() 2 2
s
tt t ( trong đó
s
tính bằng mét, t
tính bằng giây). Vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm
2ts
A.

6/.ms B.
4/.ms
C.
8/.ms D.

2/.ms
Câu 5: Dãy số nào sau đây là cấp số cộng ?
A.
1; 2;1; 5;8; 4
B.
4;8;12;16;18
C.
1;3;6;7;9;11
D.
1; 3; 5; 7; 9; 11
Câu 6:
8
1
lim
n
bằng
A.
. B. 0 C.
2.
D.
1.
Câu 7: Dãy nào sau đây là cấp số nhân
A.
n
n1
u
n1
B.
n1 n
u u 7 n N*.

C.
2
n
un4n
D.
n1 n
u 9u n N*.

Câu 8:
1
lim
21
n
n
bằng
A.
1.
B.
1
.
2
C.
2.
D. .
Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD
()SA ABCD
đáy ABCD hình vuông. Góc giữa
đường thẳng SB và mặt phẳng đáy là góc giữa cặp đường thẳng nào:
A.
,SB AB
B.
,SB BD
C.

,SA SC
D.
,SB BC
Câu 10: Cho
n
u
là cấp số nhân có
14
u7;u189 . Tìm công bội q của cấp số nhân.
A.
1
q
3
B.
q2.
C.
q2.
D.
q3.
Câu 11: H s góc ca tiếp tuyến ca đ th hàm s
42
1
42
xx
y 
ti đim có hoành
độ
0
2x  bằng
A. – 6 B. 6 C. 0 D. 1
Câu 12: Cho dãy s
n
(u ) cấp số cộng
1
u5;d4 . Tính tổng 100 shạng đầu tiên
của dãy số.
A.
100
S 19300. B.
100
S193. C.
100
100
S14.
D.
100
S100.
Câu 13: Đạo hàm của hàm số
543
y 6x 4x x 10.
là:
A.
432
y' 5x 4x 3x . B.
432
y' 30x 16x 3x .
C.
432
y' 20x 16x 3x . D.
432
y' 30x 16x 3x 10.
Câu 14: Nếu
limu 3,lim 5
nn
v thì lim( 2 )
nn
uv bằng
A. 7 B. -7 C. 1 D. 13.
Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD các cạnh bên bằng nhau, đáy ABCD nh chữ
nhật tâm O. Khẳng định nào sau đây đúng :
A.
SA ABCD B.
A
CSBC C.
SO ABCD D.

A
BSBC
Câu 16:

42
lim 3 2 1
x
xx

 bằng:
A.

.
B.

. C. 3. D. 2.
Câu 17: Chọn khẳng định đúng.
A.
lim 0
n
u nếu
n
u
có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ một số hạng nào đó
trở đi.
B.
lim 0
n
u nếu
n
u
có thể lớn hơn một số dương bé tùy ý, kể từ một số hạng nào đó
trở đi.
C.
lim 0
n
u nếu
n
u có thể nhỏ hơn một số dương bé y ý, kể từ một số hạng nào đó
trở đi.
D.
lim 0
n
u
nếu
n
u
có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ một số hạng nào đó
trở đi
Câu 18: Đạo hàm hàm số
1yx
trên tập xác định của nó là.
A.
1
1'
21
x
x

B.
1
1'
21
x
x
x

C.
1
1'
1
x
x

D.
1
1'
21
x
x

Câu 19: Đạo hàm của hàm số
anx
y
xt
A.
2
tanx-
cos
x
x
B.
2
1
xtanx+
cos
x
C.
2
tanx+
cos
x
x
D.
2
tanx+
sin
x
x
Câu 20: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ tất cả các cạnh đều bằng 1. Chọn khẳng định
sai:
A.
''
A
CBD
B. 'AA BD C.
''
A
BCD
D.
A
CBD
Câu 21: Tính
32
lim (2 4 7).
x
xx


.
A . 2 B. 3 C.
 D.

Câu 22: Tìm
2
2
4x
lim
2x 1
x
x
A. 6 B. 7 C. 1 D. 0
Câu 23: Đạo hàm hàm số
3
(2x 1)y 
A.
2
6x(2x 1) B.
2
3(2x 1) C.
2
6(2x 1) D.
2
3x(2x 1)
Câu 24: Cho
n
u
là cấp số nhân có
5
u80;q 2 . Số hạng
1
u của cấp số nhân.
A.
1
5
u.
2
B.
1
u1.
C.
1
u5.
D.
1
u1.
Câu 25: Đạo hàm hàm số
cot xy
A.
2
1
cos
x
B.
2
1
sin
x
C.
2
1
sin
x
D.
2
1
cos
x
Câu 26: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Khi đó vectơ bằng
''DC

vectơ nào
dưới đây
A.
CD

. B. ʹʹBA

. C. BA

. D.

AB
.
Câu 27: Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với
nhau
B. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với
nhau.
C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với
nhau
D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với
nhau.
Câu 28: Cho lăng trụ đứng tam giác
.'' '
A
BC A B C
. Biết tam giác ABC đều cạnh 5
'53AA . Góc giữa đường thẳng AB’ và mặt phẳng (A’B’C’) bằng:
A.
0
30
B.
0
45
C.
0
60
D.
0
90
Câu 29: Cho hình chóp S.ABCD
()SA ABCD
đáy hình chữ nhật. Khẳng định
nào sau đây đúng :
A.

A
CSAB
B.
A
CSBD
C.
CD SAD
D.
BD SAD
Câu 30: Tính đạo hàm hàm số
sin 2xy
A.
'2sin2xy 
B.
'2s2xyco
C.
's2xyco
D.
'2s2xyco
Câu 31: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân ti B, cnh bên SA
vuông góc với đáy. Biết 3SA ,
2AC
. Góc giữa đường thẳng SB mặt phẳng
(ABC) bằng?
A.
0
30
B.
0
45
C.
0
60
D.
0
90
Câu 32: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông, cạnh bên SA vuông c
với đáy. Gọi H, K lần lượt hình chiếu của A lên SB, SD. Khẳng định nào sau đây đúng
?
A.

SC AHK
B.
SC AKB
C.
SC ADH
D.
A
CSBD
Câu 33: Cho cấp số cộng (u
n
) có u
1
= 2, d = 3. Khi đó số hạng thứ 5 của cấp số cộng là:
A. 14 B. 41 C. 17 D. 11
Câu 34: Cho hàm số
32
() 2x 4fx x x . Giải bất phương trình
'
() 0fx
A.
1
;1;
3

 

B.
1
1
3
x

C.
01
x

D.
12x
Câu 35: Cho
n
u
là cấp số nhân có
1
u2;q4 . Số hạng tổng quát của cấp số nhân.
Đánh giá bài viết
1 491
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm