Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Ngọc Hiển - Cà Mau

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT MAU
    
KIỂM TRA HỌC 2 M HỌC 2018 - 2019
MÔN HÓA HỌC 12
Thời gian làm bài : 45 phút; (Đề có 30 câu)
đề 001
                  
          

Câu 1:            
A. 


B. 


C. 


D. 

Câu 2:        
A. 


3
HCO
B. 



2
4
SO
C.

2
3
CO
3
HCO
D. 



3
HCO
Câu 3:            
A.
    
B.
    
C.
       
D.
    
Câu 4:    
   
         
 
      
                
  
 
  
A.     B.     
C.   D.  
Câu 5:               
   
                    
                   
       

       
A.  B.  C.  D. 
Câu 6:          
 
 
 

 
       
A.     B.         
C.     D.     
Câu 7:               

  
   
           
A.  B.  C.  D. 
Câu 8:             

   
    
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.   B.   C.   D.  
Câu 9:      
          
                
                     
          
A.  B.  C.  D. 
Câu 10:                
A.     B.    
C.     D.    
Câu 11:     
 
          
               
          


 


       
             
    
A.  B.  C.  D. 
Câu 12:      
      

    
    
   
   
  
     
   
              
A.  B.  C.  D. 
Câu 13:              


A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 14:   
       

   
           
A.   
 B.    
C.   
 D.    
Câu 15:     
 
                     
A. 
 
B. 
 
C. 
 
D. 
 
Câu 16:        
A.

B.



C.

D.

Câu 17:               
A.   
 B.   
C.    

 D.    


Câu 18:    
           
    
A.  B.  C.  D. 
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 19:    không          
A. 
B.  C. 

D. 
Câu 20:         

    
          
A.   B.    C.   D.  
Câu 21:               
  
           

      
                
        
A.    B.   
C.    D.   
Câu 22:          
A.      B.   
C.   D.    
Câu 23:                 
    
A.  B.  C.  D. 
Câu 24:                   
      
A.   B.     C.     D.  
Câu 25:         
       
                   
            
   
  
          
A.  B.  C.  D. 
Câu 26:          
 
     
                  
                  
A.  B.  C.  D. 
Câu 27:             
A. 

B. 

C. 
D. 
Câu 28:        
A.  B.  C. 
D. 
Câu 29:       


     
A.       
B.       
C.      
D.        
Câu 30:              
A.             
Đánh giá bài viết
1 461
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hóa Xem thêm