Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT An Lương Đông - TT. Huế

Trang 1/6 - Mã đề 001
SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT AN LƯƠNG ĐÔNG
KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ II * NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN – KHỐI 12
Thi gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu)
ĐỀ CHÍNH THỨC
(
Đề thi có 06 tran
g)
Họ tên : ............................................................... Lớp : ...................
Câu 1: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho mặt cầu phương trình
222
–2 6 1 0 xyz xy
. Xác định tâm
I
và bán kính
R
của mặt cầu đã cho?
A.
1; 3; 0
3
I
R
. B.

2; 6;0
40
I
R
. C.

1; 3; 0
3
I
R
. D.
1; 3; 0
11
I
R
.
Câu 2: Viết phương trình tham số của đường thẳng
d đi qua điểm
(1; 2; 3)M
và có véctơ chỉ phương
(
)
1; 4; 5a =-
?
A.
1
42
53
xt
yt
zt
ì
ï
=+
ï
ï
ï
=- +
í
ï
ï
=- +
ï
ï
î
. B.
1
24
35
xt
yt
zt
ì
ï
=+
ï
ï
ï
=-
í
ï
ï
=+
ï
ï
î
. C.
1
24
35
xt
yt
zt
ì
ï
=-
ï
ï
ï
=+
í
ï
ï
=+
ï
ï
î
. D.
1
42
53
xt
yt
zt
ì
ï
=-
ï
ï
ï
=- -
í
ï
ï
=- -
ï
ï
î
.
Câu 3: Tìm một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
2320xy z-+ -=
?
A.
(
)
2;1; 3n =
B.
(
)
2; 1; 3n =-
C.
()
2; 1; 3n =- -
D.
()
2; 1; 3n =--
Câu 4: Tích phân
()
1
0
1
x
Ixedx=-
ò
?
A.
e
.
B.
2e -
.
C.
2 e-
.
D.
2e +
.
Câu 5: Xác định tọa độ điểm biểu diễn cho số phức
23zi=-
?
A.
(
)
2; 3-
. B.
()
2; 3
. C.
()
2; 3-
D.
(
)
2; 3--
.
Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz , cho

3; 2;1 ,a

3; 2; 5b
. Xác định tọa độ
vectơ tích có hướng
,



ab
của hai vectơ đã cho ?
A.
0;8; 12 . B.
8; 12;5 . C.
0;8;12 . D.
8; 12; 0 .
Câu 7: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường
3
yx 1,y0,x0,x1
quay xung quanh trục
Ox. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành?
A.
79
63
B.
5
4
C.
23
14
D.
9
Câu 8: Với giá trị nào của
m
thì đường thẳng
123
:
22
xy z
d
m
-+-
==
song song với đường thẳng
()
1
:2
22
xt
ytt
zt
ì
ï
=+
ï
ï
ï
D=+Î
í
ï
ï
=+
ï
ï
î
?
A.
4
. B.
2
. C.
3
. D.
1
.
Câu 9: Gọi
1
z
;
2
z
là nghiệm của phương trình
2
230zz
. Tính giá trị của biểu thức
22
12
zz
?
A.
23
. B.
3
. C. 2 . D.
6
.
Câu 10: Xác định mặt phẳng song song với trục
Oz
trong các mặt phẳng sau?
Mã đề 001
Trang 2/6 - Mã đề 001
A.
1x =
. B. 0xyz++=. C.
1z =
. D.
1xz+=
.
Câu 11: Cho hàm số
f
x thỏa mãn

3
1
5fxdx

3
1
1
f
xdx
. Tính tích phân

1
1
Ifxdx
?
A. 4.I B. 6.I  C. 6.I D. 4.I 
Câu 12: Tính khoảng cách từ điểm
(
)
3; 0; 0M
đến mặt phẳng
()
Oxy
?
A. 0. B. 2. C. 1. D.
2.
.
Câu 13: Tích phân
6
3
0
sin .cosIxxdx
p
=
ò
?
A.
5
. B.
6
. C.
1
64
. D.
4
.
Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz , cho mặt phẳng
:2 3 0xyz


:3 4 5 0.xyz
 Xác định góc tạo bởi hai mặt phẳng


?
A.
45 .
B.
90 .
C.
30 .
D.
60 .
Câu 15: Tìm một họ nguyên hàm của hàm số
(
)
3
32fx x x=++?
A.
()
42
2
42
xx
Fx x C=+++. B.
()
4
2
32
3
x
Fx x x C=+ ++.
C.
(
)
2
33Fx x x C=++
. D.
()
42
3
2
42
xx
Fx x C=+ ++
.
Câu 16: Xác định số phức z =
34
4
i
i
-
-
?
A.
16 11
15 15
i-
B.
923
25 25
i-
C.
94
55
i-
D.
16 13
17 17
i-
Câu 17: Tính phần ảo của số phức
(
)
2)23 3(zii=+ -
?
A. 13 . B. 0 . C. 9i- . D. 13i .
Câu 18: hiệu S diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị của hàm số liên tục
()
yfx=
,
trục hoành hai đường thẳng
x,ax b==
như trong hình vẽ bên (Phn chm đen). Tìm khẳng
định sai?
A.
()
()
b
a
Sfxdx=-
ò
. B.
()
b
a
Sfxdx=
ò
. C.
()
b
a
Sfxdx=
ò
. D.
()
b
a
Sfxdx=
ò
.
Câu 19: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
(
)
(
)
2
22
:21Sx y z++- =
mặt phẳng
(
)
:3 4 12 0xza ++=
. Khi đó khẳng định nào sau đây đúng?
A. Mặt phẳng
(
)
a
tiếp xúc mặt cầu
(
)
S
.
B. Mặt phẳng
(
)
a
cắt mặt cầu
(
)
S
theo một đường tròn.
x
y
y=f(x)
b
a
B'
A'
B
A
O
Trang 3/6 - Mã đề 001
C. Mặt phẳng
(
)
a
đi qua tâm mặt cầu
(
)
S
.
D. Mặt phẳng
(
)
a
không cắt mặt cầu
(
)
S
.
Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hình hộp
.'' ' '
A
BCD A B C D
biết
2; 1; 2A
,
'1;2;1B
,
2;3; 2C
,
'3;0;1D
. Tìm tọa độ điểm
B
?
A.
1; 2; 2B
. B.

2; 2;1B
. C.
1; 2; 2B 
. D.
2; 1; 2B
.
Câu 21: Cho hàm số
()
yfx=
liên tục trên đoạn
;ac
éù
êú
ëû
và .abc<< Biết
()
d10
a
b
fx x=-
ò
,
()
d5
a
c
fx x=-
ò
. Tính
()
d.
b
c
fx x
ò
?
A.
15
. B.
15-
. C. 5- . D. 5 .
Câu 22: Giả sử
()
Fx là một nguyên hàm của
()
x
e
fx
x
=
trên
()
0;
3
3
1
d
x
e
Ix
x
=
ò
. Khẳng định
nào sau đây đúng?
A.
() ()
42IF F=-
. B.
() ()
63IF F=-
. C.
() ()
93IF F=-
. D.
() ()
31IF F=-
.
Câu 23: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng
()
P
song song với 2 đường
thẳng
1
21
:
234
xyz-+
D==
-
,
2
2
:32
1
xt
yt
zt
ì
ï
=+
ï
ï
ï
D=+
í
ï
ï
=-
ï
ï
î
.Tìm một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng
()
P
?
A.
(
)
5; 6; 7 .
P
n =- -

B.
(
)
5; 6; 7 .
P
n =- -

C.
(
)
5; 6; 7 .
P
n =-

D.
(
)
5; 6; 7 .
P
n =-

Câu 24: Trong mặt phẳng phức (hình dưới), số phức
34zi=-
được biểu diễn bởi điểm nào trong
các điểm trên hình vẽ?
x
y
4
4
3
3
B
C
D
4
3
A
O
A. Điểm
A
. B. Điểm
D
. C. Điểm
C
. D. Điểm
B
.
Câu 25: Cho hình phẳng
H
gii hn bi các đưng
2
2yx x
, trục hoành, trục tung, đường
thẳng
1
x
.Tính thể tích
V
hình tròn xoay sinh bởi
H
khi quay
H
quanh trục
Ox
?
A.
7
8
V
. B.
8
15
V
. C.
15
8
V
. D.
4
3
V
.
Câu 26: Tìm một họ nguyên hàm của hàm số
4x 2
()fx e
-
= ?
A.
()
2x 1
1
x
2
fxd e C
-
=+
ò
. B.
()
2x 1
1
x
2
fxd e C
-
=+
ò
.
C.
(
)
2x 1
xfxd e C
-
=+
ò
. D.
()
4x 2
1
x
2
fxd e C
-
=+
ò
.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm

VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT An Lương Đông - TT. Huế. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT An Lương Đông - TT. Huế. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 919
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm