Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Ngọc Hiển - Cà Mau

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT MAU
TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN- LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 Phút
(không kể thời gian phát đề)
Câu 1: Tìm thể tích
V
của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm
số
y f x
liên tục trên
;a b
, trục
Ox
hai đường thẳng
x a, x b a b ,
xung quanh trục
.Ox
A.
B.
d
b
2
a
V f x x.
C.
d
b
2
a
V f x x.
D.
d
b
a
V f x x.
Câu 2: Trong không gian Oxyz , cho điểm A biết
OA 2i 3j k
. Khi đó, điểm A tọa độ:
A. A(-2; 3; -1). B. A(-3;2;1). C. A(2;-3;1). D. A(2; -3;2).
Câu 3: Cho I=
2
x
xe dx
, đặt
2
u x
, khi đó viết I theo u du ta được:
A.
u
I 2 e du.
B.
u
1
I e du.
2
C.
u
I ue du.
D.
u
I e du.
Câu 4: Cho
( )F x
một nguyên hàm của hàm số
x
f (x) e 2x
thỏa n
3
F(0)
2
. Tìm
F(x)
.
A.
x 2
3
F(x) e x .
2
B.
x 2
5
F(x) e x .
2
C.
x 2
1
F(x) e x .
2
D.
x 2
1
F(x) 2e x .
2
Câu 5: Cho số phức
4 3z i
. Môđun của số phức z là:
A. 4. B.
7
. C. 5. D. 3.
Câu 6: Trong hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng
1 3 1
:
2 1 1
x y z
d
cắt mặt phẳng
: 2 3 2 0P x y z
tại điểm
; ;I a b c
. Khi đó
a b c
bằng
A. 7. B. 3. C. 5.
D.
9
.
Câu 7: Tích phân
3
0
I x cosxdx
bằng:
A.
3 1
.
2
B.
3 1
.
6
C.
3 1
.
6 2
D.
3
.
2
Câu 8: Tính tích 2 số phức
1
z 1 2i
2
z 3 i
A. 3-2i. B.
5 5i
. C. 5. D.
5 5i
.
Câu 9: Cho 2 số phức
1 2
z 2 i, z 1 i
. Tính hiệu
1 2
z z
A. 1. B. 2i. C. 1 + 2i. D. 1+i
Câu 10: Cho
8
0
f (x)dx 12
. Tính
2
0
I f (4x)dx,
.
A.
I 3.
B.
I 36.
C.
I 6.
D.
I 2.
Câu 11: Trong hệ tọa độ Oxyz, cho điểm
1;1;6A
đường thẳng
2
: 1 2
2
x t
y t
z t
. Hình chiếu vuông
góc của A trên
A.
K 2;1;0 .
B.
N 1;3; 2 .
C.
H 11; 17;18 .
D.
M 3; 1;2 .
đề 485
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 12: Trên mp Oxy, tp hợp cc điểm biểu din số phức
z
tho吠 mãn điu kiện
z 2 3i z 4 i
A. Đường thẳng:
3x 4y 13 0..
B. Đường thẳng:
4x 12y 7 0.
C. Đường thẳng:
3x y 1 0.
D. Đường tròn
2 2
(C) : (x 2) (y 3) 25.
Câu 13: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm
( 2;0;0), (0;3;0)A B
(0;0;2)C
.
Phương trình nào dưới đây phương trình của mặt phẳng
( )ABC
?
A.
1.
2 3 2
x y z
B.
1.
2 3 2
x y z
C.
1.
3 2 2
x y z
D.
1.
2 2 3
x y z
Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai đường thẳng
1
x 1 2t
d : y t ..
z 1 t
2
x 1 y 1 z 2
d :
2 1 1
. Vị trí tương đối của
1
d
2
d
là:
A. Song song. B. Cắt nhau. C. Chéo nhau. D. Trùng nhau.
Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
cho mặt cầu
2 2
2
S : x 5 y 4 z 9.
Tìm tọa độ
tâm
I
bn kính
R
của mặt cầu
S
A.
I 5;4;0
R 9.
B.
I 5;4;0 .
R 3.
C.
I 5;4;0
R 9.
D.
I 5; 4;0 .
R 3.
Câu 16: Cho số phức
z 7 5i
. Tìm số phức
w z iz
.
A.
w 12 2i
. B.
w 12 12i.
. C.
w 2 12i
. D.
w 2 2i
.
Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
cho ba điểm
M 1;2;3 ;N 3;2;1
P 1;4;1 .
Hỏi
MNP
tam gic gì?
A. Tam gic vuông. B. Tam gic cân. C. Tam gic vuông cân. D. Tam gic đu.
Câu 18: Cho
2
0
f x dx 3
.Khi đó
2
0
4f x 4 dx
bằng:
A. 6. B. 8. C. 2. D. 4.
Câu 19: Cho
F x
một nguyên hàm của m số
.
x
f x e
Biết
0 2,F
tính
1 .F
A.
e.
B.
2.e
C.
1.e
D.
2.
Câu 20: Cho số phức z thỏa mãn điu kiện 2z + 3(1 i)
z
= 1 9i. Tìm modun của z.
A.
z 3
. B.
z 3
. C.
z 13
. D.
z 13.
Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây phương trình của đường
thẳng đi qua điểm
A(2;3;0)
vuông góc với mặt phẳng
(P) : x 3y z 5 0
?
A.
1
3 ..
1
x t
y t
z t
B.
1 3
3 .
1
x t
y t
z t
C.
1 3
3 .
1
x t
y t
z t
D.
1
1 3 ..
1
x t
y t
z t
Câu 22: Tìm số phức z biết rằng
2
1 1 1
.
z 1 2i (1 2i)
A.
10 35
z i.
13 26
B.
8 14
z i.
25 25
C.
10 14
z i.
13 25
D.
8 14
z i.
25 25
Câu 23: Cho 2 số phức
1 2
z 2 i, z 7i
. Tính tổng
1 2
z z
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
2 6i
. B.
2 8i
. C.
2 6i
. D.
2 6i
.
Câu 24: Phương trình mặt cầu đường kính AB biết A(2; -4; 6), B(4; 2; -2) là?
A.
2 2 2
3 1 2 26x y z
. B.
2 2 2
x 3 y 1 z 2 26.
C.
2 2 2
x 3 y 1 z 2 26.
D.
2 2 2
x 3 y 1 z 2 26.
Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
cho mặt phẳng
(P) : 2x y 2z 5 0.
tọa độ điểm
A(1;0;2)
. Tìm kho吠ng cch d từ điểm
A
đến mặt phẳng
(P)
A.
11
d .
7
B.
11
d .
3
C.
d 2.
D.
11 5
d ..
5
Câu 26: Tìm nguyên hàm của hàm số
3x
f x e
A.
3x 3x
1
e dx e C.
3
B.
3x 3x 1
1
e dx e C.
3x 1
C.
3x 3x
e dx 3e C.
D.
3x 3x
e dx e C.
Câu 27: Cho ch phân
e
1
1 3ln x
I dx,
x
đặt
t 1 3ln x
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
2
1
2
I dt.
3
B.
e
1
2
I tdt.
3
C.
2
1
2
I tdt.
3
D.
2
2
1
2
I t dt.
3
Câu 28: Một ctơ php tuyến
n
của mặt phẳng (Q):
3 5 2 2019 0.x y z
tọa độ
A.
3; 2;2 1n .0 9
B.
1;5 2n .;
C.
3;5; 9n .201
D.
3;5 2n .;
Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz). Cho 2 điểm A(2;2;-3), B(4;0;1).
Khi đó tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là.
A. I(1;-1;2). B. I(3;1;-1). C. I(3;-1;-1). D. I(-1;1;2).
Câu 30: Tìm cc số thực x, y thỏa mãn:
(x 2y) (2x 2y)i x y 1 y 3 i.
A.
x 1, y 1.
B.
3 1
x , y .
4 2
C.
11 1
x , y .
3 3
D.
x 1, y 1.
Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz). Cho A(1; 2; 3), B(2; -1; 1), C(1; 1; -2). Tìm tọa độ
điểm D sao cho tứ gic ABCD hình bình nh.
A. D(2; -2; -4). B. D(2; 0; 6). C. D(0; 4; 0). D. D(2; -2; -4).
Câu 32: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số
y f x
liên tục trên
;a b
, trục
hoành hai đường thẳng
x a ,x b
được tính theo công thức:
A.
0 b
a 0
S f x dx f x dx.
B.
b
a
S f x dx.
C.
0 b
a 0
S f x dx f x dx.
D.
b
a
S f x dx.
Câu 33: Cho số phức
z
thỏa
2 1z
. Trong cc số phức
w
thỏa
(3 ) 5w i z i
thì số phức
w
đun lớn nhất
A.
6 2 .w i
B.
3 2w i
. C.
2 6 .w i
D.
2 6w i
.
Câu 34: Tích phân
1
2
0
I (3x 2x 1)dx
bằng:
A.
I 4.
B.
I 2.
C.
I 3.
D.
I 1.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm

VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Ngọc Hiển - Cà Mau. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Ngọc Hiển - Cà Mau. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 43
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm