Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Văn Sở GD&ĐT Thái Nguyên năm 2021 - 2022

"u~~GrlI+A~nff~~--~
1 \ P.'\9'~JTT""'"
D.~-1f. ~ \
au:
ong dung cam la tai san
va
gia ma t1!no da tiJm tin suc manh
va
hinh co th€ giup con
nguoi song m(jt cuoc dai dich thuc. Vai long dung cam ban se tu tao ra
C(J
h(ji cho ban than va du
ban linh d€ d6i miit voi nhiing tra ngai cuoc song. Tdt ca chung ta sinh ra dJu co long dung cam.
Nhung chi co ai bdt toi rim va vdn dung no thuong xuyen thi moi co th€ sa hiiu long dung cam
thdt S1!.
Hoy vdn dung long dung cam d€ cung
c6
sue manh tinh thdn cua ban. Hoy tim cho minh mot
huang di thich hop va song mot cuoc dai ddy
y
nghia. Hay thtr nhiing cong viec mai va phd bo cac
rao can trong cuoc song cua bgn. Vai long dung cam bc;mse vfmg vang tdn
vJ
phia truac.
(TheoDanh thr!rc-khcitw,mg- NhiSu tac gia, NXB H6ng Duc, 2018)
THI TUYEN SINH V
Ao LOP
10 THPT
Nairn hoc 2021 - 2022
MON;NGUVAN
Thai gian lam bai: 120 phut, khong ki thai gian giao dJ
(Di
thi gam co 02 trang)
UBND TlNH THAI NGUYEN
so
GIAO Dl)C
vA DAo
T
~o
Th1!chi~n cac yeu ciu:
Cau 1 (0,5 di€m): Xac dinh phucmg thuc bi~ll d~t chinh dUQ"c
Slr
d\ll1gtrong do~ trieh.
Cau 2 (0,5 di€m): Theo tac gia, d~ sa hiiu long dung cam th(lt S1!,ta e<lnphai hun gi?
Cau 3 (1,0 di€m): Nell tac d\ll1g cua bi~n phap tu
ill
di~p ngfr trong nhfrng cau sau: Hay v(ln dl,mg
long dung cam d€ cung
c6
suc mgnh tinh thdn cua bgn. Hay tim cho minh m(jt huang di thich h(lJJ
va s6ng m(jt cu(jc dai ddy
y
ngh'ia. Hay thit nhfmg cang vi~c mai va pha b6 cac rao can trong cu(jc
s6ng cua bgn.
Cau 4 (1,0 ddm): Em co d6ng tinh vOi quan di~m: "Vai long dung cam bgn se t1!tgo ra
C(J
h(ji cho
bim than" kh6ng? Vi sao?
PHA.NII. LAM VAN (7.0 di~m)
Cau 1
(2,
°
ddm)
Til n(>idung do~n trich
a
phin
:D9C
hi~u, hay vi~t m(>tdo~ van (khoang 15-20 dong) chia se
nhfmg vi~c em co th€ lam d€ s6ng m(jt cu(jc dai
y
ngh'ia.
Cau 2
(5,
°
di€m)
Trinh bay cam nh~ eua em v~ nhan v~t anh thanh nien trong do~ trich sau:
Cang vi~c cua chau cung quanh qutin a mdy chdc may ngoai vuifn nay thai. Nhfmg cai may
vuifn trgm khi tU(J11gnao cung co. Day nui nay co m(jt anh huang quy€t djnh tai gio mua dong bac
d6i vai miJn Bac nuac tao Chau a day co nhi~m do gio, do mua, do nang, tinh may, do chdn
d(jng m(it ddt, d1!vao vi~c bao truac thai tdt hang ngay, ph¥c san xudt, ph¥c chiin ddu. Day
la may moc cua chau. Cai thung do mua nay, a dau bac cung trang thdy, mua xong d6 nuac ra cai
c6c Ii phan nay ma do. Cai nay la may nh(lt quang ki, anh nang m(it trai xuyen qua cai kinh nay,
d6t cae manh gidy nay, cu theo muc d(j, hinh dang vit chay ma djnh nang. Day la may Vin, nhin
khoang each giiia cac rang cua ma doan gio. Ban dem khang nhin may, chau nhin gio lay la hay
nhin trai, thdY sao nao khudt, sao nao sang, co th€ noi du9'c may, tinh du9'c gio. Cai may nam duai
sau Ida la may do chdn d(jng vo qua ddt. Chau lay nhfmg con s6, mJi ngay bao
vJ
"nha" bang may
b(j dam b6n gia, muai m(jt gia, bay gia t6i, 19i m(jt gia sang. Bim bao dy trong nganh g(Ji la "6p".
Cong viec noi chung di, chi can chinh xac. Gian kh6 nhat la ldn ghi va bao
vJ
luc m9t giir sang.
Ret, btu:
(I.
6
ddy co ca mua tuyit aay. Nua dem dang nlim trong chan, nghe chuang a6ng h6 chi
muon dua tay tilt di. Chui ra khoi chan, ngon aim bdo van to ain
df
nao win thdy la kh6ng au sang.
Xdch den ra vutm, gio tuyit va lang im a ben ngoai
nhu
chi chuc dai minh ra la ao ao xo
toi.
Cdi
im lang luc do that di
S(1:
no nhu bi gio chat ra timg khuc, ma gio thi gi6ng nhu nhdt ch6i IOnmuon
quet di tat ca, nem
vut
lung tung... Nhiing luc im lang lanh cong ma lai himg hue nhu chay. Xong
viec, tra vao, khong thi nao ngu lai duac.
Anh thanh nien aang noi, dimg I(li. Va t(li sao h(Ja
sf
cam giac minh b6i r6i? Vi nhac thay
nguiri con gai nha nhe e I¢, aUng giua cac lu6ng d071,khong can hai hoa nua, am nguyen bo hoa
trong tay, lilng tai nghe? Vi h(Ja
sf
ail bilt g(ip m9t aiJu thtJ,tra ong vdn uac ao aU(1cbiit, ai, m9t net
thai au khimg ainh m9t tam h6n, khoi g(1im9t
Y
sang tac, m9t net mm au la gia tri m9t chuyin ai dai.
- Anh noi nua di. - Ong gil,lc.
- Bao cao hit! - Nguiri con trai Vl,lttra I(li gi(Jng vui ve. - Nam phut nua la muiri. Con hai
muai phut thai. Bac va co vao trong nha. Che ail ngam r6i day.
Thi giir ngiln ngui con I(li thuc gil,lc ca chinh nguiri hO(l
sf
gia. Ong theo liJn anh thanh nien
vao trong nha, aao nhin qua m9t lu(1( truac khi ng6i xu6ng ghl M9t can nha ba gian, s(lch se, vai
ban ghi,
s6
sach, biiu d6, th6ng ke, may b9 dam. CU9c diri rieng cua anh thanh nien thu g(Jn I(li
m9t goc trai gian vai chiic giuirng con, m9t chiic ban h(Jc, m9t gia sach. H(Ja
sf
con dang nheo milt
c6
d(Jcten cac sach tren gia thi co gai dil buac tai, duirng nhu lam vi¢c ay h9 b6. Co khong tra I(li
ban giua va ng6i ngay xu6ng truac chiic ban h(Jc con, ltJ,txem bia m9t cu6n sach r6i ai I(li nguyen
ltJ,tma nhu cil. Anh thanh nien rot nuac che miri bac gia, ngoanh l(li tim co gai, thay co dang d(Jc,
liJn bung cai chen con din yen l(ing d(it truac m(it co.
(Trfch L(mg IeSa Pa - NguySnThanh Long, SGK Ngfrviin 9, t~p ffi9t,NXB Giao d\lc Vi~t Nam, 2018)
---HET---
2

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Văn Sở GD&ĐT Thái Nguyên năm 2021

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Văn Sở GD&ĐT Thái Nguyên năm 2021 - 2022 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Tài liệu giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đề thi thử vào 10 môn Văn 2021 tỉnh Thái Nguyên

Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau:

Lòng dũng cảm là tài sản vô giá mà tự nó đã tiềm ẩn sức mạnh vô hình có thể giúp con người sống một cuộc đời đích thực. Với lòng dũng cảm bạn sẽ tự tạo ra cơ hội cho bản thân và đủ bản lĩnh để đối mặt với những trở ngại cuộc sống. Tất cả chúng ta sinh ra đều có lòng dũng cảm. Nhưng chỉ có ai biết tôi rèn và vận dụng nó thường xuyên thì mới có thể sở hữu lòng dũng cảm thật sự.

Hãy vận dụng lòng dũng cảm để củng cố sức mạnh tinh thần của bạn. Hãy tìm cho mình một hướng đi thích hợp và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Hãy thử những công việc mới và phá bỏ các rào cản trong cuộc sống của bạn. Với lòng dũng cảm bạn sẽ vững vàng tiến về phía trước.

(Theo Đánh thức khát vọng - Nhiều tác giả, NXB Hồng Đức, 2018)

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1 (0,5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 2 (0,5 điểm): Theo tác giả, để sở hữu lòng dũng cảm thật sự, ta cần phải làm gì?

Câu 3 (1,0 điểm): Nêu tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ trong những câu sau: Hãy vận dụng lòng dũng cảm để củng cố sức mạnh tinh thần của bạn. Hãy tìm cho mình một hướng đi thích hợp và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Hãy thử những công việc mới và phá bỏ các rào cản trong cuộc sống của bạn.

Câu 4 (1,0 điểm): Em có đồng tình với quan điểm: “Với lòng dũng cảm bạn sẽ tự tạo ra cơ hội cho bản thân” không? Vì sao?

Phần II. Làm văn (7.0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 15-20 dòng) chia sẻ những việc em có thể làm để sống một cuộc đời ý nghĩa.

Câu 2 (5,0 điểm)

Trình bày cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích sau:

Công việc của cháu cũng quanh quẩn ở mấy chiếc máy ngoài vườn này thôi. Những cái máy vườn trạm khí tượng nào cũng có. Dãy núi này có một ảnh hưởng quyết định tới gió mùa đông bắc đối với miền Bắc nước ta. Cháu ở đây có nhiệm vụ đo gió, đo mưa, đo nắng, tính máy, đo chấn động mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết hàng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu. Đây là máy móc của cháu. Cải thùng đo mưa này, ở đâu bác cũng trông thấy, mưa xong đổ nước ra cái cốc li phân này mà đo. Cái này là máy nhật quang kí, ánh nắng mặt trời xuyên qua cái kính này, đốt các mảnh giấy này, cứ theo mức độ, hình dáng vết cháy mà định nắng. Đây là máy Vin, nhìn khoảng cách giữa các răng cưa mà đoán gió. Ban đêm không nhìn máy, cháu nhìn gió lay lá hay nhìn trời, thấy sao nào khuất, sao nào sáng, có thể nói được mây, tính được gió. Cái máy nằm dưới sâu kia là máy đo chấn động vỏ quả đất. Cháu lấy những con số, mỗi ngày báo về "nhà" bằng máy bộ đàm bốn giờ, mười một giờ, bảy giờ tối, lại một giờ sáng. Bản báo ấy trong ngành gọi là “ốp”.

Công việc nói chung dễ, chỉ cần chính xác. Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. Rét, bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chui ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sáng. Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực đợi mình ra là ào ào xô tới. Cái im lặng lúc đó thật dễ sợ: nó như bị gió chặt ra từng khúc, mà gió thì giống như nhát chổi lớn muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung... Những lúc im lặng lạnh cóng mà lại hừng hực như cháy. Xong việc, trở vào, không thể nào ngủ lại được.

Anh thanh niên đang nói, dừng lại. Và tại sao họa sĩ cảm giác mình bối rối? Vì nhác thấy người con gái nhỏ nhỏ e lệ, đứng giữa các luống dơn, không cần hái hoa nữa, ôm nguyên bó hoa trong tay, lắng tai nghe? Vì họa sĩ đã bắt gặp một điều thật ra ông vẫn ước ao được biết, ôi, một nét thôi đã khẳng định một tâm hồn, khơi gợi một ý sáng tác, một nét mới đủ là giá trị một chuyến đi dài.

- Anh nói nữa đi. - Ông giục.

- Báo cáo hết! - Người con trai vụt trở lại giọng vui vẻ. - Năm phút nữa là mười. Còn hai mươi phút thôi. Bác và cô vào trong nhà. Chè đã ngấm rồi đấy.

Thì giờ ngắn ngủi còn lại thúc giục cả chính người hoạ sĩ già. Ông theo liền anh thanh niên vào trong nhà, đảo nhìn qua một lượt trước khi ngồi xuống ghế. Một căn nhà ba gian, sạch sẽ, với bàn ghế, sổ sách, biểu đồ, thống kê, máy bộ đàm. Cuộc đời riêng của anh thanh niên thu gọn lại một góc trái gian với chiếc giường con, một chiếc bàn học, một giá sách. Họa sĩ còn đang nheo mắt cố đọc tên các sách trên giá thì cô gái đã bước tới, dường như làm việc ấy hộ bố. Cô không trở lại bàn giữa và ngồi ngay xuống trước chiếc bàn học con, lật xem bìa một cuốn sách rồi để lại nguyên lật mở như cũ. Anh thanh niên rót nước chè mời bác già, ngoảnh lại tìm cô gái, thấy cô đang đọc, liền bưng cái chén con đến yên lặng đặt trước mặt cô.

(Trích Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long, SGK Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018)

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Văn tỉnh Thái Nguyên

Phần I. Đọc hiểu

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 2: Theo tác giả, để sở hữu lòng dũng cảm thật sự, ta cần phải biết tôi rèn và vận dụng nó thường xuyên

Câu 3.

Điệp từ "hãy" làm nhấn mạnh hơn vào những việc bạn cần làm để được lòng dũng cảm và có một cuộc sống đầy ý nghĩa.

Câu 4: Các em tự đưa ra quan điểm cá nhân của mình vè: “Với lòng dũng cảm bạn sẽ tự tạo ra cơ hội cho bản thân” không? giải thích hợp lý giáo viên đều cho điểm theo phần bài làm.

Phần II. Làm văn

Câu 1

Đề tài nghị luận: chia sẻ những việc em có thể làm để sống một cuộc đời ý nghĩa.

Dẫn dắt vào vấn đề: Hãy sống một cuộc sống có ý nghĩa: Bạn có thể làm rất nhiều việc để sống một cuộc đời ý nghĩa.

Cuộc sống có ý nghĩa:

- Là cuộc sống đầy ắp niềm vui với những người xung quanh, với công việc, được thoả mãn những sở thích của mình.

- Là cuộc sống đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác.

- Là cuộc sống biết vượt qua khó khăn để đạt tới thành công.

- Là cuộc sống luôn có mục đích để học tập, làm việc, hi vọng chứ không nhàm chán…

Những việc em có thể làm để sống một cuộc đời ý nghĩa:

- Sống có đam mê, ước mơ, làm những điều mình thích.

- Nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh từ những việc dù là nhỏ nhất.

- Hãy tìm cách trao đi, có những việc ta làm vì đóng góp cho cộng đồng, không màng đến lợi ích cá nhân, luôn đặt lợi ích của cộng đồng, xã hội lên đầu.

Phê phán lối sống lãng phí, sống vô nghĩa: sống không có ước mơ, không có mục tiêu, không có một ai để gắn kết và yêu thương, lười biếng không chịu học tập, làm việc hoặc là chỉ luôn nghĩ về lợi ích của cá nhân, không cống hiến, đóng góp cho cộng đồng.

Bài học: Hãy luôn tự tin hướng về phía trước, năng động học tập và sáng tạo, tự hoàn thiện bản thân để thành công trong cuộc sống và sống một cuộc sống đầy ý nghĩa.

Câu 2 . Cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích

1. Mở bài:

- Giới thiệu vài nét về nhà văn Nguyễn Thành Long.

- Giới thiệu tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa. Trong đó có đoạn trích được dẫn ở đề bài mang lại cho người đọc nhiều cảm nhận về nhân vật anh thanh niên.

2. Thân bài

a. Công việc của anh thanh niên

- Đoạn văn là lời của nhân vật thanh niên, nhân vật chính trong truyện Lặng lẽ Sa Pa. Nhân vật thanh niên đó sống một mình trên núi cao, quanh năm suốt tháng làm việc với cây và mây núi ở Sa Pa.

- Công việc của anh là làm khí tượng kiêm vật lý địa cầu. Nhiệm vụ của anh là đo gió, đo mưa, đo gió, đo chấn động mặt đất và dự báo thời tiết hằng ngày phục vụ cho công việc chiến đấu và sản xuất.

- Công việc của anh làm âm thầm, lặng lẽ một mình, báo về “ốp” đều đặn những con số để phục vụ sản xuất, chiến đấu. Công việc ấy đòi hỏi phải tỉ mỉ, chính xác, có tính trách nhiệm cao.

=> Hoàn cảnh sống khắc nghiệt, công việc gian khổ, vất vả. Đó là thử thách rất lớn nhưng anh thiên niên đã vượt qua hoàn cảnh ấy bằng ý chí, nghị lực và những suy nghĩ rất đẹp.

b. Phẩm chất của anh thanh niên được thể hiện qua đoạn văn

- Trước hết, anh thanh niên rất yêu nghề. Anh giới thiệu chi tiết từng loại máy, từng dụng cụ của mình cho ông họa sĩ và cô kĩ sư.

- Là người có hành động đẹp: Một mình sống trên đỉnh Yên Sơn, không có ai đôn đốc, kiểm tra nhưng anh vẫn vượt qua hoàn cảnh làm việc một cách nghiêm túc, tự giác với tinh thần trách nhiệm cao. Dù thời tiết khắc nghiệt mùa đông giá rét mà anh đều thức dậy thắp đèn đi “ốp” đúng giờ. Ngày nào cũng vậy anh làm việc một cách đều đặn, chính xác 4 lần trong ngày, âm thầm, bền bỉ trong nhiều năm trời.

- Người có phong cách sống đẹp: Anh có một phong cách sống khiến mọi người phải nể trọng. Tinh thần thái độ làm việc của anh thật nghiêm túc, chính xác, khoa học và nó đã trở thành phong cách sống của anh.

=> Anh thanh niên là đại diện tiêu biểu cho thanh niên Việt Nam, hăng say làm việc, hết mình cống hiến cho dân tộc, cho đất nước

3. Kết bài: Cảm nhận chung về anh thanh niên.

.............................................

Ngoài Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Văn Sở GD&ĐT Thái Nguyên năm 2021 - 2022. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2021 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
4 6.622
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Văn Xem thêm