Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thái Nguyên năm 2021 - 2022

UBND
TiNH
THAI
NGUYEN
SOG'
DucvADAoTAO
.
.
THI TUYEN SINH VAo LO'p 10 THPT
Nam hoc 2021 - 2022
MON:ToAN
Thai gian lam bai: 120phut, kh6ng ki that gian giao
ad
(D~
g6m
co
01 trang, 10
diu,
m6i
diu
01 di~m)
Cfiu 4. Cho ham s6
y
=(2m-l)x-m
2
-1
V01
m
la tham s6 va
m"*
_!_.
2
a. Khi m
=
2 , ham s6 da eho dbng bien hay nghich bien tren ~? Vi sao?
b.Tim ilit ca cac gia
tri
cua m de db
thi
ham s6 da eho
dt
Parabol
(p):
y
=
X2 tai
hai diem phan biet co hoanh do IAnhrot la Xl' X2 thoa man Xl (1+
x
2)
=
-1-
x
2 .
C
.... 5 Ch b';( tln B
Fx
2J"; I , . 0 1
R' ,
inh ., .
au.
0
leu ire
=
r: ----
r: '
voi x ~
,X"* .
ut gon va t gia tn
-Jx=: x-I ""x+I
cua bieu thirc B khi X
=
6 - 2J5.
Cfiu 6. Cho chAt long
thir
nhat va thir hai co khoi IUQ1lgIAn hrot la 109 va 7g. Kh6i
hrong rieng cua chAt long
thir
nhat
1611
hon khoi hrong rieng cua chat long
thir
hai la
300 kg/m", Bern hai chAt long tren tron vao nhau
thi
du<),eh6n hqp chAt long co kh6i
luqng rieng la 850 kg/m3• Tinh kh6i luqng rieng eua m6i chAt long (Bi~t rfutg th~ tich eua
h6n hqp chAt long b~ng t6ng th~ tich cua hai chAt long va khi hai chAt long tron vao nhau
thi
khong co phan irng hoa hoc xciyra).
Cau 7. Cho tam giae ABC vuong t~ A, dUOng eao AH. Bi~t AH
=
3em; BH
=
Iem.
Tinh dQdai cae do~n thkg AB; AC.
Cau 8. Cho hai dUOng tron (0; 5em) va (0'; gem) . BM 00'
=
a (em)
V01
a> O. Tim
tAt
cci
cac gia tri nguyen duong eua a d~ hai dUOng tron
(0)
va
(0')
e~t nhau.
Cau 9. Cho dUOng trOll
(0),
di~m p n~ ben ngoai dUOng tron.
Ke
cat tuy~n
P
AB
khong di qua tam
0
(A n~ gifra P va B) eua dUOng trOll. D\IDg hai ti~p tuY~ll
PE, PF
V01
dUOng tron
(0)
(E, F la cae ti~p di~m va F thuoe eung nho AB). GOi D
la di~m ehinh gifra cung
1611
AB. GOi Ila giao di~m eua hai dUOng thkg DF va AB.
Chirng rninh r~llg
lA. EB
=
IE. EA.
Cau 10. Cho tam giac ABC co ba goe nhon noi ti~p dUOng trOll (0;
R).
GOi H la tnre
tam cua tam giae ABC. Lfty di~m
M
tren cung nho BC
(M
"*
B,
M
"*
C). Goi I, K IAn
luot la cae di~m d6i xirng
V01
M qua cac dUOng thkg AB va AC.
--
--
a. Chirng minh ABC
=
AKC.
b. ChUng minh ba di~m I, H, K thiing hang .
... HET ...

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thái Nguyên năm 2021

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thái Nguyên năm 2021 - 2022 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Tài liệu giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đáp án đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thái Nguyên năm 2021

Câu 1: 2x^{2} -5x+2=0

\Leftrightarrow 2 x^{2}-4 x-x+2=0

\Leftrightarrow \quad(2 x-1)(x-2)=0

\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}
x=\frac{1}{2} \\
x=2
\end{array}\right.

Vậy phương trình có nghiệm là: x = 1/2 và x = 2

Câu 2: 

A=3 \sqrt{(\sqrt{3}-1)^{2}}-\sqrt{12}+3

=3\mid\sqrt{3}-1 \mid-2 \sqrt{3}+3

=3\sqrt{3} -3-2\sqrt{3} +3=\sqrt{3}

Câu 3.

\left\{\begin{array}{l}
2 x+3 y=1 \ (1)\\
x-2 y=4 \ (2)
\end{array}\right.

Từ (2) ta có x = 4 + 2y (3)

Thế (3) vào (1) ta thu được  8 + 4y + 3y = 1

\Leftrightarrow y = -1 (4)

Thế y = -1 vào (3) ta thu được x = 2

vậy hpt có nghiệm \begin{equation}
\left\{\begin{array}{l}
x=2 \\
y=-1
\end{array}\right.
\end{equation}

Câu 4

a) Thay m = 2 vào hàm số, ta thu được y = 3x - 5

Ta thấy hàm số đồng biến do có hệ số góc a = 3 > 0

b) Hoành độ x1, x2 là nghiệm của phương trình giao điểm

x^{2}=(2 m-1) x-m^{2}-1

\Leftrightarrow x^{2}+(1-2 m) x+m^{2}+1=0

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thái Nguyên năm 2021 - 2022

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thái Nguyên năm 2021 - 2022

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thái Nguyên năm 2021 - 2022

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thái Nguyên năm 2021 - 2022

Câu 10

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thái Nguyên năm 2021 - 2022

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thái Nguyên năm 2021 - 2022

.............................................

Ngoài Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thái Nguyên năm 2021 - 2022. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2021 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 2.132
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm