Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 10 năm 2019 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
S GD&ĐT BC NINH
TRƯỜNG THPT THUN THÀNH 1
ĐỀ KHO SÁT CHẤT LƯỢNG LN 2
NĂM HỌC: 2018 - 2019
N: TOÁN 10
Thi gian làm bài: 90 phút
(50 câu trc nghim)
đề thi
132
H và tên thí sinh:..................................................................... SBD: ......................
Câu 1: Cho tp
0;2;4;6;8
A
;
3;4;5;6;7
B
. Tp
\
A B
A.
0;2
B.
0;2;8
C.
3;6;7
D.
Câu 2: Trong mt phng
Oxy
cho
1;3
a
,
2;1
b
. Tích vô hướng ca
2
vectơ
.
a b
A.
4
B.
3
C.
1
D.
2
Câu 3: Khong cách t điểm
3; 4
M
đến đường thng
:3 4 1 0
x y
bng
A.
7
5
B.
5
C.
24
5
D.
8
5
Câu 4: Cho hình vuông ABCD có cnh bng
a.
Độ dài
AD AB
 
bng
A.
2
2
a
B.
2
a
C.
3
2
a
D.
2
a
Câu 5: Giá tr ca
m
làm cho phương trình
2
( 2) 2 3 0
m x mx m
hai nghim ơng phân
bit là
A.
6
m
B.
6
m
2
m
C.
0
m
hoc
2 6
m
D.
2 6
m
hoc
3
m
Câu 6: Cho I là trung điểm của đoạn thng AB. Hi đẳng thc nào đúng?
A.
0
IA IB
B.
2 0
AI AB
C.
0
AI IB
D.
2
AI BI IB
 
Câu 7: Tính giá tr ca biu thc
2sin 3cos
4sin 5cos
P
biết
cot 3
A.
7
9
B.
1
C.
1
D.
9
7
Câu 8: Tp nghim ca bất phương trình
1 4 2 1
x x
; ;S a b

. Khi đó
b a
bng
A.
1
B.
2
C.
0
D.
1
Câu 9: Tng các nghim (nếu có) của phương trình
2 1 2
x x
bng
A.
2
B.
6
C.
1
D.
5
Câu 10: Cho hai tp hp
[ 1;5)
A
và
2;10
B
. Khi đó tập hp
A B
bng
A.
2;5
B.
[2;5)
C.
[ 1;10)
D.
1;10
Câu 11: Tp nghim ca bất phương trình:
1
2
x
A.
0;S

B.
1
;
2
S

Trang 2/6 - Mã đề thi 132
C.
1
0;
2
S
D.
1
;0 ;
2
S

Câu 12: Cho hàm s
2
2 6 2
y f x mx m x
. Có bao nhiêu giá tr nguyên ca tham s
m
đ
hàm s
( )
f x
nghch biến trên khong
;2

.
A.
3
B.
1
C. s D.
2
Câu 13: c định parabol
2
: ,
P y ax bx c
biết rng
P
đi qua
5;6
M và ct trc tung ti
điểm có tung độ bng
2
. H thức nào sau đây đúng?
A.
25 5 8.
a b
B.
6 .
b a
C.
6 .
a b
D.
25 5 8.
a b
Câu 14: Cho tam giác
MNP
vng ti
M
3cm, 4cm
MN MP
. Khi đó độ dài của véctơ
NP
A.
3
cm
B.
4
cm
C.
6
cm
D.
5
cm
Câu 15: Gi s
1 2
,
x x
nghim của phương trình
2 2
2 1 0
x m x m
.Khi đó gtrị ln nht
ca biu thc
1 2 1 2
4
P x x x x
bng
A.
11
B.
1
9
C.
95
9
D.
7
Câu 16: Tp nghim ca h bất phương trình
4 5
3
6
7 4
2 3
3
x
x
x
x
A.
23
;
2

B.
23
;13
2
C.
;13
 D.
13;

Câu 17: Trong mt phng
Oxy
, cho
2;3
A
,
4; 1
B
. Viết phương trình đường trung trc ca
đon AB
A.
3 2 1 0
x y
B.
1 0
x y
C.
2 3 1 0
x y
D.
2 3 5 0
x y
Câu 18: Tìm tt c các giá tr thc ca tham s
m
để bất phương trình
2
1 2 1 4 0 (1)
m x m x
tp nghim
S
?
A.
1 3
m
B.
1 3
m
C.
1
m
D.
1 3
m
Câu 19: Tp xác định ca hàm s
2
2 3
y x x
A.
1;3
B.
; 1 3;

C.
; 1 3;
 
D.
1;3
Câu 20: Cho 4 điểm
, , ,
A B C D
. Khẳng định nào sau đây sai.
A. Điều kin cần và đ để
AB CD

là t giác ABDC là hình bình hành
B. Điều kin cnđủ để
&
AB CD
là hai véc tơ đối nhau
0
AB CD
 
.
C. Điều kin cần và đ để
NA MA
N M
D. Điều kin cần và đ để
0
AB
A B
Câu 21: Trong mt phng ta đ
Oxy
, cho tam giác
ABC
2;1
A , đường cao
BH
phương
trình
3 7 0
x y
và trung tuyến
CM
có phương trình
1 0
x y
. Tìm ta độ đỉnh
C
?
A.
1; 2
B.
( 3;2)
C.
4; 5
D.
1;0
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
Câu 22: Trên mt phng ta đ
Oxy
, cho tam giác
ABC
biết
1;3 , 2; 2 , 3;1
A B C
. Tính cosin
góc
A
ca tam giác.
A.
1
cos
17
A
B.
2
cos
17
A
C.
2
cos
17
A
D.
1
cos
17
A
Câu 23: Tìm chu vi tam giác
ABC
, biết rng
6
AB
2sin 3sin 4sin
A B C
.
A.
10 6
B.
26
C.
13
D.
5 26
Câu 24: Trong các hàm s
2 4 2
; 4 ; 2
y x y x x y x x
có bao nhiêu hàm s chn?
A.
1
B.
2
C.
0
D.
3
Câu 25: Trong mt phng ta độ Oxy cho hai điểm
2; 2
A
;
5; 4
B
. Tìm ta độ trng tâm G
ca
OAB
.
A.
1; 2
G
B.
7 2
;
3 3
G
C.
7
;1
2
G
D.
3
; 3
2
G
Câu 26: Biết tp nghim ca bất phương trình
2 7 4
x x
;
a b
. nh giá tr ca biu thc
2
P a b
.
A.
2
P
B.
17
P
C.
11
P
D.
1
P
Câu 27: Trong mt phng
Oxy
, viết phương trình tng quát ca đường thẳng đi qua 2 điểm
3; 1
A
,
1;5
B .
A.
3 6 0
x y
B.
3 10 0
x y
C.
3 8 0
x y
D.
3 6 0
x y
Câu 28: Cho hàm s
2 3
y x
có đồ th là đường thng
d
. Xét các phát biu sau
I
: Hàm s
2 3
y x
đồng biến trên
R
II
: Đưng thng
d
song song với đồ th hàm s
2 3 0
x y
III
: Đường thng
d
ct trc
Ox
ti
0; 3
A
S các phát biu đúng
A.
2
B.
0
C.
3
D.
1
Câu 29: Trong các khẳng đnh sau, khẳng định nào sau đây đúng?
A.
a b
a c b d
c d
B.
a b
a c b d
c d
C.
a b
a c b d
c d
D.
a b
ac bd
c d
Câu 30: Trong h ta độ
Oxy
, cho
1;2 , 3;2 , 4; 1
A B C
. Tìm tọa đ điểm
M
thuc trc
Ox
sao
cho
T MA MB MC
  
nh nht.
A.
4;0
M B.
2;0
M
C.
4;0
M
D.
2;0
M
Câu 31: Trong mt phng
Oxy
cho tam giác
ABC
(2;1), ( 1;2), (3;0)
A B C
. T giác
ABCE
hình bình hành khi tọa độ
E
là cp s nào sau đây?
A.
(6; 1)
B.
(0;1)
C.
(6;1)
D.
(1;6)
Câu 32: Trong mt phng
Oxy
, đường thng
2 2
: 0, 0
d ax by c a b
. Vectơ nào sau đây
mt vectơ pháp tuyến của đưng thng
d
?

Đề thi thử 2019 môn Toán 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 10 năm 2019 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 10 năm 2019 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 65
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm