Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 11 năm 2018 - 2019 trường chuyên Vĩnh Phúc lần 2

Trang 1/5 - Mã đề thi 895
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC
(Đề thi có 05 trang)
ĐỀ KSCL CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA - LẦN 2
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: TOÁN11
Thời gian làm bài: 90 phút;
(Không kể thời gian giao đề)
Mã đề thi 895
Câu 1: Cho
2
66
43
sin cos
4
m
xx
+=
(
m
hằng số cho trước). Khi đó giá trị của biểu thức
88
sin cosxx+
bằng:
A.
(
)
2
2
4
2
48
m
m
B.
(
)
2
2
4
2
44
m
m
C.
( )
2
2
4
2
48
m
m
+
D.
( )
2
2
2
2
4 16
m
m
Câu 2: Một hình chóp đa giác có tất cả 2018 cạnh. Khi đó số mặt của hình chóp đa giác này bằng:
A. 2018 B. 1009 C. 1008 D. 1010
Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ
, cho hai điểm
( )
1; 3A
( )
5; 1B
. Khi đó phương trình đường
thẳng là trung trực của đoạn thẳng
AB
là:
A.
40
xy+−=
B.
20xy++=
C.
40xy−−=
D.
20xy−+ + =
Câu 4: Từ nhà bạn An sang nhà bạn Bình 5 đường đi, từ nhà bạn Bình sang nhà bạn Cúc 4 đường
đi. Số cách đi từ nhà bạn An sang nhà bạn Cúc mà bắt buộc phải đi qua nhà bạn Bình là:
A. 20 B. 1024 C. 625 D. 9
Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho phép tịnh tiến theo
( )
;u ab
phép tính tiến này biến điểm
( )
;M xy
thành điểm
( )
' '; 'M xy
. Khi đó khẳng định nào sau đây là sai:
A.
( )
';MM a b=

B.
'
'
x xa
y yb
= +
= +
C.
'
MM u
=

D.
'
'
xxa
yyb
= +
= +
Câu 6: Trên hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn
( )
22
: 2 6 40Cx y x y+ + −=
. Viết phương trình đường
thẳng d đi qua điểm
( )
2; 1A
và cắt đường tròn
( )
C
theo một dây cung có độ dài lớn nhất?
A.
3 4 10 0xy−=
B.
2 50xy−=
C.
4 3 50xy+ −=
D.
4 10xy
+ −=
Câu 7: Số nghiệm của phương trình
66
22
sin cos 1
tan 2
cos sin 4
xx
x
xx
+
=
trên
[
]
2 ;2
ππ
bằng:
A. 0 B. 3 C. 4 D. 1
Câu 8: Số nghiệm của phương trình
2cos 2 2cos 2 0xx+ −=
trên đoạn
[ ]
0; 4
π
bằng:
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 9: Cho hình chóp tứ giác
( )
SABCD
,
AC
BD
cắt nhau tại
O
. Giao tuyến của hai mặt phẳng
( )
SAC
( )
SBD
là đường thẳng:
A. qua
S
và song song với
AB
B.
AC
C. qua
S
và song song với
BD
D.
SO
Câu 10: Cho
,,xyz
các số thực thỏa mãn hệ
221
23 0
2018 2019 3 2
xyz
x yz
x yz
−+=
+=
+=
. Giá trị của
2 34
Px y z=−+
bằng:
A. 1 B. -1 C. 3 D. 0
Câu 11: Phương trình
22 2
sin sin 3 2sin 2xx x+=
tương đương với phương trình nào dưới đây:
A.
cos 2 cos6 2cos 4xx x−=
B.
sin 2 sin 6 2sin 4xx x+=
C.
cos 2 cos8 4cos 4xx x+=
D.
cos 2 cos6 2cos 4xx x+=
Trang 2/5 - Mã đề thi 895
Câu 12: Điều kiện xác định của phương trình
2
2019
9 24
1
xx
x
+−=−
là:
A.
23x≤≤
B.
13x<≤
C.
13x≤<
D.
13x
≤≤
Câu 13: Tập hợp tất cả các giá trị của tham số
m
để phương trình
( )( )
2sin 1 cos 0x xm −=
đúng 5
nghiệm phân biệt trên
5
;
62
ππ



là:
A.
3
0;
2



B.
3
0;
2




C.
[ ]
1;1
D.
3
1;
2



Câu 14: Cho
( )
,0
xy y
các số thực thỏa mãn
33 2
34 2x y x xy−+ + =
. Giá trị nhỏ nhất của biểu
thức
2
25
xx
y
++
bằng:
A. 8 B. 4 C. 32 D. 2
Câu 15: Gọi
,Mm
lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
( )
2
1 sin 3 2018yx=−+
Khi đó giá trị
2Mm+
bằng:
A. 6055 B.
6054 2
+
C. 6056 D. 6053
Câu 16: Từ các chữ số
1, 2,3, 4,5,6
ta lập một số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau. Số các số lập được là:
A. 21 B. 120 C. 46656 D. 720
Câu 17: Số nghiệm của phương trình
3 sin cos 2xx−=
trên đoạn
[ ]
0;3
π
bằng:
A. 3 B. 0 C. 2 D. 1
Câu 18: Có bao nhiêu số nguyên dương là nghiệm của bất phương trình
2
2020 2019
0
10
xx
x
−+
<
A. 2008 B. 2017 C. 2009 D. 2018
Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho elip
( )
22
:1
25 9
xy
E +=
có hai tiêu điểm là
12
,FF
. Giả sử
,MN
hai điểm nằm trên
( )
E
sao cho
12
63MF NF+=
. Khi đó tổng
21
MF NF+
bằng (sau khi làm tròn đến
hàng phần nghìn):
A. 12,060 B. 12,062 C. 12,063 D. 12,068
Câu 20: Tập hợp các giá trị của
m
để phương trình
cos 2xm=
có đúng hai nghiệm thuộc
;
62
ππ


là:
A.
1
;1
2



B.
1
;1
2


C.
[ ]
1;1
D.
1
;0
2



Câu 21: Cho
,AB
là hai biến cố độc lập. Khi đó
( )
.P AB
bằng:
A.
( )
( )
( )
( )
11PA PB−−
B.
( )
( )
.PA PB
C.
( )
( )
( )
1 PA PB
D.
( )
( )
( )
1PA PB
Câu 22: Tập hợp các giá trị của tham số
m
để hàm số
2
2018
1
m
yx
m
= +
là hàm số bật nhất là:
A.
(
]
{ }
;2 \ 1−∞
B.
( )
;2−∞
C.
(
]
;2−∞
D.
( ) { }
;2 \ 1−∞
Câu 23: Tất cả các giá trị của
m
để phương trình
(
)
2
2 1 10mx m x m + + +=
đúng một nghiệm
dương là:
A.
10m−< ≤
B.
10m−< <
C.
0
1
m
m
>
<−
D.
1 m−<
Câu 24: Số nghiệm của phương trình
1
sin
3
x =
trong đoạn
[ ]
0;10
π
là:
Trang 3/5 - Mã đề thi 895
A. 2 B. 1 C. 10 D. 5
Câu 25: Nhãn của mỗi chiếc ghế trong một hội trường gồm hai phần: phần đầu là một chữ cái (trong
bảng 24 chữ cái tiếng Việt), phần thứ hai một số nguyên dương nhỏ hơn 26. Sghế nhiều nhất được
ghi nhãn khác nhau là:
A. 49 B. 600 C. 50 D. 624
Câu 26: Cho tập hợp
{ }
1,2,3,...,24X =
. Số tập con ba phần tử của
X
tổng các phần tử trong mỗi
tập con đó chia hết cho 4 bằng:
A.
3
24
C
B. 236 C. 506 D.
486
Câu 27: Cho hàm số
( )
( )
23
sin 2 .cos 1 sin tan 2 .cos3 2019fx a x x b x x c x x= ++ + + +
, trong đó
,,abc
là các hằng số. Giả sử
( )
2019 1
f −=
. Khi đó
(
)
2019
f
bằng:
A. 2020 B. 1 C. 4038 D. 4039
Câu 28: Cho hàm số
( )
y fx
=
đồ thị như hình vẽ. S nghiệm phân biệt của phương
trình
(
)
2,2018
fx
=
là:
A. 6 B. 2 C. 5 D. 4
Câu 29: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho phép quay tâm
O
góc quay bằng
2
π
. Khi đó ảnh của
đường thẳng
2 10xy
+=
qua phép quay đã cho có phương trình là:
A.
2 10xy+ −=
B.
2 10xy+ +=
C.
2 10xy + +=
D.
2 10xy+ +=
Câu 30: Phát biểu nào sau đây là sai:
A. Luôn tồn tại hai đường thẳng song song với nhau và cả hai đường thẳng này cùng cắt hai đường
thẳng chéo nhau.
B. Hai đường thẳng gọi là chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng
C. Hai đường thẳng gọi là song song nếu chúng đồng phẳng và không có điểm chung
D. Hai đường thẳng gọi là đồng phẳng nếu chúng cùng nằm trong một mặt phẳng
Câu 31: Biết một góc lượng giác
( )
,Ou Ov
số đo
0
2018
. Khi đó góc lượng giác
( )
,Ou Ov
số đo
dương nhỏ nhất là:
A.
0
2018
B.
0
18
C.
0
218
D.
0
193
Câu 32: Tập xác định của hàm số
1
1 sin
y
x
=
là:
A.
\
2
kk
π
π

+∈



B.
\2
2
kk
π
π

+∈



C.
{ }
\1
D.
( )
;1−∞
Câu 33: Hàm số
sin 2018yx=
tuần hoàn với chu kì bằng
A.
π
B.
1009
π
C.
2
π
D.
2018
π
0
-1
-3

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 11 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 11 năm 2018 - 2019 trường chuyên Vĩnh Phúc lần 2. Tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn giải bài tập Toán lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

--------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 3.643
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm