Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 11 năm 2019 trường THPT Lý Nhân Tông - Bắc Ninh lần 3

SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ NHÂN TÔNG
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3
NĂM HỌC 2018 2019
MÔN : TOÁN 11
Thời gian làm bài: 90 phút(Không thể thời gian giao đề)
Mã đề thi
293
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Phương trình
1
cos 1
24
2
x
π

+=


có nghiệm là:
A.
4
,
4
2
π
π
π
=
=−+
xk
k
xk
B.
2;
4
x kk
π
π
=+∈
C.
D.
Câu 2: Cho tập hợp
( )( )
{ }
22
| 1 20A xRx x= +=
. Tập hợp
A
là:
A.
{ }
1A =
B.
{ }
1;1A
=
C.
{ }
2 ; 1;1; 2A =−−
D.
{ }
1A =
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai?
A.
AB CD
=
 
thì
,,,ABC D
thẳng hàng.
B. Nếu
37 0AB AC+=
 
thì
,,
ABC
thẳng hàng
C.
AB CD DC BA
−=
   
D. Nếu
AB AC=
 
thì
AB AC
=
 
Câu 4: Hàm số
tan2 sin3= y xx
là:
A. Hàm số không chẵn, không lẻ B. Hàm số chẵn
C. Hàm số lẻ D. Hàm số vừa chẵn, vừa lẻ
Câu 5: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi M là trung điểm của AB; Mặt phẳng
(MA’C’) cắt hình hộp ABCD.A’B’C’D’ theo thiết diện là hình gì?
A. Hình tam giác B. Hình ngũ giác C. Hình lục giác D. Hình thang
Câu 6: Bất phương trình: m(2x-1) > 2-x vô nghiệm khi:
A. m =
2
1
B. m >
2
1
C. m < -2 D. m = -2
Câu 7: Cho m số: y = x
3
- 3x
2
+ 2 đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C)
tại điểm có hoàng độ bằng 1 là:
A. y = 3x + 1 B. y = 3x + 3 C. y = -3x + 1 D. y = -3x +3
Câu 8: Giá trị lim(n 2n
3
) là:
A. 0 B.
+∞
C. -2 D.
−∞
Câu 9: Phương trình nào dưới đây có nghiệm trong khoảng (0; 1) ?
A. 2x
2
3x + 4 = 0 B. 3x
2019
8x + 4 = 0
C. 3x
4
4x
2
+ 5 = 0 D. (x 1)
5
x
7
2 = 0
Câu 10: Cho dãy số
( )
n
u
, biết
với
1n
. Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó
lần lượt là:
A. 2; 5; 8 B. 4; 7; 10 C. -1; 2; 5 D. -1; 3; 7
Câu 11: Trong mặt phẳng tọa độ 0xy cho điểm M(3 ; 0). Tìm tọa độ điểm M’ ảnh của
điểm M qua phép quay tâm O(0 ; 0) góc quay
2
π
:
A. M’(-3; 0) B. M’
(
)
23;23
C. M’(0; 3) D. M’(0; -3)
Câu 12: Giá trị
nn
n
6 15
lim
53
−+
+
là:
A. + B. 1 C. 0 D. -
Câu 13: Trong một cấp số nhân gồm các số hạng dương, hiệu số giữa số hạng thứ 5 thứ
4 576 hiệu số giữa số hạng thứ 2 số hạng đầu 9. Tìm tổng 5 số hạng đầu tiên
của cấp số nhân này?
A. 1024 B. 768 C. 1061 D. 1023
Câu 14: Gía trị
2
2
x1
x1
x 3x 2
lim
−+
là:
A. -1 B. -2 C. 1 D. 2
Câu 15: Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5 lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn
4
chữ số và
các chữ số đó phải khác nhau?
A. 752 B. 160 C. 156 D. 240
Câu 16: Tính tổng của S = 1 + 0,3 + 0,3
2
+ … + 0,3
n
+ …
A. Một kết quả khác B. 1 C.
7
10
D.
10
7
Câu 17: Hệ số của x
12
trong khai triển (2x x
2
)
10
là:
A.
28
10
.2C
B.
2
10
C
C.
8
10
C
D.
28
10
.2C
Câu 18: Cho cấp số nhân
( )
n
u
với
1
3; 2uq
= =
. Số
192
là số hạng thứ mấy của
( )
n
u
?
A. Số hạng thứ
5
. B. Không là số hạng của cấp số đã cho.
C. Số hạng thứ
6
. D. Số hạng thứ
7
.
Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ 0xy, tìm phương trình đường thẳng (d’) ảnh của đường
thẳng (d): x + 2y 1 = 0 qua phép tịnh tiến theo véctơ
( )
1; 1v =
.
A. (d’): x + 2y = 0 B. (d’) : x + 2y 3 = 0
C. (d’): x + 2y + 1 = 0 D. (d’): x + 2y + 2 = 0
Câu 20: Tổng tất cả các giá trị nguyên của m để phương trình
( ) ( )
3 sin 2 4 cos 5+ +− =+m x m xm
vô nghiệm là:
A. 7 B. 10 C. 9 D. 8
Câu 21: An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ nhà An đến nhà
Bình bốn con đường đi, từ nhà Bình đến nhà Cường 6 con đường đi. Hỏi An bao
nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường?
A. 16 B. 36 C. 10 D. 24
Câu 22: Cho mp (P) một điểm M nằm ngoài (P). Khi N di động trên (P) thì quỹ tích
trung điểm I của MN là:
A. Một mặt phẳng song song (P) B. Một đường thẳng song song với (P)
C. Một mặt phẳng cắt (P) D. Một đường thẳng cắt (P)
Câu 23: Giá trị của
n
bằng bao nhiêu, biết
567
5 2 14
−=
nnn
CCC
.
A. n = 3 B. n = 2 hoặc n = 4 C. n = 5 D. n = 4
Câu 24: Cho hai đường thẳng a, b phân biệt mặt phẳng (P) , trong đó
(
)
aP
. Mệnh
đề nào sau đây sai?
A. Nếu
( )
bP
thì
ba
B. Nếu
( )
bP
thì
ba
C. Nếu
ba
thì
( )
bP
D. Nếu
ba
thì
( )
bP
Câu 25: Cho cp số cộng
( )
n
u
xác định bởi
3
2u =
*
1
3,
nn
uu n
+
= + ∈Ν
. Số hạng tổng quát
của cấp số cộng đó là:
A.
11
n
un=
B.
38
n
un=
C.
3 11
n
un=
D.
28
n
un=
Câu 26:
Cho f(x) = (3 - x
2
)
10
. Khi đó f
(0) bằng:
A. 0 B. -20.3
9
C. -10.3
9
D. 3
10
Câu 27: Một tổ gồm 7 bạn nam và 6 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 bạn đi trực nhật
sao cho có ít nhất 2 bạn nữ?
A. 560 B. 470 C. 3630 D. 69
Câu 28: Cho phương trình
( )
(
)
2
1 4 40 −=
x x mx
. Phương trình ba nghiệm phân
biệt khi:
A.
mR
B.
0m
C.
3
4
m
D.
3
4
m ≠−
Câu 29: Tập xác định của hàm số:
1
1 cos3
y
x
=
là:
A.
2
\;
3
kk
π




B.
2
;
3
k
k
π



C.
;
3
kk
π



D.
\;
3
k
k
π




Câu 30: Tập nghiệm của hệ bpt
2
1
(x 2).(x ) 0
2
3x 8x 3 0
+≤
+ −≥
là:
A. [
3
1
, 2] B. [
2
1
, 2] C. [-, -3] D. [2, +]
Câu 31: Nghiệm âm lớn nhất của phương trình
3sin cos 2−=xx
dạng
( )
( )
*
, , ; 1.
a
x ab ab
b
π
=−∈ =
Khi đó tổng a+b là:
A. 20 B. 25 C. 16 D. 24
Câu 32: Xác định
a
để bất phương trình:
( )
2
4 21x x ax+ ++
có nghiệm:
A.
a∀∈
B.
4a ≥−
C. Không có a D.
4a ≤−
Câu 33: Giá trị của a để hàm số sau liên tục tại điểm x
0
= 2 là:
( )
3
3x 2 2
khi x > 2
y f x
x2
ax 2 khi x 2
+−
= =
+≤
A. a = 1. B.
7
a
8
=
C. a = 2 D. a = -2
Câu 34: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’; Gọi M, N, P lần lượt trung điểm các
cạnh AB, BC, C’D’; Xác định góc giữa hai đường thẳng MN và AP
A. 90
o
B. 60
o
C. 30
o
D. 45
o

Đề thi thử 2019 môn Toán 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 11 năm 2019 trường THPT Lý Nhân Tông - Bắc Ninh lần 3. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có lời giải. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 11 năm 2019 trường THPT Lý Nhân Tông - Bắc Ninh lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 125
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm