Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 11 năm 2019 trường THPT Triệu Sơn 2 - Thanh Hoá lần 3

TRƯ
ỜNG THPT TRIU S
ƠN 2
(ĐỀ CHÍNH THỨC)
(Đề thi gồm 50 câu. 05 trang)
Đ
Ề THI KHẢO SÁT CHẤT L
Ư
ỢNG
THEO ĐỊNH HƯỚNG THI THPT QUỐC GIA – LẦN 3
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: Toán - LỚP 11
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thi gian giao đề)
Mã đề: 135
Họ và tên.............................................SBD......................Phòng thi ……………………
Câu 1: Tp giá trị của hàm số
sin 2 3 cos 2 1
là đon
; .
a b
Tính tổng
.
T a b
A.
0.
T
B.
1.
T
C.
2.
T
D.
1.
T
Câu 2: Tìm đạo hàm
y
của hàm số
sin cos
y x x
.
A.
2cos
y x
. B.
cos sin
y x x
. C.
sin cos
y x x
. D.
2sin
y x
.
Câu 3: Xác suất sút bóng thành công tại chấm 11 t của hai cầu thủ Quang Hải Văn Đức lần lượt là 0,8 và 0,7. Biết
mỗi cầu thủ sút một quả tại chấm 11 t hai người sút độc lập. Tính xác suất để ít nhất một người sút bóng thành
công.
A. 0,94. B. 0,38. C. 0,56. D. 0,44.
Câu 4:m số nào sau đây là hàm số chn?
A.
2sin
y x
. B.
sin cos
y x x
. C.
2sin 2
y x
. D.
2 cos
y x
.
Câu 5: Giới hạn
2
lim 3 1
n n n
bằng
A.
3
. B.

. C.
0
. D.
3
2
.
Câu 6: Giới hạn
2
2
2
2
lim
4
x
x x
x
bằng
A.
1
. B.
0
. C.
3
4
. D.
3
4
.
Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
cho điểm
3;1
A
. Ảnh của
A
qua phép đối xứng qua trục
Oy
là điểm:
A.
' 3; 1
A
. B.
' 3;1
A
. C.
' 1;3
A . D.
' 1; 3
A
.
Câu 8: Cho dãy số
n
u
thỏa mãn
1
2 1
n
n
u
n
. Tìm số hạng thứ
10
của dãy số đã cho.
A.
51,2
B.
51,3
C.
51,1
D.
102,3
Câu 9: Gọi
n
S
là tổng
n
số hạng đầu tiên trong cấp số cộng
.
n
a
Biết
6 9
,
S S
tỉ số
3
5
a
a
bằng
A.
9
5
. B.
5
9
. C.
5
3
. D.
3
5
.
Câu 10: Cho hàm số
2
2
1
f x x
c định trên
. Giá trị
1
f
bằng:
A.
2
. B.
6
. C.
4
. D.
3
.
Câu 11: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
trên
2018; 2018
để hàm số
2
1
2 1
y
x x m
có tập xác định là
?
A.
2018
. B.
1009
. C.
2017
. D.
2019
.
Câu 12: Tp hợp các giá trx thỏa mãn
,2 , 3
x x x
theo thứ tự lập thành một cấp số nhân
A.
0;1
. B.
. C.
1
. D.
0
Câu 13:y tìm khẳng định sai.
A. Phép quayphép dời hình. B. Phép vị tự là phép dời hình.
C. Phép tịnh tiến phép dời hình. D. Phép đồng nhất là phép dời hình.
Câu 14: Hình lăng trụ tam giác có bao nhiêu mặt?
A.
9
. B.
5
. C.
6
. D.
3
.
Câu 15: Cho
1,2,3,4
A . Từ
A
lập được bao nhiêu số tự nhiên có
4
chữ số đôi một khác nhau?
A.
256
. B.
32
. C.
24
. D.
18
.
Câu 16: Rút gọn biểu thức
cos sin sin 2018
2
P
.
A.
sin
P
. B.
2sin
P
. C.
2sin
P
. D.
3sin
P
.
Câu 17: Cho đa giác đều
20
đỉnh. Số tam giác được tạo nên từ các đỉnh này là
A.
3
20
C
. B.
3
10
. C.
3
20
A
. D.
3
20
3!
C
.
Câu 18: Cho
k
,
n
k n
là các số nguyên dương. Mệnh đề nào sau đây sai?
A.
!
k! !
k
n
n
C
n k
. B.
!.
k k
n n
A k C
. C.
k n k
n n
C C
. D.
!.
k k
n n
A n C
.
Câu 19: Cho hình cp .
S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông và
SA
vuông góc đáy. Mệnh đề nào sau đây sai?
A.
AC SBD
. B.
BC SAB
. C.
BD SAC
. D.
CD SAD
.
Câu 20: Chu kỳ của hàm số
3sin
2
x
y là số nào sau đây?
A.
2
. B.
4
. C.
0
. D.
.
Câu 21: Biểu diễn họ nghiệm của phương trình
sin2 1
x
trên đường tròn lượng giác ta được bao nhiêu điểm?
A.
1
. B.
2
. C.
8
. D.
4
.
Câu 22: Tính giới hn
3
2
2
lim
3 2
n n
L
n n
.
A. L
. B.
0
L
. C.
1
3
L
. D.
L
.
Câu 23: Giới hạn
2
1
lim 2 3
x
x x
bằng
A.
6
. B.
0
. C.
2
. D.
4
.
Câu 24: Biểu thức
2
sin
lim
x
x
x
bằng
A.
0
. B.
2
. C.
2
. D.
1
.
Câu 25: Một hộp đựng
6
quả cầu màu trắng
4
quả cầu màu vàng. Lấy ngu nhiên từ hộp ra
4
quả cầu. Tínhc suất
để trong
4
quả cầu lấy được có đúng
2
quả cầu vàng.
A.
1
35
. B.
3
14
. C.
2
5
. D.
3
7
.
Câu 26: Bất phương trình
2
9 1 0
x x
có bao nhiêu nghiệm nguyên?
A.
2
. B.
3
. C.
4
. D. số.
Câu 27: Cho đường thẳng
a
nằm trong mặt phẳng
và đường thẳng
b
nằm trong mặt phẳng
. Mệnh đnào sau
đây sai?
A.
)
//(
a
b
hoặc song song hoc chéo nhau. B.
( )// // a
.
C.
( )// // b
. D.
( )//
//
a b
.
Câu 28: Cho hình chóp .
S ABCD
hai mt bên
SAB
SBC
cùng vuông góc với mt đáy
.
ABCD
Đường
thẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng
.
ABCD
A.
.
SB ABCD
B.
.
SC ABCD
C.
.
SD ABCD
D.
.
SA ABCD
Câu 29: Tập xác định của hàm số
tan 2
y x
A. \ ,
2
D k k
. B. \ ,
2
D k k
.
C. \ ,
4
D k k
. D. \ ,
4 2
D k k
.
Câu 30: Tìm tất cả các giá trị của tham s
m
để hàm số
2
2
khi 2
2
4 khi 2
x x
x
f x
x
mx x
liên tục tại
2.
x
A.
1
m
. B. Không tồn tại
m
. C.
3
m
. D.
2
m
.
Câu 31: Cho hình chóp .
S ABCD
có đáy
ABCD
là hình bình hành.
M
là một điểm lấy trên cạnh
SA
(
M
không trùng
với
S
A
). Mặt phẳng
qua ba điểm
, ,
M B C
cắt hình chóp .
S ABCD
theo thiết diện là
A. Tam giác. B. Hình thang. C. Hình bình hành. D. Hình chnhật.
Câu 32: Tính tổng
4 44 444 ... 44....4
S
(tổng có 2018 số hng)
A.
2018
4
10 1
9
S
. B.
2019
4 10 10
2018
9 9
S
.
C.
2018
40
10 1 2018
9
S . D.
2019
4 10 10
2018
9 9
S
.
Câu 33: Một người gửi tiết kiệm ngân hàng, mỗi tháng gửi 1 triệu đồng, với lãi suất 1% trên tháng. Biết rằng nếu không
rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu. Hỏi người đó lĩnh bao nhiêu
tiền sau hai năm 3 tháng, nếu trong khoảng thời gian này không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi?
A.
27
101. 1,01 1
triệu đồng. B.
26
101. 1,01 1
triệu đồng.
C.
100. 1,01 6 1
triệu đồng. D.
27
100. 1,01 1
triệu đồng.
Câu 34: Cho phương trình
2
2sin 1 3 tan 2sin 3 4cos
x x x x
. Gọi
T
tập hợp các nghiệm thuộc đoạn
0;20
của phương trình trên. Tính tổngc phần tử của
T
.
A.
570
3
. B.
875
3
. C.
880
3
. D.
1150
3
.
Câu 35: Cho hình lăng tr .
ABC A B C
. Gọi
,
M M
lần lượt trung điểm của
BC
B C
.
,
G G
lần lượt trọng
tâm tam giác
ABC
A B C
. Bốn điểm nào sau đây đồng phng?
A.
, , ,
A G G C
. B.
, , ,
A G M B
. C.
, , ,
A G M C
. D.
, , ,
A G M G
.
Câu 36: Một chất điểm chuyển động theo quy luật
3 2
6 17
s t t t
, với
t
(giây) khong thời gian nh từ lúc vật
bắt đầu chuyển động
s
(mét) quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Khi đó vận tốc
v
/
m s
của
chuyển động đạt giá trị lớn nhất trong khoảng 8 giây đầu tiên bằng:
A.
17 /
m s
. B.
36 /
m s
.
C.
26 /
m s
. D.
29 /
m s
.
Câu 37: Tìm số nghiệm của hệ phương trình:
2
3
12 12 12
8 1 2 2
x y y x
x x y
.
A.
1
.
B.
2
.
C.
3
.
D.
0
.
Câu 38:m số nào trong các hàm số dưới đây không liên tục trên
?
A.
y x
. B.
1
x
y
x
. C.
sin
y x
. D.
1
x
y
x
.
Câu 39: Cho hình chóp tứ giác đều
.
S ABCD
có tất cả các cạnh đều bằng
a
. Gọi
M
điểm nằm trên đoạn
SD
sao
cho
2
SM MD
. Giá trị tan của góc giữa đường thẳng
BM
và mt phẳng
( )
ABCD
là:
A.
5
.
5
B.
3
.
3
C.
1
.
5
D.
1
.
3

Đề thi thử 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 11 năm 2019 trường THPT Triệu Sơn 2 - Thanh Hoá lần 3. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có lời giải. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 11 năm 2019 trường THPT Triệu Sơn 2 - Thanh Hoá lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 295
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm