Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa liên trường THPT Quảng Nam

Trang 1/5 - Mã đề thi 201
SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU-
NGUYỄN HIỀN - PHẠM PHÚ THỨ -
LƯƠNG THẾ VINH
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 5 trang)
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2023
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA
Thời gian làm bài: 50phút.
(Không kể thời gian phát đề.)
Mã đề thi: 201
HỌ VÀ TÊN: .........................................................Số báo danh: .............................
* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16;
Na = 23;Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe =
56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
* Các thể tích khí đều đo điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong
nước.
Câu 41: Chất nào dưới đây không làm mất màu dung dịch brom?
A. etan. B. stiren. C. axetilen. D. etilen.
Câu 42: Cho hỗn hợp bột Al Zn vào dung dịch chứa Cu(NO
3
)
2
AgNO
3
sau phản ng thu
được dung dịch A gồm hai muối và hai kim loại. Hai muối trong dung dịch A là
A. Zn(NO
3
)
2
và AgNO
3
. B. Al(NO
3
)
3
và Cu(NO
3
)
2
.
C. Al(NO
3
)
3
và AgNO
3
. D. Al(NO
3
)
3
và Zn(NO
3
)
2
.
Câu 43: Glucozơ không thuộc loại
A. hợp chất tạp chức. B. monosaccarit.
C. đisaccarit. D. cacbohidrat.
Câu 44: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp H gồm CH
5
N (3a mol); C
3
H
9
N (2a mol) este có công
thức phân tử C
4
H
6
O
2
, thu được 33,44 gam CO
2
17,28 gam H
2
O. Phần trăm số mol của
C
4
H
6
O
2
có trong hỗn hợp là
A. 50,47%. B. 33,33%. C. 55,55%. D. 38,46%.
Câu 45: Este X công thức phân tử C
4
H
6
O
2
. Đun nóng X với dung dịch NaOH thu được
anđehit axetic. Công thức cấu tạo của X là
A. CH
2
=CHCOOCH
3
. B. CH
3
COOCH=CH
2
.
C. C
2
H
5
COOCH=CH
2
. D. HCOOCH=CH-CH
3
.
Câu 46: Hỗn hợp X gồm metan, eten, propin. Nếu cho 13,4 gam hỗn hợp X tác dụng với dung
dịch AgNO
3
/NH
3
thì thu được 14,7 gam kết tủa. Nếu cho 16,8 lít hỗn hợp X (đktc) tác dụng
với dung dịch brom thì thấy có 108 gam brom phản ứng. Phần trăm thể tích CH
4
trong hỗn hợp X
A. 30%. B. 35%. C. 40%. D. 25%.
Câu 47: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HNO
3
(đặc, nóng) sinh ra chất khí?
A. Fe(OH)
3
. B. Fe
2
O
3
. C. FeO. D. Fe
2
(SO
4
)
3
.
Câu 48: Este vinyl axetat có công thức là
A. CH
3
COOCH=CH
2
. B. HCOOCH
3
.
C. CH
3
COOCH
3
. D. CH
2
=CHCOOCH
3
.
Câu 49: Dung dịch Gly-Ala-Gly phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
A. NaCl. B. NaOH. C. KNO
3
. D. NaNO
3
.
Câu 50: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch H
2
SO
4
đặc, nguội?
A. Fe. B. Cu. C. Cr. D. Al.
Trang 2/5 - Mã đề thi 201
Câu 51: Thành phần của supephotphat đơn gồm
A. Ca(H
2
PO
4
)
2
, CaSO
4
. B. CaHPO
4
, CaSO
4
.
C. CaHPO
4
. D. Ca(H
2
PO
4
)
2
.
Câu 52: Ở trạng thái rắn, hợp chất X tạo thành một khối trắng gọi là “nước đá khô”. Nước đá khô
không nóng chảy mà thăng hoa, được dùng để tạo môi trường lạnh không có hơi ẩm. Chất X
A. CO
2
. B. O
2
. C. H
2
O. D. N
2
.
Câu 53: Hòa tan hoàn toàn 27,04 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al
2
O
3
, Mg(NO
3
)
2
vào dung dịch
chứa hai chất tan NaNO
3
1,08 mol H
2
SO
4
(loãng). Sau khi kết thúc các phản ứng, thu được
dung dịch Y chỉ chứa các muối 0,28 mol hỗn hợp Z gồm N
2
O, H
2
. Tkhối của Z so với H
2
bằng 10. Dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 2,28 mol NaOH, thu được 27,84 gam
kết tủa. Phần trăm khối lượng của nhôm kim loại có trong X là
A. 27,96%. B. 23,96%. C. 15,09%. D. 31,95%.
Câu 54: Hòa tan hoàn toàn m gam Al o dung dịch HNO
3
thu được 0,01 mol khí NO sản
phẩm khử duy nhất. G trị của m
A. 1,35. B. 0,54. C. 0,27. D. 0,81.
Câu 55: Cho các polime sau: nilon-6,6; poli(vinyl clorua); poli(vinyl axetat); poli etilen;
visco; tơ nitron; polibuta-1,3-đien. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là
A. 6. B. 7. C. 5. D. 4.
Câu 56: Hỗn hợp X gồm Al, Ba, Al
4
C
3
BaC
2
. Cho 29,7 gam X vào nước dư, chỉ thu được
dung dịch Y hỗn hợp khí Z (C
2
H
2
, CH
4
, H
2
). Đốt cháy hết Z, thu được 4,48 lít CO
2
(đktc)
9,45 gam H
2
O. Nhỏ từ từ 120ml dung dịch H
2
SO
4
1M vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của
m là
A. 35,60. B. 42,78. C. 47,94. D. 34,04.
Câu 57: Dẫn 0,6 mol hỗn hợp gồm hơi nướckhí qua than nung đỏ, thu được 0,9 mol hỗn hợp
X gồm CO, H
2
CO
2
. Cho X hấp thụ hết vào 200 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch
Y. Cho từ từ dung dịch Y vào 150 ml dung dịch HCl 1M, thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V
A. 2,80. B. 4,48. C. 2,52. D. 2,24.
Câu 58: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch?
A. 2H
2
+ O
2

2H
2
O. B. Zn + H
2
SO
4

ZnSO
4
+ H
2
.
C. HCl + AgNO
3

AgCl + HNO
3
D. CaCO
3

CaO + CO
2
..
Câu 59: Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H
2
N-CH
2
-COOH) phản ứng hết với dung dịch HCl. Sau
phản ứng, khối lượng muối thu được là
A. 11,15 gam. B. 11,05 gam. C. 44,00 gam. D. 43,00 gam.
Câu 60: Cho 12 gam hỗn hợp chứa Fe Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch chứa lượng HCl
thu được m gam muối. Giá trị của m là
A. 19,1. B. 12,7. C. 26,2. D. 16,4.
Câu 61: Kim loại nào sau đây thường được dùng trong các dây dẫn điện?
A. Vàng. B. Sắt. C. Đồng. D. Nhôm.
Câu 62: Chất hữu cơ nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng anken?
A. C
3
H
8
. B. C
2
H
2
. C. CH
4
. D. C
4
H
8
.
Câu 63: Cho m gam X gồmc este của CH
3
OH với axit cacboxylic 0,1 mol glyxin tác dụng
vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch Y. cạn Y, rồi đốt cy hoàn toàn chất rắn,
thu được hỗn hợp khí, hơi Z gồm CO
2
, H
2
O, N
2
0,3 mol chất rắn Na
2
CO
3
. Hấp thụ Z o
dung dịch Ca(OH)
2
dư, thu được 80 gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 34,9 gam so với
ban đầu. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của glyxin trong X là
Trang 3/5 - Mã đề thi 201
A. 20,27. B. 17,65. C. 21,13. D. 16,67.
Câu 64: Muối dễ bị phân hủy khi đun nóng là
A. Na
2
SO
4
. B. NaCl. C. CaCl
2
. D. Ca(HCO
3
)
2
.
Câu 65: Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột thì khối lượng ancol etylic thu được bao
nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 80%.
A. 290 kg B. 300 kg C. 350 kg D. 295,3 kg
Câu 66: y gồm các kim loại đều c dụng được với dung dịch HCl nhưng không c dụng với
dung dịch HNO
3
đặc, nguội là
A. Fe, Mg, Al. B. Cu, Fe, Al. C. Cu, Pb, Ag. D. Fe, Al, Cr.
Câu 67: Khi xà phòng hoá triolein bằng dung dịch NaOH thu được sản phẩm là
A. natri stearat và glixerol. B. natri stearat và etylen glicol.
C. natri oleat và etylen glicol. D. natri oleat và glixerol.
Câu 68: Có các phát biểu sau:
(a) Mọi este khi xà phòng hóa đều tạo ra muối và ancol.
(b) Fructozơ có nhiều trong mật ong.
(d) Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa các aminoaxit là liên kết peptit.
(c) Amilopectin, tơ tằm, lông cừu là polime thiên nhiên.
(d) Cao su Buna–S được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
(f) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.
(g) Protein dạng sợi dễ dàng tan vào nước tạo thành dung dịch keo.
(h) Amilozơ và amilopectin đều có các liên kết α-1,4-glicozit.
Số phát biểu đúng
A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.
Câu 69: Đun nóng m gam hỗn hợp E chứa triglixerit X các axit béo tự do với 200 ml dung
dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp Y chứa các muối công thức chung C
17
H
y
COONa.
Đốt cháy 0,07 mol E thu được 1,845 mol CO
2
. Mặt khác m gam E tác dụng vừa đủ với 0,1 mol
Br
2
. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 57,74. B. 31,77. C. 55,76. D. 59,07.
Câu 70: Dung dịch saccarozơ và glucozơ đều
A. làm mất màu nước Br
2
.
B. phản ứng với dung dịch NaCl.
C. có phản ứng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
dư, đun nóng.
D. hòa tan Cu(OH)
2
ở nhiệt độ thường.
Câu 71: Hỗn hợp M gồm 3 este đơn chức X, Y, Z (X và Y là đồng phân của nhau, mạch hở). Đốt
cháy hoàn toàn 5,3 gam M thu được 6,272 lít CO
2
(đktc) và 3,06 gam H
2
O. Mặt khác, khi cho 5,3
gam M tác dụng với dung dịch NaOH thì thấy khối lượng NaOH phản ứng hết 2,8 gam, thu
được ancol T, chất tan hữu no Q cho phản ng tráng gương m gam hỗn hợp 2 muối. Giá trị
của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 6,42. B. 6,36. C. 6,18. D. 6,08.
Câu 72: y hầm bioga cách xử phân chất thải gia xúc đang được tiến hành. Quá trình
này không những làm sạch nơi ở và vệ sinh môi trường mà còn cung cấp một lượng lớn khí ga sử
dụng cho việc đun, nấu. Vậy thành phần chính của khí bioga là
A. butan. B. etan. C. propan. D. metan.
Câu 73: Este X có các đặc điểm sau:
- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO
2
và H
2
O có số mol bằng nhau.
- Thuỷ phân X trong môi trưng axit đưc chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) chất Z
(có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa liên trường THPT Quảng Nam

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa liên trường THPT Quảng Nam để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng làm bài trắc nhiệm dưới đây nhé.

Ngoài ra để giúp bạn đọc có thêm tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mục Thi THPT Quốc gia 2023.

Đánh giá bài viết
1 107
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm