Giải bài tập Toán 9

Giải bài tập Toán 9

PHẦN ĐẠI SỐ TOÁN 9 TẬP 1

Chương I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT

PHẦN HÌNH HỌC TOÁN 9 TẬP 1

Chương I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Chương II. ĐƯỜNG TRÒN

PHẦN ĐẠI SỐ TOÁN 9 TẬP 2

Chương III - HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Chương IV - HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC TOÁN 9 TẬP 2

Chương III - GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Chương IV - HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU

BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9