Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Tin học 8: Bài kiểm tra học kì 1

Giáo án Tin học 8

Giáo án Tin học 8: Bài kiểm tra học kì 1 có nội dung bám sát vào chương trình trong sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Đây sẽ là giáo án điện tử lớp 8 hay giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc biên soạn giáo án Tin học lớp 8.

Tuần: 18

Tiết: 35

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:

1. Kiến thức: Tổng hợp các kiến thức học kì I.

2. Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức đã học vào làm bài thi.

3. Thái độ: Nghiêm túc trong quá trình thi học kì.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Kết hợp cả hai hình thức TNKQ(20%) và Tự luận(40%)

III. ĐỀ KIỂM TRA:

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

Câu 1. Để máy tính có thể hiểu ngôn ngữ lập trình Pascal cần phải có:

A. người biên dịch.

B. bảng chữ cái riêng.

C. chương trình dịch.

D. người thông dịch.

Câu 2. Để khai báo biến “tong” có kiểu dữ liệu là số thực trong ngôn ngữ lập trình Pascal, ta thực hiện khai báo như thế nào?

A. Var tong: Integer;

B. Var tong: Real;

C. Const tong: Integer;

D. Const tong: Real;

Câu 3. Dữ kiện đầu vào của bài toán giải phương trình bậc nhất 1 ẩn bx + c = 0 là:

A. input: b, c.

B. input: b, x, c.

C. input: b, x.

D. input: x, c.

Câu 4. Thuật toán không có tính chất nào sau đây?

A. Tính dừng;

B. Tính không xác định;

C. Tính đúng đắn;

D. Tính xác định.

Câu 5. Quá trình giải bài toán trên máy tính thực hiện theo trình tự nào?

A. Xác định bài toán → Viết chương trình → Mô tả thuật toán;

B. Mô tả thuật toán → Viết chương trình → Xác định bài toán;

C. Viết chương trình → Xác định bài toán → Mô tả thuật toán;

D. Xác định bài toán → Mô tả thuật toán → Viết chương trình.

Câu 6. Giả sử X được khai báo là biến với dữ liệu số nguyên (Integer), Z là biến có kiểu xâu kí tự (String) phép gán nào sau đây là hợp lệ?

A. Z := 6789; B. X := Tin hoc;

C. Z := ‘Tin hoc’; D. X := ‘6789’;

Câu 7. Khi chương trình báo lỗi Unexpected end of file có nghĩa là:

A. chương trình chưa kết thúc.

B. chương trình bị khóa.

C. chương trình thiếu lệnh begin.

D. chương trình không hiểu file.

Câu 8. Cho biến S được gán giá trị là tổng của hai số a và b. Cách viết nào sau đây đúng?

A. S=: a+b; B. S= a+b; C. S:= ‘a+b’; D. S:= a+b.

B. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Thuật toán là gì? Trình bày các bước giải một bài toán trên máy tính?

Câu 2. (1 điểm) Cho biểu thức số học sau:

Giáo án Tin học 8: Bài kiểm tra học kì 1

b. 15 x 4 – 30 + 12;

Giáo án Tin học 8: Bài kiểm tra học kì 1

d. 2x2 – x + 1.

Yêu cầu: Em hãy chuyển thành cách viết chúng trong ngôn ngữ lập trình Pascal.

Câu 3. (1 điểm) Cho x:= 5; y:= 8 em hãy cho biết kết quả tương ứng của các câu lệnh sau:

a. IF 15 mod x = 0 THEN x:= x*y;

b. IF y div x = 0 THEN x:= x + 1 ELSE x:= x – 1;

c. IF x < y THEN x:= x + 5;

d. IF x*2 <> 0 THEN x:= x+y ELSE x:= x – y;

IV. ĐÁP ÁN (hướng dẫn chấm):

Thống kê chất lượng:

Lớp

Tổng số học sinh

THỐNG KÊ ĐIỂM KIỂM THI

Điểm >=5

Điểm từ 8 - 10

Điểm dưới 5

Điểm từ 0 - 3

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

8A1

8A2

V. RÚT KINH NGHIỆM:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án tin học 8

    Xem thêm