Giáo án Tin học 8: Bài kiểm tra học kì 1 (Tiếp theo)

Giáo án Tin học 8

Giáo án Tin học 8: Bài kiểm tra học kì 1 (Tiếp theo) có nội dung bám sát vào chương trình trong sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Đây sẽ là giáo án điện tử lớp 8 hay giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc biên soạn giáo án Tin học lớp 8.

Tuần: 18

Tiết: 36

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:

1. Kiến thức: Tổng hợp các kiến thức học kì I.

2. Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức đã học vào làm bài thi.

3. Thái độ: Nghiêm túc trong quá trình thi học kì.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận (40%).

III. ĐỀ KIỂM TRA: (4 điểm)

Cấu trúc đề thi

Yêu cầu lập trình trên máy tính bằng ngôn ngữ Turbo Pascal hoặc Free Pascal các bài toán sau:

Bài toán: (4 điểm) Em hãy viết chương trình tính điểm trung bình môn các môn học Toán, Văn, Anh, Tin, với điểm các môn học được nhập từ bàn phím.

Lưu ý: Tạo một thư mục riêng ghi họ tên lớp để lưu bài. Ví dụ: HaBinh8A1

IV. ĐÁP ÁN (hướng dẫn chấm):

Phần/câu

Đáp án chi tiết

Biểu điểm

Phần thực hành:

Bài toán:

Program Baitoan;

Uses Crt;

Var toan, van, anh, tin, tb: Real;

Begin

Clrscr;

Writeln(‘Nhap diem toan: ’);

Readln(toan);

Writeln(‘Nhap diem van: ’);

Readln(van);

Writeln(‘Nhap diem anh: ’);

Readln(anh);

Writeln(‘Nhap diem tin: ’);

Readln(tin);

tb:=(toan+van+anh+tin)/4;

Writeln(‘Diem trung binh mon= ’,tb);Readln;

End.

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

Thống kê chất lượng:

Lớp

Tổng số học sinh

THỐNG KÊ ĐIỂM KIỂM THI

Điểm >=5

Điểm từ 8 - 10

Điểm dưới 5

Điểm từ 0 - 3

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

8A1

8A2

V. RÚT KINH NGHIỆM:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 92
Sắp xếp theo

Giáo án tin học 8

Xem thêm