Một số bài Toán mức 4 trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3 năm 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
Một số bài Toán mức 4 trong đề thi cuối học 2 lớp 3
TRẮC NGHIỆM
Câu 1: 1950 quyển sách xếp đều vào 6 ngăn. Hỏi 4 ngăn n thế bao nhiêu quyển sách ?
a.1200 b. 1 300 c . 1400 d. 1 500
Câu 2: 32 400 chiếc xếp đều vào 8 hộp. Hỏi 2 hộp như thế thì xếp được bao nhiêu chiếc ?
a.8 100 b. 8 200 c . 8 010 d. 810
Câu 3:Thùng dầu thứ nhất chứa 48 lít, nếu chuyển từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất 7 lít thì hai
thùng chứa bằng nhau. Hỏi thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu?
a.52 b. 62 c . 72 d.82
Câu 4: Có 3 thùng dầu, mỗi thùng chứa 1250 lít dầu. Người ta đã lấy ra 1500 lít dầu t các thùng đó.
Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?
a.2 000 b. 2 200 c . 2 250 d. 2 100
Câu 5: 3800 viên gạch bông thì lát được 5 phòng học như nhau.Hỏi muốn lát 2 phòng học như
thế cần bao nhiêu viên gạch bông ?
a.1500 b. 1620 c. 1520 d. 1250
Câu 6. Trong ờn 12500 cây cam 16000 cây bưởi.Hỏi số cây bưởi nhiều hơn số cây cam
bao nhiêu?
a. 3500 b. 2950 c. 2865 d. 1665
Câu 7: Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92500 đồng . Hỏi mua 3 đôi dép như thế phải trả bao nhiêu
tiền?
a.55000 b. 55500 c. 45500 d. 35500
Câu 8: 3800 viên gạch bông thì lát được 5 phòng học như nhau.Hỏi muốn lát 3 phòng học như
thế cần bao nhiêu viên gạch bông ?
a.2250 b. 2260 c. 2280 d. 2800
Câu 9 : 42 i cốc như nhau được xếp đều vào 7 hộp. Hỏi 4572 cái cốc cùng loại thì xếp vào
được bao nhiêu hộp như thế ?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
a.760 b 762 c. 770 d.780
Câu 10: Một sợi dây dài 4235m được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng 1/7 chiều dài sợi
dây. Hỏi đoạn thứ hai dài bao nhiêu mét ?
a. 3600 b. 3630 c. 3700 d. 3750
Câu 11 : Một tổ công nhân phải sửa 3454 m đường. Ngày đầu tổ sửa được 1375m. Ngày thứ hai tổ
sửa được đoạn đường bằng 1/3 đoạn đường còn lại. Hỏi ngày thứ hai tổ công nhân sửa được bao
nhiêu mét đường ?
a.690m b. 693 m c. 600m d.560m
Câu 12 : Một kho chứa 63 150 kg thóc. Người ta lấy thóc ra khỏi kho 3 lần, mỗi lần 10 715 kg thóc.
Hỏi số ki- lô gam thóc còn lại trong kho bao nhiêu ?
a.31000 kg b. 41005 kg c. 31005 kg d.21 055kg
Câu 13: Năm 2007 số dân Bình Mỹ tăng thêm 126 người. Năm 2008 mức ng số dân của
giảm đi 3 lần so với năm 2007. Hỏi c hai năm số dân của đã tăng thêm bao nhiêu người?
a. 42 người b. 168 người c. 378 người d. 123 người.
Câu 14: Một kho hàng 7850 bóng đèn, lần đầu chuyển đi 1450 bóng đèn, lần sau chuyển đi 2450
bóng đèn. Hỏi trong kho còn bao nhiêu bóng đèn?
a.3900 bóng đèn b. 2950 bóng đèn c. 4950 bóng đèn d.3950 bóng đèn.
Câu 15:Một cửa hàng 18 816 kg xi măng, đã n ¼ số xi măng đó. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu
ki gam xi măng?
a.14112 kg b. 14221 kg c. 24112 kg d.14211kg
Câu 16: Mua 4 đôi giày cùng loại phải trả 92 400 đồng. Hỏi mua 3 đôi giày như thế phải trả bao
nhiêu tiền?
a.69000 đồng b. 79000 đồng c. 69300 đồng d.89300 đồng
Câu 17: Có tất cả 10 572 bao xi ng. Người ta cất xi măng vào 5 kho, mỗi kho chứa 1936 bao. Số
còn lại phải phủ bạt để ngoài trời. Hỏi bao nhiêu bao xi măng để ngoài trời ?
a. 892 bao b. 892 bao c. 980 bao d.800 bao.
Câu 18: Một sân vận động tất cả 25 456 chỗ ngồi. Riêng khan đài A 3546 chỗ ngồi. Bảy khán
đài n lại s chỗ ngồi bằng nhau. Tính số chỗ ngồi mỗi khán đài còn lại?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
a. 3100 chỗ b. 3110 chỗ c. 3120 chỗ d.3130 ch
Câu 19: 49 508 kg phê loại I. Số ki-lô-gam phê loại II ít hơn loại I 3412 kg. Hỏi bao
nhiêu ki lô- gam phê cả hai loại?
a. 95 604 kg b.95 000 kg c. 95 600 kg d.95 601 kg
Câu 20: Một trai nuôi công nghiệp 8725 con nuôi 5 chuồng. Tính số con gà trong 3
chuồng. ( Số gà nuôi các chuồng bằng nhau )
a. 5230 con b. 5222 con c. 5235 con d.5247 con
Câu 21: Tổ trưởng một tổ sản xuất đã nhận 75 000 đồng tiền thưởng chia đều cho 3 người trong
tổ. Hỏi 2 người thì nhận được bao nhiêu tiền thưởng?
a. 45 000 đồng b. 50 000 đồng c. 40 000 đồng d.55 000 đồng
Câu 22: Một kho hàng có 80 000 bóng đèn, lần đầu chuyển đi 38 000 bóng đèn, lần sau chuyển đi
26 000 bóng đèn. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu bóng đèn?
a.15500 bóng b. 17 000 bóng c. 16 000 bóng d.15 000 đồng.
Câu 23: Mua 5 quyển sách cùng loại phải trả 28 500 đồng. Hỏi mua 8 quyển sách như thế phải trả
bao nhiêu tiền?
a. 45 600 đồng b. 45 000 đồng c. 46 000 đồng d.47 000 đồng.
Câu 24: Bạn Trung 490 viên bi, bạn Việt có số bi bằng 1/7 số bi của bạn Trung, bạn Nam số
bi bằng 3 lần số bi của Việt. Hỏi cả ba bạn tất cả bao nhiêu viên bi?
a.700 viên b. 770 viên c. 707 viên d.760 viên
Câu 25: hai năm trước số dân của một là 5236 người, năm ngoái s dân của tăng thêm 87
người, m nay ng thêm 75 người. Tính s dân của m nay?
a.5390 người b. 5190 người c. 5398 người d.5390 người.
Câu 26: Một cửa hàng 1245 i áo, cửa hàng đã bán 1/3 số áo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao
nhiêu cái áo?
a. 830 cái áo b. 800 cái áo c. 810 cái áo d.820 cái áo.
Câu 27: Theo kế hoạch một tổ công nhân phải trồng 20500 cây, tổ đã trồng được 1/5 số cây. Hỏi
theo kế hoạch, tổ đó n phải trồng bao nhiêu cây nữa?

Bài Toán mức 4 trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3

Một số bài Toán mức 4 trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3 năm 2021 có đáp án chi tiết là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô và các vị phụ huynh lên kế hoạch ôn tập đề toán lớp 3 học kì 2 cho các em học sinh. Các em học sinh có thể luyện tập nhằm củng cố thêm kiến thức của mình, mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo tải về chi tiết Đề thi học kì 2 lớp 3.

Ngoài Một số bài Toán mức 4 trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3 năm 2021, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Tải nhiều

Đánh giá bài viết
7 3.204
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức

    Xem thêm