Nâng hệ số lương cao nhất cho giáo viên Tiểu học từ 20/3/2021

Nâng hệ số lương cao nhất cho giáo viên Tiểu học từ 20/3/2021 là 6,78 được ban hành tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021. Mời các thầy cô cùng theo dõi bảng lương chi tiết và cách xếp hạng giáo viên theo quy định mới.

Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021.

Theo đó, giáo viên tiểu học công lập từ ngày 20/3/2021 - ngày Thông tư này có hiệu lực sẽ gồm giáo viên tiểu học hạng III, hạng II và hạng I. Trong khi trước đây, tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, giáo viên tiểu học gồm hạng II, hạng III và hạng IV.

Nâng hệ số lương cao nhất cho giáo viên Tiểu học lên đến 6,78

Về việc xếp lương, Điều 8 Thông tư này nêu rõ:

- Giáo viên tiểu học hạng III: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98.

- Giáo viên tiểu học hạng II: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến 6,38.

- Giáo viên tiểu học hạng I: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến 6,78.

- Giáo viên tiểu học hạng IV chưa đạt chuẩn: Tiếp tục áp dụng hệ số lương của viên chức loại B có hệ số từ 1,86 đến 4,06 cho đến khi đạt chuẩn thì được bổ nhiệm vào chức danh giáo viên tiểu học hạng III hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không phải nang chuẩn trình độ.

Như vậy, theo quy định mới, giáo viên tiểu học đạt chuẩn sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hạng I, hạng II và hạng III với hệ số lương dao động thấp nhất là 2,34 và cao nhất là 6,78 (hiện nay theo Thông tư liên tịch 21 năm 2015, hệ số lương dao động từ 1,86 đến 4,98).

>> Chi tiết Bảng lương giáo viên Tiểu học.

Tiểu chuẩn giáo viên Tiểu học mới nhất

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

- Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về giáo dục tiểu học;

- Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh;

- Thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp;

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo; quy định về hành vi, ứng xử và trang phục.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

- Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học và triển khai thực hiện vào các nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện giảng dạy, giáo dục bảo đảm chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch giáo dục của nhà trường;

- Vận dụng được kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh;

- Có khả năng: áp dụng được các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh; phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng; ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ…

>> Chi tiết: Tiêu chuẩn xếp hạng giáo viên tiểu học từ 20/3/2021

Xem thêm các tài liệu Dành cho Giáo viên chi tiết:

Đánh giá bài viết
1 4.488
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm