Bài tập thì hiện tại tiếp diễn sách Let’s Learn 4

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Sau đây là Bài tập thì hiện tại tiếp diễn sách Let’s Learn 4, mời các bạn học sinh tham gia thử sức với bài tập nho nhỏ này. Đề kiểm tra này sẽ kiểm tra kiến thức của các bạn học sinh về chia động từ ở thì hiện tại tiếp diễn. Chúc các em làm bài đạt kết quả cao!

 • I. Dựa theo tranh và từ gợi ý tạo câu ở thì hiện tại tiếp diễn.
  Bài tập thì hiện tại tiếp diễn sách Let’s Learn 4
 • Ví dụ làm mẫu:
  Bài tập thì hiện tại tiếp diễn sách Let’s Learn 4
 • 2.
  Mrs. Brown is washing the dishes.
 • 3.
  He is having breakfast.
 • 4.
  They are watching TV.
 • 5.
  She is playing soccer.
 • 6.
  My father is swimming.
 • II. Chia các câu sau ở thì hiện tại tiếp diễn.
 • Ví dụ làm mẫu:
  Bài tập thì hiện tại tiếp diễn sách Let’s Learn 4
 • 2. Lan and Hoa (have) __________ breakfast.
  is having
 • 3. My father (read) ____________a book.
  is reading
 • 4. The students (do) ____________their homework.
  are doing
 • 5. They (brush) ____________their teeth.
  are brushing
 • 6. Mr and Mrs Smith (travel) ____________to Hanoi.
  are travelling are traveling
 • 7. My sister (not do) ____________her homework. She (sleep)
  is not doing isn't doing
 • 8. His parents (not work) ___________in the factory. They (do) ___________the gardening.
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  are not working, are doing aren't working, are doing
 • 9. The girl (not do) ____________the housework. She (watch) ____________TV.
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  is not doing, is watching isn't doing, is watching
 • 10. ____________Nga (read) ____________ a book now?
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  Is, reading
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 306
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm