Bài tập về câu điều kiện

Bài tập về câu điều kiện có đáp án - Luyện tập về câu điều kiện

Bài tập về câu điều kiện gồm 15 câu hỏi tập trung vào việc giúp các bạn nhận biết thế nào là câu điều kiện loại 1, 2, 3. Sau khi làm xong bài tập này, bạn hãy tiếp tục làm các đề chuyên sâu vào từng loại câu điều kiện của VnDoc.

Bài tập về câu điều kiện loại 1

Bài tập về câu điều kiện loại 2

 • Question 1. Put in the correct verb forms.
 • 1. If Steven had taken his camera, he _____________ nice pictures.
  would have taken
 • 2. If Alice (have) __________ more money, she would go to Africa.
  had
 • 3. John's mother (have) ______________ more time for him if he does the washing up.
  will have
 • Question 2. Which answers are correct?
 • 1. Which words/phrases can be used in an if-clause type I?
 • 2. Which words/phrases can be used in an if-clause type II?
 • 3. Which words/phrases can be used in an if-clause type III?
 • Question 3. Finish the sentences. Use the correct phrases.
 • 1. You would have slept much better __________________.
 • 2. My uncle would stay longer in York ____________________.
 • 3. If we had seen the film, ___________________.
 • Question 3. Which type of the conditional sentences is used?
 • 1. If I find your key, I'll tell you.
 • 2. If you had done your homework, you could have written a better test.
 • 3. If Lisa had got up earlier, she would not have been late for work.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 2.835
Sắp xếp theo

Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh

Xem thêm