Bài tập về so sánh kép số 1

Bài tập so sánh kép có đáp án - Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh

Sau khi hoàn thành các bài tập về so sánh ngang bằng, so sánh hơnso sánh hơn nhất, các bạn cùng tiếp tục luyện tập với bài tập so sánh kép này nhé. Mặc dù phần ngữ pháp này khá phức tạp, nhưng nếu bạn hiểu được cấu trúc và nắm rỗ các quy tắc khi biến đổi tính từ ngắn, và tính từ dài thì bài tập dạng so sánh kép trở nên đơn giản rất nhiều.Cùng bắt đầu ngay nhé!

 • Use double comparartive to complete these following sentences
 • 1. They are big, they fall fast.
  The bigger they are, the faster they fall.
 • 2. It is hot, I feel miserable.
  The hotter it is, the more miserable I feel.
 • 3. I look into your eyes much, I love you much.
  The more I look into your eyes, the more I love you.
 • 4. He got old, he became bad-tempered.
  The older he got, the more bad-temper he became.
 • 5. He worked hard. He felt very bad.
  The harder he worked, the worse he felt.
 • 6. When we think of the exam, we get more and more excited.
  The more we think of the exam, the more excited we get.
 • 7. As this road gets busier, it becomes more and more dangerous.
  The busier this road gets, the more dangerous it becomes.
 • 8. When you get near to the Equator, the temperature becomes high.
  The nearer you get to the equator, the higherthe temperature becomes.
 • 9. If she stays in England a long time, her English will be very good.
  The longer she stays in England, the better her English will be.
 • 10. You write fast, your writing becomes illegible.
  The faster you write, the more illegible your writing becomes.
 • 11. She is mature, she becomes beautiful.
  The more mature she is, the more beautiful she becomes.
 • 12. He studies much, he becames stupid.
  The more he studies, the more stupid he becames.
 • 13. He drinks much water, he becomes thirsty.
  The more water he drinks, the thirstier he becomes.
 • 14. He is mature, he becomes intelligent.
  The more mature he is, the more intelligent he becomes.
 • 15. You speak English much, your English will be good.
  The more you speak English, the better your English will be.
 • 16. People save much paper, much wood pulp is preserved.
  The more paper people save, the more wood pulp is preserved.
 • 17. We make much paper, it becomes cheap.
  The more paper we make, the cheaper it becomes.
 • 18. Petrol becomes expensive, people drive little.
  The more expensive petrol becomes, the less people drive.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 3.768
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm