Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 số 1

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra Tiếng Anh học kì 1 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi Ôn tập học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh bao gồm nhiều dạng bài tập phổ biến như Sắp xếp câu hoàn chỉnh, Chọn đáp án đúng, Đọc đoạn văn chọn True False,... giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản như các Thì Tiếng Anh, cấu trúc câu hỏi tuổi, thời tiết,...

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

 • I/ Choose the best answer.
 • 1/ Hello, I am Hoa. What’s_________ name, please?
 • 2/ Which sentence is correct?
 • 3/ What are ________________ ?
 • 4/ Are those your _____________________ ?
 • 5/ This is ________________ mother.
 • 6/ Is that your pen? ___________________.
 • 7/ This is her father. _______________ name is Hung.
 • 8/ Nga and Hoa ____________ students.
 • 9/ How many ______________ are there in your class?
 • 10/ How old are you? _______________________.
 • II/ Put the questions for these sentences.
 • 1. There are four people in my family.
  Đặt câu hỏi dựa vào câu trả lời
  How many people are there in your family?
 • 2. She lives in Quang Ngai.
  Đặt câu hỏi dựa vào câu trả lời
  Where does she live?
 • 3. I am ten years old.
  Đặt câu hỏi dựa vào câu trả lời
  How old are you?
 • 4. Yes. I can swim
  Đặt câu hỏi dựa vào câu trả lời
  Can you swim?
 • 5. The pencil is on the table.
  Đặt câu hỏi dựa vào câu trả lời
  Where is the pencil?
 • III/ Arrange these sentences into the correct order:
 • 1. the/ with/ matter/ What/ you/ is/ ?/
  Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh
  What is the matter with you?
 • 2. you/ tree/ Can/ climb/ a/ ?
  Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh
  Can you climb a tree?
 • 3. is/ My/ sister/ nurse/ a/ .
  Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh
  My sister is a nurse.
 • 4. milk?/ you/ Do/ some/ want/
  Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.
  Do you want some milk?
 • 5. new/ This/ book./ is/ my
  Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.
  This is my new book.
 • IV. Read the passage and choose T (True) for the right sentence, F (False) for the wrong one.

  It is Friday today. We are having a break. We are doing exercise in the school playground. Phong is jumping. Linda and Mai are playing badminton. Nam and Tom are skipping. Quan and Peter are playing basketball. We are having a lot of fun here.

 • 1. We are doing exercise in the school gym.
 • 2. Phong is skipping.
 • 3. Linda and Peter are playing badminton.
 • 4. Nam and Tom are skipping.
 • 5. Quan is playing basketball.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
374 23.199
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm