Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 10 năm 2014 - 2015

Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng lớp 5 có đáp án

Cuộc thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm 2015 - 2016 đang đi đến những vòng thi cuối với mức độ khó ngày càng nâng cao. Tham gia làm bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 10 năm 2014 - 2015 trên trang VnDoc.com để ôn tập và rèn luyện cho những vòng thi này nhé! Chúc các em ôn tập tốt!

 • Exam number 1:
  Question 1:
  Fill in the blank with suitable sign (>, =, <)
  Compare: 7,12 : 0,5 + 8,23 .......... 28,48 : 2 + 4,12 : 0,5
  <
 • Fill in the blank with the suitable number
  Question 2:
  If 144/17 x 34/12 < n < 169/34 : 13/68 and n is a natural number then n = ..........
  25
 • Question 3:
  The ratio of the number of girl students to the number of boy students in a class is 3 : 5 and the number of boy students is 12 students more than the number of girl students. There are ......... students in this class.
  48
  Tỉ lệ giữa số học sinh nữ với số học sinh nam trong một lớp là 3 : 5 và số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 12. Có ............ học sinh trong lớp.
 • Question 4:
  Find x if x is a natural number and 0,6 x 7,5 < x < 3,5 x 1,6.
  Answer: x = ......................
  5
 • Question 5:
  34m2 27cm2 + 27m2 20dm2 = ......... dm2.
  6120,27
 • Question 6:
  Divide 77 into three parts so that one is 150% of each of the other two. The smallest number is ..............
  22
  Chia số 77 thành 3 phần sao cho một số bằng 150% của mỗi số còn lại.
  Số nhỏ nhất là ..........
 • Question 7:
  The sum of four consecutive number is 948. Find the greatest number.
  Answer: The greatest number is ............
  240
  Tổng của 4 số liên tiếp là 948. Tìm số lớn nhất.
 • Question 8:
  One 7 x 7 x 7 cube is painted, and then cut it into 1 x 1 x 1 cubes. How many of these cubes are painted?
  Answer: ........... 1 x 1 x 1 cubes are painted.
  218
  Người ta sơn một khối lập phương kích thước 7 x 7 x 7, sau đó cắt nó thành các khối lập phương kích thước 1 x 1 x 1. Hỏi họ đã sơn bao nhiêu khối lập phương 1 x 1 x 1.
 • Question 9:
  Find n such that: 2/3 + 2/15 + 2/35 + ...... + 2/n = 322/323
  Answer: n = .........
  103683
 • Question 10:
  Find K such that: 
  Answer: K = ...........
  2017
 • Exam number 2: Choose the most suitable answer in 4 available answers. (Cóc vàng tài ba)
  Question 1:
  Find x such that 
  The value of x is ..........
 • Question 2:
  Find the smallest number that the sum of its digits is 15.
  Answer: This number is ...........
  Tìm số nhỏ nhất mà tổng các chữ số của nó bằng 15.
 • Question 3:
  Calculate: 3,54 + 1,12 + 0,98 + 2,3
  The result is .........
 • Question 4:
  15% of 1080kg = ..........g.
  Choose the correct number fill in the blank.
 • Question 5:
  What percentage of the area of the square is pink?

  Answer: .......% of the area of the square is pink.
 • Question 6:
  Now Peter's father is 36 years old and he is 11 years old. 
  ......... years ago, Peter's father was six times as old as him.
  The missing number is ..........
  Hiện nay bố của Peter 36 tuổi còn cậu ấy 11 tuổi. ........ năm trước bố của Peter gấp 6 lần tuổi của cậu ấy.
  Số cần điền vào chỗ chấm là ..............
 • Question 7:
  If the sum of two number is 463 and there are eighteen odd numbers between these numbers then the less number is ...............
  Nếu tổng của 2 số là 463 và có 18 số lẻ giữa hai số này.
  Vậy số bé hơn là: ............
 • Question 8:
  The surface areas of a cube is 864cm2.
  The volume of this cubes is ...........
 • Question 9:
  Find y such that: 
  Answer:
  The value of y is ............
 • Question 10:
  Find the last digit of A = 11 x 21 x 31 x ...... x 71 + 9 x 19 x 29 x .... x 89
  Answer: The last digit of A is .............
 • Exam number 3: Đi tìm kho báu
  Question 1:
  Find X if X x 100 - 1,968 = 1,254 + 3,978
  Answer: X = ...........
  Write your answer by decimal in the simplest form.
  0,072
 • Question 2:
  60% of .......... km = 1230m
  Write your answer by decimal in the simplest form.
  2,05
 • Question 3:
  If x is a natural number and 4728/100 < x then the least value of x is ...........
  48
 • Question 4:
  Peter wrote consecutive numbers from 8 to 723. How many digits did he write?
  Answer: There are .......... digits.
  2054
  Peter viết các số liên tiếp từ 8 đến 723. Cậu ấy đã viết bao nhiêu chữ số.
 • Question 5:
  The average of three numbers is 32. The second number is two times the first number and the third number is six units more than the second number. The first number is ................
  18
  Trung bình của 3 số là 32. Số thứ hai gấp 2 lần số thứ nhất và số thứ ba hơn số thứ hai 6 đơn vị. Số thứ nhất là ..........
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
152 5.379
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm