Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh 9 Unit 2

Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 có đáp án giúp học sinh củng cố ngữ pháp và làm quen các dạng bài tập trọng tâm Unit 2 tiếng Anh lớp 9 nhằm chuẩn bị cho bài thi giữa kì 1 lớp 9 đạt hiệu quả.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh 9 Unit 2 được giáo viên VnDoc biên soạn và đăng tải, tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án, giúp học sinh lớp 9 nắm vững ngữ pháp, rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm trong quá trình tự học.

 • 1. When I turned up, the town hall was already ………………… of teenagers.
 • 2. She turned …………. The new job in New York because she didn’t want to move.
 • 3. This city has one of the most …………….. underground rail networks in the world.
 • 4. This laptop is much more user – friendly, but it costs ………………. the other one.
 • 5. Today’s cities are ……………… than cities in previous times.
 • 6. The more paper we save,…………preserved.
 • 7. His health is getting……….and…………….
 • 8. The test becomes……….and…………
 • 9. ……….apples are grown in Washington State.
 • 10. _______ you study for these exams, _______ you will do.
 • 11. ………………..the time passes, …………….I feel! The deadline of my thesis is coming, but I have just finished half of it.
 • 12. Bill is ………………
 • 13. The larger the city is, …………… the crime rate is.
 • 14. The streets are getting more and …………… these days.
 • 15. Factories and offices should be built in …………….. areas only.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
21 8.488
Sắp xếp theo
  Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm