Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Dẫn xuất Halogen - Phenol - Ancol (Phần 1)

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11

Mời các bạn cùng làm Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Dẫn xuất Halogen - Phenol - Ancol (Phần 1) với nhiều câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập bổ ích giúp học sinh không chỉ ôn luyện kiến thức đã học mà còn làm quen với các dạng câu khác nhau. 

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Ankađien-tecpen-ankin

 • 1

  Danh pháp IUPAC của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo: ClCH2CH(CH3)CHClCH3

 • 2

  Cho các chất sau: C6H5CH2Cl; CH3CHClCH3; Br2CHCH3; CH2=CHCH2Cl. Tên gọi của các chất trên lần lượt là

 • 3

  Cho các dẫn xuất halogen sau: C2H5F (1); C2H5Br (2); C2H5I (3); C2H5Cl (4) thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi là

 • 4

  Sản phẩm chính của phản ứng tách HBr của CH3CH(CH3)CHBrCH3

 • 5

  Sản phẩm chính tạo thành khi cho 2-brombutan tác dụng với dung dịch KOH/ancol, đun nóng

 • 6

  Cho sơ đồ phản ứng sau: CH4 → X → Y→ Z→ T → C6H5OH. (X, Y, Z là các chất hữu cơ khác nhau). Z là

 • 7

  Công thức dãy đồng đẳng của ancol etylic là

 • 8

  Đun nóng một ancol X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được một olefin duy nhất. Công thức tổng quát của X là (với n > 0, n nguyên)

 • 9

  Tên quốc tế của hợp chất có công thức CH3CH(C2H5)CH(OH)CH3

 • 10

  Bậc của ancol là

 • 11

  Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa?

 • 12

  Anken thích hợp để điều chế 3-etylpentan-3-ol bằng phản ứng hiđrat hóa là

 • 13

  Hiđrat hóa 2-metyl but-2-en thu được sản phẩm chính là

 • 14

  Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là

 • 15

  Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng) :

  Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 152
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm