Trắc nghiệm Tiếng Anh cấu trúc Would you mind

Ngữ pháp Tiếng Anh: Cấu trúc Would you mind

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến ôn tập cấu trúc Would you mind trong Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Kiểm tra Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp bạn đọc ôn tập kiến thức đã học về cách dùng và cấu trúc của Would you mind.

Một số bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh khác:

 • Choose the correct answer.
 • 1. Would you mind if I........................ the door ?
 • 2. It is too hot here. Would you mind........................ the air-conditioner?
 • 3. Would you mind_____ I borrowed your dictionary?
 • 4. Would you mind _____ the window?
 • 5. Do you mind if I ................... the window?
 • 6. Do you mind .................. the door?
 • 7. Do you mind ...................... the car for me?
 • 8. Do you mind if I .............. with the kids?
 • 9. Would you mind ..................me your phone number?
 • 10. Would you mind if I .................... down the music?
 • 11. Do you mind if I ________your atlas for a minute?
 • 12. Do you mind ________here for just a minute?
 • Give the correct form of the word in brackets.
 • 1. Do you mind (show).................me the way to the post-office?
  showing
 • 2. Would you mind if I (use) ..............your pen?
  used
 • 3. Do you mind if I (play).............. your guitar?
  play
 • 4. Would you mind (turn)............... off the television?
  turning
 • 5. Do you mind (tell) ...................me how to write a book report?
  telling
 • 6. Would you mind if I (bring)............... these flowers home?
  brought
 • 7. Do you mind if I (fix).................this broken chair for you?
  fix
 • 8. Would you mind (make)..................a birthday cake?
  making
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 2.547
Sắp xếp theo

  Tiếng Anh cho người lớn

  Xem thêm