Bài tập tiếng Anh lớp 9 Unit 10

Bài tập tiếng Anh lớp 9 bổ trợ Unit 10

Bài tập tiếng Anh lớp 9 bổ trợ Unit 10 cung cấp các dạng bài tập giúp các em học sinh vừa được ôn tập, củng cố lại kiến thức, vừa có thêm kinh nghiệm, kỹ năng giải quyết nhiều dạng bài tập khác nhau trong Unit 10.

Các bài nghe Tiếng Anh lớp 9

Bộ đề kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh lớp 9

EXERCISE 1

Change each of the following sentences so as to introduce May (Biến đổi những câu sau đây nhằm mục đích đưa động từ May vào trong câu.)

1. It is possible that he will return later.

2. It is possible that Monica will help me with the work.

3. It is possible Sandra will be at the meeting tonight.

4. Perhaps Mr Clark will lend me 80 dollars.

5. It is possible that she is ill.

EXERCISE 2

Change each of the following sentences so as to introduce May (Biến đổi những câu sau đây nhằm mục đích đưa động từ May vào trong câu.)

1. It is possible you will feel better later.

2. It is possible that we will be late for the meeting.

3. Perhaps she will not want to go with him.

4. Possibly they will go by car.

5. Perhaps it will not rain this evening.

EXERCISE 3

Make sentences with may or might. (Thành lập câu với may hoặc might)

1. Do you know if Paula likes ice cream? I'm not sure. She might

2. Do you know if they are married? I'm not sure. They may/ might

3. Do you know if she wants to go? I'm not sure. She

4. Do you know if he's telling the truth? I'm not sure. He may/might

5. Do you know if she has a car? I'm not sure

EXERCISE 4

Use mat not or might not in the following sentences. (Sử dụng may not hoặc might not vào những câu sau đây)

1. Is Robert in his room? I'm not sure. He might not be

2. Does she want to leave?

3. Is he telling the truth?

4. Are they ready?

5. Does she find her bag?

EXERCISE 5

Use the words in brackets to make your sentences. (Sử dụng các từ ở trong ngoặc đơn để thành lập câu của bạn)

1. Look ! Linda's going out. I wonder where she's going.

a. (She may / go / to the movie). She may be going to

b. (She could / go / to party)

2. Why didn't Tony answer the doorbell? I'm sure he was in the house at the time.

a. (he / may / go / to the bedroom)

b. (he might not / hear / the bell)

c. (he could / be / in the bathroom)

3. How do you think the fire started?

a. (someone may / drop / a cigarette)

b. (it could / be / an electrical fault)

4. I wonder where Abert was going when you saw him.

a. (he might / go / to work)

b. ( he may / go / shopping)

5. Brandy didn't come to the party. I wonder why not.

a. (he might / have / to go somewhere else)

b. (he may not / know / about it)

Đánh giá bài viết
2 2.985
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm