Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lào Cai lần 4

Trang 1/8 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÀO CAI
TỔ: TOÁN-TIN
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 4
Môn: TOÁN
Năm học: 2018-2019
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ và tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Câu 1: Một hình nón thể tích
V
, ta giảm một nửa chiều cao đồng thời tăng gấp đôi bán
kính đáy của nó thì được một hình nón mới có thể tích là
'
V
. Khẳng định nào sau đây là đúng.
A.
' 2
V V
B.
'
V V
C.
' 4
V V
D.
'
V V
Câu 2: Trong mặt phẳng phức, tập hợp điểm biểu diễn các số phức có phần thực gấp
3
phần ảo là
A. Một đường thẳng B. Một đoạn thẳng C. Một đường tròn D. Một đường elip
Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho điểm
1;2;3
A
điểm
3; 4;7
B
. Hỏi trung
điểm của đoạn
AB
có tọa độ bằng bao nhiêu?
A.
2;1; 5
B.
1; 3;2
C.
2; 1;5
D.
1;3; 2
Câu 4:
Số giao điểm của đồ thị hàm s
2 2
( 1)( 1)
y x x
với trục hoành là:
A.
2
. B.
3
. C.
1
. D.
4
.
Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt cầu
2 2
2 2
:
S x a y b z R
. Khi đó,
tâm của mặt cầu có tọa độ là?
A.
; ;0
a b
B.
; ;0
a b
C.
a; ;1
b
D.
; b;0
a
Câu 6: bao nhiêu cách xếp
3
người ngồi vào một hàng ghế
7
chiếc ghế nh(sao cho mỗi
người ngồi vào một ghế nhỏ)?
A.
3
5
B.
2
1
0
C.
3
4
3
D.
6
Câu 7: Hàm s
3 2
6 9 2020
y x x x
nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?
A.
2;4
B.
0;4
C.
5;0
D.
4;2
Câu 8: Cho các mệnh đề sau:
1)
sin
xdx cosx C
2)
2019
2019
ln 2019
x
x
dx C
3)
,kf x dx k f x dx k
4)
ln
dx
x C
x
Hỏi trong các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề đúng?
A. 1 B. 4 C. 2 D. 3
Câu 9: Cho hàm số
4 2
2 3
y x x
đồ thị như hình bên dưới. Với giá trị nào của tham số
m
thì phương trình
4 2
2 3
x x m
có bốn nghiệm phân biệt.
A.
2 3
m
B.
4 3
m
C.
2 3
m
D.
4 3
m
Câu 10: Tập xác định của hàm số
3
log 2019
y x
A.
2019;

B.
0;2019
C.
;2019

D.
;2019

Câu 11: Đạo hàm của hàm s
2
2019
log 2
y x x
là:
A.
2
1
2 ln 2019
x x
B.
2
2 1
2 ln 2019
x
x x
C.
2
2 1 ln 2019
2
x
x x
D.
2
2 1
2 log2019
x
x x
Câu 12: Trong không gian với hệ tọa đ
Oxyz
, cho đường thẳng
1 2
:
2 3 5
x y z
d
. Khi đó,
phương trình tham số của đường thẳng
d
là?
A.
1 2
3
2 5
x t
y t
z t
B.
1 2
3
2 5
x t
y t
z t
C.
1 2
3
2 5
x t
y t
z t
D.
2
3
5 2
x t
y
z t
Câu 13: Chú mèo đi hia, một chiếc đuôi dài
1
0
cm, mỗi ngày đuôi của chú dài ra 10% so với
ngày hôm trước. Hỏi sau ba ngày đuôi của chú dài thêm bao nhiêu?
A.
1
3
,
3
1
cm B.
3
,
3
1
cm C.
3
cm
D.
1
3
cm
Câu 14: Thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng D giới hạn bởi các đường ln
y x x
,
0
y
,
1
x
,
4
x
khi D quay xung quanh trục
Ox
là:
A.
4
1
ln d
V x x x
.
B.
4
2 2
1
ln d
V x x x
C.
4
2
1
ln d
V x x x
.
D.
4
2 2
1
ln d
4
V x x x
.
Câu 15: Một khối chóp diện tích đáy bằng 3 chiều cao bằng 2019. Hỏi thể tích của khối
chóp đó bằng bao nhiêu?
A.
3.2019
B.
2019
C.
2019
2
D.
3.2019
2
Câu 16: Cho hàm số
2021 2020
3 2019
2021 2020
x x
y
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
3
B.
1
C.
0
D.
2
Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai mặt cầu
2 2 2
: 2 4 1 0
S x y z x z
2 2 2
' : 6 2 8 22 0
S x y z x y z
. Biết rằng hai mặt cầu y cắt nhau theo giao tuyến một
đường tròn. Tính bán kính
R
của đường tròn giao tuyến đó.
A.
5
R
B.
5
R
C.
7
2 2 2
Trang 2/8 - Mã đề thi 132
R
D.
1
R
Trang 3/8 - Mã đề thi 132
Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho điểm
8;5;11
K
mặt phẳng
: 2 1 0
P x y z
. Khi đó, tọa độ hình chiếu của điểm
K
lên mặt phẳng
P
là?
A.
4;1;3
B.
2; 1; 1
C.
3;4; 4
D.
3;0;1
Câu 19: Đồ thị hàm số nào dưới đây có tổng số các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là
3
?
A.
2
6
11 30
x
y
x x
B.
2
7 12
3
x x
y
x
C.
2
4
7 12
x
y
x x
D.
2019 3
7
x
y
x
Câu 20: Cho hàm số
y f x
liên tục trên đoạn
1;3
, có bảng biến thiên như bên dưới:
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại điểm
0
x
3
x
.
B. Hàm số đạt cực tiểu là
2
x
.
C. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm
1
x
D. Hàm số không có cực tiểu.
Câu 21: Số phức
2019
(3 )
i
bằng
A.
2019
3
B.
2019
3
C.
2019
3
i
D.
2019
3
i
Câu 22: Gọi
1 2 1 2
,
x x x x
các nghiệm của phương trình
2018 2019 2018 2019
log 2log 2 log .log
x x x x
. Khi đó
2
1 2
x x
có giá trị bằng
A. 2019. B. 8074 C. 1. D. 4037.
u 23: Cho hàm số
9
f x x
x
với
1;9
x
. Tổngc giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm
số
1
g x
f x
trên
1;9
bằng
A.
4
15
B.
16
C.
1
15
D.
1
16
Câu 24: Tích tất cả các nghiệm của phương trình
2
2
2 3 log 3 0
x x x
bằng
A. 8 B. -3 C. -24 D. 24
Câu 25: Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình
1
2
log 10.2 2 1
x
x
là:
A.
4
x
. B.
3
x
. C.
2
x
. D.
1
x
.
Câu 26: Một hình cầu
( )
S
bán kính bằng
R
một mặt phẳng
( )
P
khoảng cách tới tâm của
( )
S
bằng
2
R
. Diện tích của thiết diện của hình cầu
( )
S
khi cắt bởi
( )
P
A.
2
3
4
R
B.
2
4
R
C.
2
2
R
D.
2
2
3
R
Câu 27: Gọi
F x
nguyên hàm của hàm số
2
sin
f x x
thỏa mãn
0 0
F
. Khi đó phương
trình
2 0
F x x
có nghiệm là:
A.
,
4
x k k
. B.
,
4 2
x k k
C.
,
4
x k k
. D.
,
2
x k k
.

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lào Cai lần 4. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lào Cai lần 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 522
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm