Đề cương ôn tập học kì 1 Địa lý 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

NG THPT YÊN HÒA  P THI GIA KÌ
1
HD ÔN TP KIM TRA 1 TIT (GIA HK 1)
MÔN ĐA 10
PHN 1. KIN THC
1. Các chuyng ct và h quc chuyng ct.
2. Thuyt kin to mng.
3. Ni lc: khái ning ca hình b m nào
4. Ngoi lc.
5. Nhn xét v s phân b t, núi la và các vùng núi tr t.
6. Khí quyn (các khi khí, frong, phân b nhit).
7. Gió (các loi gió hong th nào: ng, thi gian hong, tính cht ?).
8 ng và s phân b t).
PHN 2. KĨ NĂNG BÀI TẬP
1. Hãy tính gi Luân --va (2), Tôkyô (9), Niu- Hà N
ngày 1/1/2007?
2. Mt tri: Pháp và Braxin dii Braxin
 45
o
T ). Hãy tính gi  u có truyn hình trc tip tru này:
c

Vit Nam
105
o
Anh
0
o
LB Nga (Moscow)
45
o
Hoa Kì (Los Angeles)
120
o
T
Achentina (Buenos Aires)
60
o
T
Nam Phi (Johannesburg)
30
o
Gambia
15
o
T
Trung Quc (Bc Kinh)
120
o
3. Tính góc nhp x (góc ti) ca tia sáng Mt Tri lúc gi21/3, 22/6, 23/9
22/12 t) theo bng sau?a góc ti?
m

Góc nhp x
21/3
22/6
23/9
Bc Kinh (Trung Quc)
40
0
B

23
0
23
B
Hà Ni
21
0
02
B
Hu
16
0
26
B
TP.HCM
10
0
47
B

8
0
34
B
4. Tính góc nhp x vào lúc gi các ngày: 21/3, 22/6, 23/9, 22/12 c bng sau:

Góc nhp x ngày
21/3
22/6
23/9
22/12
Cc Nam
Vòng cc Nam
Chí tuyn Nam
o
Chí tuyn Bc
Vòng cc Bc
cc Bc
NG THPT YÊN HÒA  P THI GIA KÌ
2
PHN 3. CÂU HI TRC NGHIM
I. H QU CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐT
Hãy chọn đáp án đúng:
Câu 1. t có my loi chuyng?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 2.t có nhng chuyng nào?
A. Chuyng t quay quanh trc và tnh tin quanh M
B. Chuyng t quay quanh trc và tnh tin quanh Mt Tri.
C. Chuyng quanh Mt Tri.
D. Chuyng quanh Mt Tri và t quay quanh trc.
Câu 3. Chuyng t quay quanh trc sinh ra các h qu nào?
A. N t, s lng chuyng.
B.  t, s lng chuyng.
C.  ng chuyn ngày quc t.
D.  t, 
Câu 4. Chuyng tnh tin quanh Mt Tri ct sinh ra các h qu nào?
A.  ng chuyn ngày quc t.
B. Chuyng biu kia Mt Trn khác
nhau theo mùa và theo .
C. Chuyng biu kia Mt Trng chuyn ngày quc t.
D. n khác nhau theo mùa và theo
.
Câu 5. Kinh tuyn nào c chng chuyn ngày quc t?
A. Kinh tuyn 180
. B. Kinh tuyn 170
.
C. Kinh tuyn 160
 . D. Kinh tuyn 0
cc Anh.
Câu 6. t t quay quanh trng nào?
A. T . B. T .
C. T Bc xung Nam. D. T c.
Câu 7. Khong cách mi múi gi rng là bao nhiêu?
A. 5
Kinh tuyn. B. 10
Kinh tuyn. C. 15
Kinh tuyn. D. 20
Kinh Tuyn.
Câu 8. B
A. 12 múi gi, mi múi gi rng 15° kinh tuyn.
B. 24 múi gi, mi múi gi rng 15° kinh tuyn.
C. 12 múi gi, mi múi gi rng 30° kinh tuyn.
D. 24 múi gi, mi múi gi rng 30° kinh tuyn.
Câu 9. 
A. Múi gi s 0. B. Múi gi s 6. C. Múi gis 12. D. Múi gi s 18.
Câu 19. Khi Hà ni (múi gi s 7 s 0) s là my gi?
A. 7h00. B. 1h00. C. 0h00. D. 14h00.
Câu 11. 
A. kinh tuy s 0.
B. kinh tuyn 90oa múi gi s 6 (+6).
C. kinh tuya gia múi gi s 12 (+12).
D. kinh tuya múi gi s 18 (-6).
Câu 12. 
A. lùi li 1 ngày lch. B. lùi li 1 gi.
ch. D. g thêm 1 gi.
Câu 13. N
A. lùi li 1 gi. .
C. lùi li 1 ngày lch. D. ch.
NG THPT YÊN HÒA  P THI GIA KÌ
3
Câu 14.
A. 
B. gy Nam (hoc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam).
C. c(hocBc).
D. gió Tây Bc(hoc Tây Tây BcBcTây Bc).
Câu 15. gió    
thành

B. gió Tây Nam (hoc Tâyy Nam, Nam Tây Nam).
C. c (hoc, Bc).
D. gió Tây Bc (hoc Tây Tây Bc, Bc Tây Bc).
u 16.
thành
A. 
B. gió Tây Nam (hoc Tâyy Nam, Nam Tây Nam)
C. c (hoc, Bc).
D. gió Tây Bc (hoc Tây Tây Bc, Bc Tây Bc).
Câu 17. gió  
A. 
B. gió Tây Nam (hoc Tâyy Nam, Nam Tây Nam).
C. c (hoc, Bc).
D. gió Tây Bc (hoc Tây Tây Bc, Bc Tây Bc).
Câu 18. Khi chuyng quanh Mt Tri, trng so vi mt mt
phng qu o, 1 góc là bao nhiêu?
A. 36
. B. 66
. C. 33
. D. 63
.
Câu 19. M Giang (23
t tri s  nào?
A. Lên thinh 2 ln. B. Lên thinh 1 ln.
nh. D. Tùy t.
Câu 20.  chênh lch gi
A. 2 cc. o. C. Chí tuyn Bc. D. Vòng cc.
Câu 21. nào m có 1 ngày dài 24h ?
o. B. Vòng cc. C. Cc. D. Chí tuyn.
Câu 22. vòng cc bc ngày duy nht dài 24h là ngày nào?
A. 21/3. B. 22/6. C. 23/9. D. 22/12.
Câu 23. Bán cu Bc s nhc nhiu nhit nht vào ngày nào?
A. 21/3. B. 22/6. C. 23/9. D. 22/12.
Câu 24. Hà Giang (23
0
, có thi gian ban ngày dài nht là ngày nào?
A. 21/3. B. 22/6. C. 23/9. D. 22/12.
Câu 25.  n 180
thì
A. cng thêm 1 ngày lch. B. tr  1 ngày lch.
C. ki. D. cng thêm 2 ngày lch.
Câu 26. T  2 phía cc, chênh lch gi  nào?
A. Càng gim. . C. Tùy theo mi na cu. D. Tùy mùa.
Câu 27. Có 2 ngày mi  u có thi gian ban ngày và th
bng nhau là ngày nào?
A. 22/3 và 23/9. B. 21/3 và 22/6. C. 22/6 và 22/12. D. 21/3 và 23/9.
Câu 28. 
tron

Đề cương ôn tập học kì 1 Địa lý 10 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 Địa lý 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Nội dung tài liệu được tổng hợp chi tiết và chính xác, hy vọng qua bộ tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải Địa 10 tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.191
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Địa lý lớp 10 Xem thêm