Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 5 năm 2018 - 2019 trường THPT Cây Dương - Kiên Giang

Trang 1/2 - Mã đề 167
TRƯỜNG THPT CÂY DƯƠNG
TỔ TOÁN
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Toán - Lp 11 - Chương trình chun
ĐỀ CHÍNH THỨC Thi gian: 45 phút (Không k thi gian phát đề)
Mã đề thi
167
Họ và tên:………………………………….Lớ
p
:…………….......……..………
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1. Cho hàm số
32
() 2 3
f
xx xx . Nghiệm của bất phương trình
()
0fx
¢
<
A.
13x
. B.
1
1
3
x
. C.
1
1
3
x

. D.
1
1
3
x

.
Câu 2.
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3
()yfx x x tại điểm
(2;6).M
A.
11 16yx
. B.
11 28yx
. C.
11 28yx
. D.
11 16yx
.
Câu 3.
Tính đạo hàm của hàm số
cot 3yx
.
A.
2
3
sin
y
x

. B.
2
3
sin 3
y
x
. C.
3
3
sin 3
y
x

. D.
2
3
sin 3
y
x

.
Câu 4.
Mệnh đề nào sau đâysai?
A.

cos sin
x

. B.

sin cos
x
x

.
C.

2
1
cot
sin
x
x

. D.

2
1
tan
cos
x
x
.
Câu 5.
Cho
2
2
() .
1
xx
fx
x

Tính
(2)f
.
A.
3
. B.
5
. C. 1. D.
0
.
Câu 6.
Biết

54 4 3
3 2019 . .
x
xaxbx
 . Tìm
Sab
.
A.
7S 
. B.
7S
. C.
17S
. D.
12S
.
Câu 7.
Một chất điểm chuyển động phương trình
3
2
s
tt
(t tính bằng giây, s tính bằng mét). Tính vận
tốc của chất điểm tại thời điểm
0
4t
(giây) ?
A.
64 /ms
. B.
46 /ms
. C.
56 /ms
. D.
22 /ms
.
Câu 8.
Cho
()
uux=
,
()
vvx=
k
là hằng số. Mệnh đề nào sau đây là sai?
A.

..ku ku
. B.
2
11
vv




. C.

1
..
nn
unuu
. D.

2
u
u
u
.
Câu 9.
Cho hàm số
32
() 5 2yfx x xđồ thị
(
)
.C
bao nhiêu tiếp tuyến của
()C
song song với
đường thẳng
7yx
.
A.
3
. B.
4
. C.
2
. D.
1
.
Câu 10.
Tính đạo hàm cấp hai của hàm số

8
43yx
A.

6
224. 4 3yx


. B.

7
32. 4 3yx


.
C.

6
56. 4 3yx


. D.

6
896. 4 3yx


.
Câu 11.
Tính đạo hàm của hàm số
cosyx x
.
A.
1sin
2cos
x
y
x
x
. B.
1sin
cos
x
y
x
x
. C.
1sin
2cos
x
y
x
x
. D.
1sin
2sin
x
y
x
x
.
Câu 12.
Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
1
()
2
x
yfx
x

tại điểm có tung độ bằng
2
.
A.
11
33
yx
. B.
111
33
yx
. C.
111
33
yx
. D.
11
33
yx
.
Trang 2/2 - Mã đề 167
Câu 13. Cho
()
uux=
()
vvx=
. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A.

...uv u v uv


. B.

..uv u v

.
C.

..uv uvuv


. D.

...uv u v uv


.
Câu 14.
Điện ợng truyền trong dây dẫn phương trình
2
.Qt Tính cường độ dòng điện tức thời tại thời
điểm
0
5t
(giây) ?
A.
3( )
A
. B.
25( )
A
. C.
10( )
A
. D.
2( )
A
.
Câu 15.
Cho hàm số
3
() .yfx x Giải phương trình
() 3.fx
A.
1; 1.xx
B.
1
x
. C.
1x 
. D.
3x 
.
PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 16.
Tính đạo hàm của các hàm số sau:
a/
43
52300yx x x=+ ++
.
b/
(
)
65.sinyx x=+
.
c/
21
4
x
y
x
-
=
+
.
d/
2
13yxx=++
.
Câu 17.
Viết phương trình tiếp tuyến
của đồ thị hàm số
yx=
, biết tiếp tuyến này vuông góc với đường
thẳng
:4 1 0dxy+-=
. .
------------- HT -------------

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 chương 5

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 5 năm 2018 - 2019 trường THPT Cây Dương - Kiên Giang. Tài liệu gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi bài tập. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 5 năm 2018 - 2019 trường THPT Cây Dương - Kiên Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 226
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm