Đề KSCL học kì 2 lớp 6 môn Toán trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UỶ BAN NHÂN HUYÊN AN LÃO
Trêng thcs t©n viªn
®Ò kiÓm tra häc I
M«n: To¸n 6
( Thêi gian 90 phót )
Ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2018
A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Số nguyên
- phép tính với các
số nguyên.
-Tìm x với h số
nguyên
Thực hiện phối
hợp các phép tính
về số nguyên
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1,5
15%
1
0,5
5%
4
2,5
25%
Phân số
-Thực hiện phép
tính về phân số
- Tìm x với hệ số
phân số
- Thực hiện
phối hợp các
phép tính v
phân số
- Các bài toán
bản về phân
số
- Bài toán nội
dung thực tế về
phân số
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
2
20%
3
20%
7
5,5
55%
Góc
Áp dụng tính chất
cộng góc,...để tính
so sánh các
góc,…
Chứng minh tia
tia phân giác
của góc, tia nằm
giữa hai tia,…
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1,5
15%
2
1
10%
4
2,5
25%
Tổng số u
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
1,5
15%
5
4
40%
5
3
30%
15
10
100%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. Néi dung ®Ò :
Bài 1 (2,0 điểm). Thực Hiện phép tính.
a) 435 + ( - 87) + 27+( -435)
c)
6 1
1
42 7
)
b)5. 3
2
+ 60 : 2
2
(11 6)
2
d)
3 4 3
11 2 5
13 7 13
Bài 2 (2,5 điểm). Tìm x biết.
a) 5 -
x
= 15 - 21
b)
3 1 2
.
15 3 5
x
c
) Tìm số nguyên x biết: 10
(x - 7)
Bài 3 (2 điểm)
Lớp 6B 20 học sinh giỏi, chiếm 50% số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng
4
1
số học
sinh cả lớp, còn lại học sinh trung bình.
a/ Tính số học sinh cả lớp, số học sinh khá, số học sinh trung bình của lớp 6B.
b/ Tính tỉ số phần trăm của học sinh trung bình so với học sinh cả lớp.
Bài 4 (2,5 điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy Oz sao cho:
0
70xOy
;
0
140xOz
.
a, Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa? sao?
b, Tính số đo
yOz
?
c, Tia Oy là phân giác của
xOz
không? sao?
d, Vẽ Ot tia đối của tia Oz. Tính số đo
yOt
?
Bài 5 (1,0 điểm)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a. Cho a, b, n N
*
Hãy so sánh
nb
na
b
a
b. Cho A =
110
110
12
11
; B =
110
110
11
10
. So sánh A B.
C. §¸p ¸n biÓu ®iÓm:
Thứ tự
Nội dung
Điểm
Bài 1
(2,0 điểm)
a) 435 + (- 87) + 27+( -435) = ( 435 -435) + (- 87 + 27 )
= - 60
0.25
0,25
b/ 5.3
2
+ 60:2
2
(11– 6)
2
=5.9 + 60:4 5
2
=5.9 + 60 : 4 25
= 45 + 15 25 = 35
0.25
0,25
c) ) = +1+ + )+ 1 = 1
0.5
d)
3 4 3
11 2 5
13 7 13
=
=
3 3 4
11 5 2
13 13 7
=
4
6 2
7
= 5
7 4 3
2 3
7 7 7
0.25
0,25
Bài 2
(2,5 điểm)
a) 5 -
x
= 15 - 21
5 - x = -6
x = 5 (-6)
x = 11
0,25
0,25
0,25
0,25
b)
3 1 2
.
15 3 5
x

Đề KSCL học kì 2 lớp 6 môn Toán trường THCS Tân Viên

Đề KSCL học kì 2 lớp 6 môn Toán trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 dành cho các bạn học sinh lớp 6 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 6 năm 2015 trường THCS Mỹ Hòa, Vĩnh Long

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Bắc Trà My năm 2015 - 2016

Đánh giá bài viết
7 1.187
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Xem thêm