Đề ôn thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends 2 (Đề số 2)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HC KÌ 2 LP 2 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
I. Read and circle (1 đim)
II. Write the correct words with the picture (1.25 đim)
dress grapes boy cook flower
1,…………… 2, ……………… 3, ……………...... 4, ……………… 5………………
III . Circle the odd-one-out. (Khoanh tròn từ mang nghĩa khác loại). (1.25 điểm)
1. A. socks B. shorts C . kitchen D. coat
2. A. sheep B. dress C. T-shirt D. pants
3. A. fish B. shoes C. lion D. goat
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4. A. living room B. hat C. bedroom D. bathroom
5. A. house B. apartment C. chair D. dining room
IV. Count and write. (Đếm viết ) (1 điểm)
1. seven + eight =________________
2. eighteen six =_________________
3. Twenty five =___________________
4. Eight + Eight = ___________________
5. Three + ten =____________________
6. Seventeen + three =___________________
7. Eight + Ten =_______________________
8. Twelve six =______________________
9. Eleven + seven = _____________________
10. Fourteen Nine =__________________
V. Complete the sentences and translate in to Vietnamese. (4 điểm)
1/ is/ my/ ball./ red/ This
->_______________________________________________________________________
2/ Where/ the/ are/ lions?
->________________________________________________________________________
3/ How old/ you?/ are
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
->________________________________________________________________________
4/ he/ Is/ a policeman?
->________________________________________________________________________
5/ mom/ My/ is/ a nurse.
->________________________________________________________________________
6/ His name/ Tom./ is
->_______________________________________________________________________
7/ are/ These/ my hands.
->________________________________________________________________________
8/ table?/ What’s/on/the
->________________________________________________________________________
9/ The slide/ under/ is/ the tree.
->________________________________________________________________________
10/ tiger/ The/ is/ on/ the sofa.
->________________________________________________________________________
11/ is /in/ the tree./ The bike
->________________________________________________________________________
12/ is/ The teddy bear/ under/ the slide.
->________________________________________________________________________

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

VnDoc.com xin giới thiệu Đề ôn thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends 2 (Đề số 2) là tài liệu ôn thi học kỳ 2 dành cho các em học sinh lớp 2 cực hay, giúp các em ôn tập kiến thức đã học đồng thời nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả. Sau đây mời các em cùng thử sức nhé!

⇒ Tham khảo thêm đề cương ôn tập Tiếng Anh 2 mới nhất: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm học 2018 - 2019 HOT

I. Read and circle (1 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

II. Write the correct words with the picture (1.25 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh

III . Circle the odd-one-out. (Khoanh tròn từ mang nghĩa khác loại). (1.25 điểm)

1. A. socks B. shorts C . kitchen D. coat

2. A. sheep B. dress C. T-shirt D. pants

3. A. fish B. shoes C. lion D. goat

4. A. living room B. hat C. bedroom D. bathroom

5. A. house B. apartment C. chair D. dining room

IV. Count and write. (Đếm và viết ) (1 điểm)

1. seven + eight =________________

2. eighteen – six =_________________

3. Twenty – five =___________________

4. Eight + Eight = ___________________

5. Three + ten =____________________

6. Seventeen + three =___________________

7. Eight + Ten =_______________________

8. Twelve – six =______________________

9. Eleven + seven = _____________________

10. Fourteen – Nine =__________________

V. Complete the sentences and translate in to Vietnamese. (4 điểm)

1/ is/ my/ ball./ red/ This

->_______________________________________________________________________

2/ Where/ the/ are/ lions?

->________________________________________________________________________

3/ How old/ you?/ are

->________________________________________________________________________

4/ he/ Is/ a policeman?

->________________________________________________________________________

5/ mom/ My/ is/ a nurse.

->________________________________________________________________________

6/ His name/ Tom./ is

->_______________________________________________________________________

7/ are/ These/ my hands.

->________________________________________________________________________

8/ table?/ What’s/on/the

->________________________________________________________________________

9/ The slide/ under/ is/ the tree.

->________________________________________________________________________

10/ tiger/ The/ is/ on/ the sofa.

->________________________________________________________________________

11/ is /in/ the tree./ The bike

->________________________________________________________________________

12/ is/ The teddy bear/ under/ the slide.

->________________________________________________________________________

13/ the seesaw./ is / on/ The doll

->________________________________________________________________________

14/ The ball/on/ is/ the goal.

-> ________________________________________________________________________

15/ is/ This / Billy’s/ ice cream.

->________________________________________________________________________

16/ My grandpa/ a/ is/ doctor.

->________________________________________________________________________

17/ the ball/ Is/ under/ the table?

->________________________________________________________________________

18/ What color/ the umbrella/ is?

->________________________________________________________________________

19/ she/ Is/ a/ pilot?

->________________________________________________________________________

20/ you/ Do/ like/ cookies?

->________________________________________________________________________

VI. Write. (viết.) (1 điểm)

Ví dụ: Is Billy in the bedroom? Yes, he is.

1. Are they in the bath room? No, they ________.

2. ______Tom and Tim in the dining room.? Yes, they ______.

3. ______ the baby in the bathroom? Yes, she ______.

4. _____ Mom in the kitchen? No, she ________.

VII. Write the word. (Viết từ.) (1 điểm)

1._ _ __ _ _ _ _ _ _ (c l e r i c ) hình tròn

2._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( o a c t ) áo khoác

3._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ (g p i) con heo

4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (t g r e i ) con cọp

5._ _ __ _ _ _ _ _ _ (b r z e a ) con ngựa vằn

6._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( r f e f a g i s ) con hươu cao cổ

7._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ( o s e u h ) căn nhà

8._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (l o n i ) con sư tử

⇔ Tham khảo đề thi hết năm lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019

ĐÁP ÁN

I. 1. princess 2. mickey 3. bell 4. swing

II. 1. grapes 2. cook 3. flower 4. dress 5. boy

III. 1. C 2. A 3. B 4. B 5. C

IV. 1. fifteen 2. twelve 3. fifteen 4. sixteen 5. thirteen 6. twenty 7. eighteen 8. six 9. eighteen 10. five

V. 1. This is my red ball.

2. Where are the lions?

3. How old are you?

4. Is he a policeman?

5. My mom is a nurse.

6. His name is Tom.

7. These are my hands.

8. What is on the table?

9. The slide is under the tree.

10. The tiger is on the sofa.

11. The bike is in the tree.

12. The teddy bear is under the slide.

13. The doll is on the seesaw.

14. The ball is on the goal.

15. This is Billy’s ice - cream.

16. My grandpa is a doctor.

17. Is the ball under the table?

18. What color is the umbrella?

19. Is she a pilot?

20. Do you like cookies?

VI. 1. aren’t 2. Are, are 3. is, is 4. is, isn’t

VII. 1. circle 2. coat 3. pig 4. tiger 5. zebra 6. giraffe 7. house 8. lion

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề ôn thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends 2 (Đề số 2). Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 18.648
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh Xem thêm