Đề thi chọn học sinh giỏi môn Sinh học lớp 10 năm 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

THPT LÝ THÁI TỔ
TỪ SƠN – BẮC NINH
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: SINH HỌC
KHỐI 10
NĂM HỌC 2017 – 2018
Th
i
g
ian 120
p
hút
Câu 1. Cho hỗn hợp các chất sau: α- glucozo, β – glucozo, axit amin, fructozo, ribozo,
glyxeron, axit béo, bazo nitơ, deoxyribozo.
- Từ các hợp chất trên có thể tổng hợp được các phân tử, cấu trúc nào trong các phân
tử, cấu trúc sau: Tinh bột, xenlulozo, photpho lipit, mỡ, ADN, ARN, saccarozo,,
chuỗi polipeptit? Giải thích?
- Vì sao không tổng hợp được các phân tử, cấu trúc còn lại? (Biết có đầy đủ các enzim
hình thành các liên kết hóa trị giữa các cấu trúc).
Câu 2. Một tế bào đang thực hiện phân bào, quan sát dưới kính hiển vi thấy có 23 nhiễm sắc
thể kép xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo. Tế bào trên có thể đang ở kì nào của phân
bào nào? Vì sao? Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài? Loài đó là loài nào?
Câu 3. Trong quá trình quang hợp, tại sao pha tối không sử dụng ánh sáng nhưng nếu không
có ánh áng thì pha tối không diễn ra?`
Câu 4. Nếu thời gian thế hệ là 90 phút và quần thể vi khuẩn ban đầu chứa 10
3
tế bào, sẽ có
bao nhiêu tế bào sau 8 giờ sinh trưởng?
Câu 5. Giải thích các thuật ngữ capsit, capsome, nucleocapsit, vỏ ngoài.
Câu 6. Hãy cho biết loại vật chất di truyền của các chủng virut sau? Giải thích?
Chủn
g
virut A T U G X
1 20% 30% 0 20% 30%
2 20% 20% 0 30% 30%
3 30% 0 30% 20% 20%
4 30% 0 20% 20% 30%
Câu 7. Trình bày Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên
tục.
Câu 8. Có 10 tế bào sinh dục sơ khai của 1 loài nguyên phân liên tiếp 1 số lần bằng nhau, sau
đó tất cả các tế bào con được tạo ra đều tham gia giảm phân tạo giao tử, các giao tử tham gia
thụ tinh với hiệu suất là 5% và đã tạo ra 16 hợp tử. Hỏi các tế bào trên đã nguyên phân bao
nhiêu lần?
THPT LÝ THÁI TỔ
TỪ SƠN – BẮC NINH
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: SINH HỌC
KHỐI 10
NĂM HỌC 2017 – 2018
Câu Nội dung Điể
m
Câu 1
2 điểm
+ Các phân tử cấu trúc có thể tổng hợp được
- Tinh bột: Vì có các đơn phân là α- glucozo
- Xenlulozo: Vì có các đơn phân là β – glucozo
- Mỡ: Vì có glyxeron, axit béo
- Saccarozo: Vì có – glucozo và fructozo
- chuỗi polipeptit: Vì có axit amin
+ Các phân tử, cấu trúc không được tổng hợp
ADN, ARN, photpho lipit
vì thiếu nhóm photphat
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.25
Câu 2
1.5 điểm
-Khi các NST kép xếp thành 1 hàng dọc trên mặt phẳng
xích đạo TB đang ở giữa của nguyên phân hoặc kì giữa
của giảm phân 2.
- Tại đây 23 NST thì TB này đang giữa của giảm
phân 2.
- Vì nếu ở kì gia ca NP s lượng NST là 2n kép luôn
số chẵn
- Bộ NST của loài 2n = 46
- Đây là loài ngư
i
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
Câu 3.
1 điểm
-QH có 2 pha: Sáng và tối. Trong đó sản phẩm của pha
sáng cung cấp nguyên liệu cho pha tối
- Không có AS thì pha sáng không diễn ra nên không
hình thành được ATP và NADPH
- Không có ATP và NADPH thì không có nguyên liệu
cho pha tối
- Ở pha tối ATP và NADPH được sử dụng để khử APG
thành AlPG
0.25
0.25
0.25
0.25
Câu 4.
1 điểm
-8h = 480 phút
- G= 90 phút → quần thể vi khuẩn hoàn thành xong 5 lần
phân chia và đang ở lần phân chia thứ 6
- V
y sau 8h số lư
ng VK thu đư
c 10
3
x 2
5
= 32000
0.25
0.5
0.25
Câu 5
1 điểm
SGK Mỗi thuật
n
g
đc 0.25
Câu 6
1 điểm
Chủng 1 – ADN mạch đơn vì..
Chủng 2- ADN mạch kép vì..
Chủng 3- ARN mạch kép vì..
Chủn
4- ARN
m
ạch đơn vì..
0.25
0.25
0.25
0.25
Câu 7
1.5 điểm
Khai niệm về nuôi cấy không liên tục
4
g
iai đo
n tron
g
nuôi cấ
y
khôn
g
liên
t
ục
0.5
1.0
Câu 8
1 điểm
- Hiệu suất 5% tạo ra 16 hợp tử → số giao tử tham
gia thụ tinh là 16.100/5= 320
- Số giao tử của 1 TB sinh giao tử tạo ra là 320/10 =
32
+ nếu là TB sinh tinh – NP 3 lần
+ Nếu là TB sinh t
r
n
g
NP 5 l
n
0.25
0.25
0.25
0.25

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Sinh học lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Đề thi chọn học sinh giỏi môn Sinh học lớp 10 năm 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh, nội dung tài liệu gồm 8 câu hỏi, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 120 phút, đề thi có lời giải chi tiết. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu:Đề thi chọn học sinh giỏi môn Sinh học lớp 10 năm 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 1.537
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 10 Xem thêm