Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 17: Quang hợp

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10

Mời các bạn cùng tham khảo và luyện tập với bài Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 17: Quang hợp do VnDoc sưu tầm và tổng hợp, tài liệu bao gồm những câu hỏi bám sát nội dung trọng tâm bài học giúp học sinh nâng cao kiến thức môn Sinh học 10.

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 bài 17

1. Cây xanh tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ sử dụng năng lượng ánh sáng trong quá trình nào sau đây?

A. Hóa tổng hợp
B. Hóa phân li
C. Quang tổng hợp
D. Quang phân li

2. Những nhóm sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp?

A. Thực vật và vi khuẩn oxi hóa lưu huỳnh
B. Thực vật, vi khuẩn lam và tảo
C. Thực vật và nấm
D. Thực vật và động vật

3. Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm các chất nào sau đây?

A. Khí oxi và đường
B. Đường và nước
C. Khí cacbonic, nước và năng lượng ánh sáng
D. Khí cacbonic và nước

4. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trong quá trình quang hợp, cây hấp thụ O2 để tổng hợp chất hữu cơ
B. Quang hợp là quá trình sinh vật sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ
C. Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí O2
D. Quang hợp là quá trình sinh lí quan trọng xảy ra trong cơ thể mọi sinh vật

5. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cơ chế của quang hợp?

A. Pha sáng diễn ra trước, pha tối diễn ra sau
B. Pha tối diễn ra trước, pha sáng diễn ra sau
C. Pha sáng và pha tối diễn ra đồng thời
D. Chỉ có pha sáng, không có pha tối

6. Những đặc điểm nào sau đây thuộc về pha sáng?

(2) Diễn ra trong chất nền của lục lạp

(3) Là quá trình oxi hóa nước

(4) Nhất thiết phải có ánh sáng

Những phương án trả lời đúng là

A. (1), (2), (4)
B. (2), (3), (4)
C. (1), (3)
D. (1), (4)

7. Sự kiện nào sau đây không xảy ra trong pha sáng?

A. Diệp lục hấp thụ năng lượng ánh sáng
B. Nước được phân li và giải phóng điện tử
C. Cacbohidrat được tạo ra
D. Hình thành ATP

8. Trong quang hợp, oxi được tạo ra từ quá trình nào sau đây?

A. Hấp thụ ánh sáng của diệp lục
B. Quang phân li nước
C. Các phản ứng oxi hóa khử
D. Chuỗi truyền electron

9. Trong pha sáng, ATP và NADPH được trực tiếp tạo ra từ

A. Quá trình quang phân li nước
B. Quá trình diệp lục hấp thụ ánh sáng trở thành trạng thái kích động
C. Hoạt động của chuỗi truyền electron
D. Sự hấp thụ năng lượng của nước

10. Nói về sản phẩm của pha sáng quang hợp, điều nào sau đây không đúng?

A. Các electron được giải phóng từ quang phân li nước sẽ bù cho diệp lục
B. ATP và NADPH sinh ra được sử dụng để tiếp tục quang phân li nước
C. O2 được giải phóng ra khí quyển
D. ATP và NADPH được tạo thành để cung cấp năng lượng cho pha tối

11. Pha tối quang hợp xảy ra ở cấu trúc nào sau đây?

A. chất nền của lục lạp
B. các hạt grana
C. màng tilacoit
D. các lớp màng của ll

12. Năng lượng cung cấp cho các phản ứng trong pha tối chủ yếu lấy từ

A. Ánh sáng mặt trời
B. ATP do các ti thể trong tế bào cung cấp
C. ATP và NADPH từ pha sáng của quang hợp
D. Tất cả các nguồn năng lượng trên

13. Những hoạt động nào sau đây xảy ra trong pha tối

(1) Giải phóng oxi

(2) Biến đổi khí CO2 hấp thụ từ khí quyển thành cacbohidrat

(3) Giải phóng electron từ quang phân li nước

(4) Tổng hợp nhiều phân tử ATP

(5) Sinh ra nước mới

Những phương án trả lời đúng là

A. (1), (4)
B. (2), (3)
C. (3), (5)
D. (2), (5)

14. Chu trình nào sau đây xảy ra trong pha tối của quá trình quang hợp?

A. Chu trình Canvin
B. Chu trình Crep
C. Chu trình Cnop
D. Cả A, B, C

15. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đường được tạo ra trong pha sáng
B. Khí oxi được giải phóng trong pha tối
C. ATP sinh ra trong quang hợp là nguồn năng lượng lớn cung cấp cho tế bào
D. Oxi sinh ra trong quang hợp có nguồn gốc từ nước

Đáp án Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 17

Câu 1: C. Quang tổng hợp

Câu 2: B. Thực vật, vi khuẩn lam và tảo

Câu 3: D. Khí cacbonic và nước

Câu 4: C. Pha sáng diễn ra trước, pha tối diễn ra sau

Câu 5: A. Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí O2

Câu 6: A. (1), (2), (4)

(1) Diễn ra ở các tilaoit

(2) Diễn ra trong chất nền của lục lạp

(4) Nhất thiết phải có ánh sáng

Câu 7: C. Cacbohidrat được tạo ra

Câu 8: B. Quang phân li nước

Câu 9: C. Hoạt động của chuỗi truyền electron

Câu 10: B. ATP và NADPH sinh ra được sử dụng để tiếp tục quang phân li nước

Câu 11: A. chất nền của lục lạp

Câu 12: C. ATP và NADPH từ pha sáng của quang hợp

Câu 13: D. (2), (5)

(2) Biến đổi khí CO2 hấp thụ từ khí quyển thành cacbohidrat

(5) Sinh ra nước mới

Câu 14: A. chu trình Canvin

Câu 15: D. Oxi sinh ra trong quang hợp có nguồn gốc từ nước

Đánh giá bài viết
4 4.467
Sắp xếp theo
    Sinh học lớp 10 Xem thêm