Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 bài 1 có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu tới các em học sinh tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống, với bộ câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các em học sinh học tập hiệu quả bài 1 Sinh học lớp 10. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Câu 1: Cho các ý sau:

(1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.

(2) Là hệ kín, có tính bền vững và ổn định.

(3) Liên tục tiến hóa.

(4) Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh.

(5) Có khả năng cảm ứng và vân động.

(6) Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống cơ bản?

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Câu 2: Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức sống là?

A. Trao đổi chất và năng lượng

B. Sinh sản

C. Sinh trưởng và phát triển

D. Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi

Câu 3: Có các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống là?

(1) Cơ thể. (2) tế bào (3) quần thể

(4) quần xã (5) hệ sinh thái

Các cấp độ tổ chức sống trên được sắp xếp theo đúng nguyên tắc thứ bậc là

A. 2 → 1 → 3 → 4 → 5

B. 1 → 2 → 3 → 4 → 5

C. 5 → 4 → 3 → 2 → 1

D. 2 → 3 → 4 → 5 → 1

Câu 4: “Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn” giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống?

A. Nguyên tắc thứ bậc.

B. Nguyên tắc mở.

C. Nguyên tắc tự điều chỉnh.

D. Nguyên tắc bổ sung

Câu 5: Cho các nhận định sau đây về tế bào:

(1) Tế bào chỉ được sinh ra bừng cách phân chia tế bào.

(2) Tế bào là nơi diễn ra mọi hoạt động sống.

(3) Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của cơ thể sống.

(4) Tế bào có khả năng trao đổi chất theo phương thức đồng hóa và dị hóa.

(5) Tế bào có một hình thức phân chia duy nhất là nguyên phân.

Có mấy nhận định đúng trong các nhận định trên?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6: "Đàn voi sống trong rừng" thuộc cấp độ tổ chứng sống nào dưới đây?

A. Cá thể.

B. Quần thể.

C. Quần xã

D. Hệ sinh thái

Đáp án trắc nghiệm Sinh học 10 bài 1

Câu 1: A. 5

(1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.

(2) Liên tục tiến hóa.

(3) Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh.

(4) Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

(5) Có khả năng cảm ứng và vân động.

Câu 2: D. Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi

Câu 3: A. 2 → 1 → 3 → 4 → 5

Câu 4: A. Nguyên tắc thứ bậc

Câu 5: C. 4

(1) Tế bào chỉ được sinh ra bừng cách phân chia tế bào.

(2) Tế bào là nơi diễn ra mọi hoạt động sống.

(3) Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của cơ thể sống.

(4) Tế bào có khả năng trao đổi chất theo phương thức đồng hóa và dị hóa.

Câu 6: B. Quần thể

Đánh giá bài viết
2 11.064
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc Gia

    Xem thêm