Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 4: Cacbohiđrat và lipit

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 bài 4 có đáp án

Để giúp các bạn học sinh lớp 10 học tập hiệu quả môn Sinh học theo từng chuyên đề, VnDoc.com đã tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án giúp các em nắm chắc hơn kiến thức Sinh học lớp 10 bài 4. Mời các em học sinh và thầy cô tham khảo tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 4: Cacbohiđrat và lipit.

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 4: Cacbohiđrat và lipit

Câu 1: Người ta dựa vào đặc điểm nào sau đây để chia saccarit ra thành ba loại là đường đơn, đường đôi và đường đa?

A. Khối lượng của phân tử

B. Độ tan trong nước

C. Số loại đơn phân có trong phân tử

D. Số lượng đơn phân có trong phân tử

Câu 2: Loại đường cấu tọa nên vỏ tôm, cua được gọi là gì?

A. Glucozo

B. kitin

C. Saccarozo

D. Fructozo

Câu 3: Cơ thể người không tiêu hóa được loại đường nào?

A. Lactozo

B. Mantozo

C. Xenlulozo

D. Saccarozo

Câu 4: Cho các ý sau:

(1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

(2) Khi bị thủy phân thu được glucozo

(3) Có thành phần nguyên tố gồm: C, H, O

(4) Có công thức tổng quát: (C6H10O6)n

(5) Tan trong nước

Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm chung của polisaccarit?

A. 2.

B. 3

C. 4.

D. 5

Câu 5: Nguyên liệu chủ yếu cung cấp cho quá trình hô hấp của tế bào là?

A. Xenlulozo

B. Glucozo

C. Saccarozo

D. Fructozo

Câu 6: Ăn quá nhiều đường sẽ có nguy cơ mắc bệnh gì trong các bệnh sau đây?

A. Bệnh tiểu đường

B. Bệnh bướu cổ

C. Bệnh còi xương

D. Bệnh gút

Câu 7: Hợp chất nào sau đây khi bị thủy phân chỉ cho một loại sản phẩm là glucozo?

A. Lactozo

B. Xenlulozo

C. Kitin

D. Saccarozo

Câu 8: Loại đường có trong thành phần cấu tạo của AND và ARN là?

A. Mantozo

B. Fructozo

C. Hecxozo

D. Pentozo

Câu 9: Cho các nhận định sau:

(1) Glicogen là chất dự trưc trong cơ thể động vật và nấm

(2) Tinh bột là chất dự trữ trong cây

(3) Glicogen do nhiều phân tử glucozo liên kết với nhau dưới dạng mạch thẳng

(4) Tinh bột do nhiều phân tử glucozo liên kết với nhau dưới dạng phân nhánh và không phân nhánh

(5) Glicogen và tinh bột đều được tạo ra bằng phản ứng trùng ngưng và loại nước

Trong các nhận định trên có mấy nhận định đúng?

A. 2.

B. 3

C. 4.

D. 5

Câu 10: Loại đường nà sau đây không phải là đường 6 cacbon?

A. Glucozo

B. Fructozo

C. Galactozo

D. Đêôxiribozo

Câu 11: Saccarozo là loại đường có trong?

A. Cây mía.

B. Sữa động vật.

C. Mạch nha.

D. Tinh bột.

Câu 12: Cacbohidrat không có chức năng nào sau đây?

A. Nguồn dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể

B. Cung cấp năng lượng cho tế bào và cơ thể

C. Vật liệu cấu trúc xây dựng tế bào và cơ thể

D. Điều hòa sinh trưởng cho tế bào và cơ thể

Câu 13: Cho các nhận định sau:

(1) Tinh bột là chất dự trữ trong cây

(2) Glicogen là chất dự trữ tròn cơ thể động vật và nấm

(3) Glucozo là nguyên liệu chủ yếu cho hô hấp tế bào

(4) Pentozo tham gia vào cấu tạo của AND và ARN

(5) Xenlulozo tham gia cấu tạo màng tế bào

Trong các nhận định trên có mấy nhận định đúng với vai trò của cacbohidrat trong tế bào và cơ thể?

A. 2.

B. 3

C. 4.

D. 5

Câu 14: Lipit không có đặc điểm:

A. Cấu trúc đa phân

B. Không tan trong nước

C. Được cấu tạo từ các nguyên tố: C, H, O

D. Cung cấp năng lượng cho tế bào

Câu 15: Cho các ý sau:

(1) Dự trữ năng lượng trong tế bào

(2) Tham gia cấu trúc màng sinh chất

(3) Tham gia vào cấu trúc của hoocmon, diệp lục

(4) Tham gia vào chức năng vận động của tế bào

(5) Xúc tác cho các phản ứng sinh học

Trong các ý trên có mấy ý đúng với vai trò của lipit tròn tế bào và cơ thể?

A. 2

B. 3

C. 4.

D. 5

Câu 16: Thành phần tham gia vào cấu trúc màng sinh chất của tế bào là?

A. Phôtpholipit và protein

B. Glixerol và axit béo

C. Steroit và axit béo

D. Axit béo và saccarozo

Câu 17: Ơstrogen là hoocmon sinh dục có bản chất lipit. Loại lipit cấu tạo nên hoocmon này là?

A. Steroit

B. Phôtpholipit

C. Dầu thực vật

D. Mỡ động vật

Câu 18: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về lipit?

A. Dầu chứa nhiều axit béo chưa no còn mỡ chứa nhiều axit béo no

B. Màng tế bào không tan trong nước vì đuọc cấu tọa bởi phôtpholipit

C. Steroit tham gia cấu tạo nên các loại enzim tiêu hóa trong cơ thể người

D. Một phân tử lipit cung cấp năng lượng nhiều gấp đôi một phân tử đường

Câu 19: Điều nào dưới đây không đúng về sự giống nhau giữa đường và lipit?

A. Cấu tạo từ các nguyên tố: C, H, O

B. Là nguồn dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào

C. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

D. Đướng và lipit có thể chuyển hóa cho nhau

Đáp án trắc nghiệm Sinh học 10 bài 4

Câu 1: D. số lượng đơn phân có trong phân tử

Câu 2: B. kitin

Câu 3: C. Xenlulozo

Câu 4: B. 3

(1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

(2) Khi bị thủy phân thu được glucozo

(3) Có thành phần nguyên tố gồm: C, H, O

Câu 5: B. Glucozo

Câu 6: A. bệnh tiểu đường

Câu 7: B. Xenlulozo

Câu 8: D. Pentozo

Câu 9: C. 4.

(1) Glicogen là chất dự trưc trong cơ thể động vật và nấm

(2) Tinh bột là chất dự trữ trong cây

Tinh bột do nhiều phân tử glucozo liên kết với nhau dưới dạng phân nhánh và

(4) Glicogen và tinh bột đều được tạo ra bằng phản ứng trùng ngưng và loại nước

(5) không phân nhánh

Câu 10: D. Đêôxiribozo

Câu 11: A. Cây mía.

Câu 12: D. Điều hòa sinh trưởng cho tế bào và cơ thể

Câu 13: C. 4.

(1) Tinh bột là chất dự trữ trong cây

(2) Glicogen là chất dự trữ tròn cơ thể động vật và nấm

(3) Glucozo là nguyên liệu chủ yếu cho hô hấp tế bào

(4) Pentozo tham gia vào cấu tạo của AND và ARN

Câu 14: A. cấu trúc đa phân

Câu 15: B. 3

(1) Dự trữ năng lượng trong tế bào

(2) Tham gia cấu trúc màng sinh chất

(3) Tham gia vào cấu trúc của hoocmon, diệp lục

Câu 16: A. phôtpholipit và protein

Câu 17: A. steroit

Câu 18: C. Steroit tham gia cấu tạo nên các loại enzim tiêu hóa trong cơ thể người

Câu 19: C. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

Đánh giá bài viết
11 8.322
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Sinh học 10

    Xem thêm