Bài giảng Sinh học 10 bài 15: Thực hành một số thí nghiệm về enzim

Thực hành một số thí nghiệm về enzim

Bài giảng Sinh học 10 bài 15: Thực hành một số thí nghiệm về enzim giúp học sinh biết được hô hấp tế bào là quá trình chuyển hóa năng lượng của tế bào sống, đây là quá trình phân giải chất hữu cơ qua nhiều sản phẩm trung gian cuối cùng là CO2, H2O và ATP.

Bài giảng Hô hấp tế bào Sinh học 10

Bài giảng thực hành một số thí nghiệm về enzim

Thí nghiệm thực tế

Kết quả và nội dung thí nghiệm

Đánh giá bài viết
21 18.315
Sắp xếp theo

Bài giảng Sinh học lớp 10

Xem thêm