Đề thi hóa 9 học kì 2 năm 2021 Đề 5

Đề kiểm tra hóa 9 học kì 2 có đáp án

Đề thi hóa 9 học kì 2 năm 2021 Đề 5 được VnDoc biên soạn, đăng tải nằm là đề thi cuối kì 2 Hóa học 9 có đáp án đi kèm, với nội dung câu hỏi bám sát khung chương trình học. Giúp các bạn luyện tập với dạng bài thường xuất hiện trong đề, củng cố nâng cao kĩ năng làm bài để đạt kết quả tốt trong kì thi. Mời các bạn tham khảo tài liệu.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA 9 NĂM 2020 - 2021

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Câu 1. Có bao nhiêu công thức ứng với cấu tạo ứng với chất có công thức C4H10

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 2. Chất nào dưới đây làm mất màu dung dịch Brom?

A. CH4

B. C2H5OH

C. CH3-CH2-CH=CH2

D. CH3-O-CH3

Câu 3. Điều kiện để phản ứng giữa Metan và Clo xảy ra là:

A. Có bột sắt làm xúc tác

B. Có axit làm xúc tác

C. Có nhiệt độ

D. Có ánh sáng

Câu 4. Hãy cho biết dãy chất nào sau đây chỉ gồm chất hữu cơ?

A. CH4, CH3Cl, CH3COC2H5, CH3COOK

B. C2H2, CH3CH2MgBr, C6H12O6, (NH2)2CO

C. MgBr2, C6H5OH, HCOOC2H5, HCOOH

D. CH3COONa, C6H6, NaCN

Câu 5. Rượu etylic tác dụng được với dãy hóa chất là

A. NaOH; Na; CH3COOH; O2.

B. Na; K; CH3COOH; O2.

C. C2H4; K; CH3COOH; Fe.

D. Ca(OH)2; K; CH3COOH; O2.

Câu 6. Để làm sạch metan có lần etilen người ta cho hỗn hợp đi qua:

A. Khí hidro có Ni, to

B. Dung dịch Brom

C. Dung dịch AgNO3/NH3

D. Khí hidroclorua

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam chất hữu có A thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. dA/kk = 1,58. Xác định CTPT của A?

A. C2H4O

B. C2H6O

C. C3H8O

D. C4H10O

Câu 8. Khi tiến hành phản ứng thế giữa khí metan với clo có chiếu sáng thu được một sản phẩm thế chứa 83,529% clo theo khối lượng. Công thức của sản phẩm thế thu được là:

A. CH3Cl

B. CHCl3

C. CCl4

D. CH2Cl2

Câu 9. Cho chuỗi phản ứng sau:

A → C2H5OH → B → CH3COONa → C → C2H2

Chất A, B, C lần lượt là

A. C6H12O6, CH3COOH, CH4.

B. C6H6, CH3COOH, C2H4.

C. C6H12O6, C2H5ONa, CH4.

D. C2H4, CH3COOH, C2H5ONa.

Câu 10. Cho 23 gam rượu etylic nguyên chất tác dụng với natri dư. Thể tích khí H2 thoát ra (đktc) là

A. 2,8 lít.

B. 5,6 lít.

C. 8,4 lít.

D. 11,2 lít.

Câu 11. Chất hữu cơ X có tính chất sau:

  • Ở điều kiện thường thể rắn, màu trắng.
  • Tan nhiều trong nước.
  • Khi đốt cháy thu được CO2 và H2O.

Vậy X là

A. Etilen.

B. Glucozơ.

C. Chất béo.

D. Axit axetic

Câu 12. Chất nào sau đây khi bị thủy phân không tạo ra glucozơ

A. Tinh bột

B. Protein

C. Xenlulozơ

D. Saccarozơ

Câu 13. Để phân biệt tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ người ta sử dụng những hóa chất nào sau đây?

A. H2O và Ag2O trong NH3

B. H2O và dung dịch iot

C. Dung dịch iot và Ag2O trong NH3

D. Ag2O trong NH3

Câu 14. PVC có công thức là:

A. (−CH2−CHCl−)n

B. (−CH2−CH2−)n

C. CH2−CHCl

D. (−CH2−CH2−CH2−)n

Câu 15. Cho 0,1 mol glucozơ phản ứng với một lượng vừa đủ AgNO3 trong NH3 đun nóng. Kết thúc phản ứng thu được khối lượng Ag là

A. 1,08 gam.

B. 10,08 gam.

C. 2,16 gam.

D. 21,6 gam.

Câu 16. Khi đun nóng dung dịch đường saccarozơ có axit vô cơ xúc tác ta được dung dịch chứa

A. glucozơ và mantozơ.

B. glucozơ và glicozen.

C. fructozơ và mantozơ.

D. glucozơ và frutozơ.

Câu 17. Polime nào sau dây không phải là polime thiên nhiên?

A. Poli(vinyl clorua).

B. Xenlulozơ.

C. Protein.

D. Tinh bột.

Câu 18. Dãy chất tác dụng với axit axetic là

A. ZnO; Cu(OH)2; Cu; CuSO4; C2H5OH.

B. CuO; Ba(OH)2; Zn; Na2CO3; C2H5OH.

C. Ag; Cu(OH)2; ZnO; H2SO4; C2H5OH.

D. H2SO4; Cu(OH)2; C2H5OH; C6H6; CaCO3.

Câu 19. Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg vào dung dịch CH3COOH. Thể tích khí H2 thoát ra (ở đktc) là

A. 0,56 lít.

B. 1,12 lít.

C. 2,24 lít.

D. 3,36 lít.

Câu 20. Phản ứng nào sau đây không tạo ra axetilen?

A. Ag2C2 + HCl→

B. CH4

C. Al4C3 + H2O→

D. CaC2 + H2O→

Câu 21. Chất nào sau đây không phải là axit béo?

A. C17H35COOH.

B. C17H33COOH.

C. C15H31COOH.

D. C2H5COOH.

Câu 22. Crăckinh dầu mỏ để thu được

A. hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon có phân tử khối nhỏ hơn.

B. hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon có phân tử khối lớn hơn.

C. hiđrocacbon nguyên chất.

D. dầu thô.

Câu 23. Chất có nhiều trong quả chuối xanh

A. saccarozơ

B. glucozơ

C. Fructozơ

D. Tinh bột

Câu 24. Dẫn m gam hỗn hợp gồm metan và etilen đi qua dung dịch nước brom thì thấy lượng brom tham gia phản ứng là 8gam. Khí bay ra được đốt cháy hoàn toàn và dẫn sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 4 gam

B. 5 gam

C. 3,8 gam

D. 2,8 gam

Câu 25. Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X đi qua Ni đun nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hidro hóa là?

A. 20%

B. 25%

C. 50%

D. 40%

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 9

1A 2C 3D 4A 5B
6B 7B 8D 9A 10B
11B 12D 13B 14A 15C
16D 17A 18B 19C 20A
21D 22A 23D 24A 25C

VnDoc đã giới thiệu Đề thi hóa 9 học kì 2 năm 2021 Đề 5 có đáp án, được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, nội dung bám sát cấu trúc đề thi ôn tập hóa 9 học kì 2. Với 25 câu hỏi trắc nghiệm, giúp đánh giá đúng năng lực, cũng như giúp các em củng cố, ôn luyện đề.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh nhóm trao đổi kiến thức học tập THCS trên face Luyện thi lớp 9 lên lớp 10 để có thể cập nhật các tài liệu mới nhất. 

Chúc các bạn ôn thi tốt, mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 2.172
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa

Xem thêm