Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM

Đề thi kì 2 Lịch sử 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Tài liệu gồm 4 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Câu 1: (2 điểm)

Thế kỉ XVI - XVIII nước ta có những tư tưởng tôn giáo nào? Nêu những nét cơ bản về sư phát triển của các hệ tư tưởng, tôn giáo Việt Nam thời kì này.

Câu 2: (3 điểm)

Trình bày khái quát trình xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước của triều Nguyễn vào nửa đầu thế kỉ XIX. Em có nhận xét gì về cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mạng?

Câu 3: (2 điểm)

Hãy cho biết những đóng góp của phong trào Tây Sơn trong lịch sử dân tộc?

Câu 4: (3 điểm)

Cho biết mặt tích cực và hạn chế của bản tuyên ngôn độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (1776). Hồ Chí Minh đã vận dụng bản tuyên ngôn này trong tác phẩm nào? Nêu ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thế kỉ XVIII.

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử

Câu 1:

- Tư tưởng, tôn giáo gồm: Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, Thiên Chúa giáo. (0,5 đ)

- Nho giáo: bước vào giai đoạn suy thoái. (0,5 đ)

- Phật giáo bước đầu phục hồi, nhiều chùa lớn được xây dựng. (0,5 đ)

- Đạo Thiên Chúa bắt đầu du nhập nhưng đến thế kỷ XVIII thì bị cấm. (0,25 đ) - Các tín ngưỡng truyền thống tiếp tục được phát huy, tôn trọng. (0,25 đ)

Câu 2: (3 điểm)

- Năm 1802 Nguyễn Ánh lên ngôi lấy là Gia Long, lập ra triều Nguyễn, đổi tên nước là Việt Nam (sau là Đại Nam). Kinh đô ở Phú Xuân. (0,5 đ)

Tổ chức bộ máy Nhà nước:

- Chính quyền Trung ương được tổ chức theo mô hình thời Lê. (0,5 đ)

- Thời Gia Long chia nước ta thành 3 vùng: Bắc Thành, Gia Định Thành và các Trực doanh (trung Bộ) do triều đình trực tiếp cai quản, mỗi thành có 1 Tổng trấn trông coi. Các trấn, dinh vẫn giữ như cũ. (0,5 đ)

- Năm 1831 - 1832 Minh Mạng chia cả nước làm 30 tỉnh và một Phủ Thừa Thiên. Đứng đầu mỗi tỉnh là tổng đốc tuần phủ hoạt động theo sự điều hành của triều đình. Các phủ, huyện, châu, tổng, xã vẫn giữ như cũ. (0,5 đ)

Nhận xét: - 1 điểm

- Cải cách hành chính của vua Minh Mạng dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với địa lý dân cư và phạm vi quản lý của một tỉnh.

- Thống nhất đất nước về mặt nhà nước và là cơ sở để phân chia tỉnh như ngày hôm nay.

Câu 3: (2 điểm)

Nêu những công lao to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc.

- Lật đổ tập đoàn phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê (0,5 đ)

- Xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, bước đầu thống nhất nước nhà. (0,5 đ)

- Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh bảo vệ Tổ quốc. (0,5 đ)

- Xây dựng vương triều Tây Sơn với những chính sách tiến bộ (0,5 đ)

Câu 4: (3 điểm)

+ Tích cực của Bản tuyên ngôn độc lập ngày 4.7.1776: Khẳng định quyền con người và quyền công dân, (0.5 điểm) đề cao nguyên tắc chủ quyền của nhân dân. (0.5 đ)

+ Hạn chế: Khẳng định quyền lực của giai cấp tư sản. Không xóa bỏ chế độ nô lệ, duy trì sự bóc lột. (0,5 đ)

+ Hồ Chí Minh đã vận dụng vào bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam 2/9/1945. (0,5 đ) + Ý nghĩa cuộc cách mạng. (1 đ)

- Giải phóng Bắc Mỹ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập 1 nhà nước mới, mở đường cho kinh tế TBCN ở Mỹ phát triển.

- Thúc đẩy phong trào cách mạng chống phong kiến ở Châu Âu và phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mỹ La tinh cuối TKXVIII - đầu TK XIX.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.663
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Lịch Sử Xem thêm