Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Lê Hồng Phong - Đắk Lắk

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT HỒNG PHONG
(Đề thi 04 trang)
THI HỌC II NĂM 2018
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN MÔN HÓA HỌC - Khối lớp 11
Thời gian làm bài: 60 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Hỗn hợp X gồm axit axetic, propan-2-ol. Cho một lượng X phản ứng vừa đủ với Na, thu được 0,448
lít khí H
2
(đktc) m gam chất rắn Y. Giá trị của m
A. 2,36. B. 2,40. C. 3,28. D. 3,32.
Câu 2. Trùng hợp isopren tạo ra cao su isopren cấu tạo
A. (-C
2
H-C(CH
3
)-CH-CH
2
-)
n
. B. (-CH
2
-CH(CH
3
)-CH
2
-CH
2
-)
n
.
C. (-CH
2
-C(CH
3
)-CH=CH
2
-)
n
. D. (-CH
2
-C(CH
3
)=CH-CH
2
-)
n
.
Câu 3. Tiến hành tách nước hỗn hợp gồm hai ancol đồng đẳng thu được 3 olefin thể khí (đktc). Hai ancol
trong hỗn hợp thể
A. etanol metanol. B. butan-2-ol pentan-2-ol.
C. butan-2-ol etanol. D. etanol butan-1-ol.
Câu 4. Trước đây ngời ta hay sử dụng chất này để bánh phở trắng dai hơn, tuy nhiên rất độc với thể
nên hiện nay đã bị cấm sử dụng. Chất đó
A. Băng phiến. B. Fomon.
C. Axeton. D. Axetanđehit (hay anđehit axetic).
Câu 5. Nhóm chất khí đều khả năng làm mất mầu nước Br
2
A. etilen, axetilen, lưu huỳnh đioxit. B. etilen, axetilen, cacbon đioxit.
C. etilen, etan, lưu huỳnh đioxit. D. etilen, axetilen, etan.
Câu 6. Hợp chất X no, mạch hở, chứa 2 loại nhóm chức đều khả năng tác dụng với Na giải phóng H
2
, X
công thức phân tử (C
2
H
3
O
3
)
n
(n nguyên dương). Phát biểu đúng về X
A. Khi cho Na
2
CO
3
vào dung dịch X thì phản ứng xảy ra theo tỉ lệ mol là 1 : 1.
B. n = 2.
C. 2 công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện của X.
D. Trong X 3 nhóm hiđroxyl.
Câu 7. Lấy 15,4 gam hỗn hợp metanol glixerol phản ứng hoàn toàn với natri thu được 5,6 lít (đktc) khí
hiđro. Khối lượng glixerol trong hỗn hợp ban đầu (cho H = 1, C = 12, O = 16)
A. 1,6 gam. B. 4,6 gam. C. 13,8 gam. D. 9,2 gam.
Câu 8. Cho dãy các hợp chất thơm: p–HO–CH
2
–C
6
H
4
–OH, p–HO–C
6
H
4
–COOC
2
H
5
, p–HO–C
6
H
4
–COOH,
p–HCOO–C
6
H
4
–OH, p–CH
3
O–C
6
H
4
–OH. bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau?
(a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.
(b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H
2
bằng số mol chất phản ứng.
A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.
đề 568
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 9. Đun nóng hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức, mạch hở với H
2
SO
4
đặc nhiệt độ thích hợp thì thể thu
được tối đa bao nhiêu ete?
A. 6. B. 8. C. 3. D. 4.
Câu 10. Hỗn hợp X gồm anđehit Y ankin Z ( Z nhiều hơn Y 1 nguyên tử cacbon). Biết 4,48 lít hỗn hợp X
(đktc) khối lượng 5,36 gam. Nếu 0,1 mol hỗn hợp X t tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch AgNO
3
1M trong NH
3
dư. Giá trị của V
A. 0,36. B. 0,48. C. 0,24. D. 0,32.
Câu 11. Cho 21,6 gam hỗn hợp gồm ancol etylic, axit fomic etylen glicol tác dụng với kim loại Na (dư),
thu được 0,3 mol khí H
2
. Khối lượng của etylen glicol trong hỗn hợp bao nhiêu?
A. 6,2 gam. B. 12,4 gam. C. 9,2 gam. D. 15,4 gam.
Câu 12. Đun nóng m gam hỗn hợp hai ancol đơn chức tác dụng với H
2
SO
4
đặc 140
o
C chỉ thu được 10,8
gam H
2
O 36 gam hỗn hợp 3 ete có số mol bằng nhau bằng x mol. Giá trị của m x lần lượt
A. 25,2 0,6. B. 46,8 0,6. C. 46,8 0,2. D. 25,2 0,2.
Câu 13. Anđehit X no, mạch hở công thức đơn giản C
2
H
3
O. Số CTCT đúng với X
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 14. Cho 1,2 gam một axit cacboxylic đơn chức X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được 1,64
gam muối. X
A. CH
3
-COOH. B. C
6
H
5
-COOH. C. CH
2
= CHCOOH. D. H-COOH.
Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp hai hidrocacbon đồng đẳng thấy
2 2
CO H O
n n 3x
. Vậy hai
hidrocacbon
A. thuộc đồng đẳng của etilen. B. thuộc đồng đẳng của benzen.
C. thuộc đồng đẳng của metan. D. thuộc đồng đẳng của axetilen.
Câu 16. Axit cacboxylic trong giấm ăn công thức cấu tạo thu gọn
A. HOOC-COOH. B. CH
3
-COOH. C. CH
3
-CH(OH)-COOH. D. HCOOH.
Câu 17. Cho CTCT của hidrocacbon X: CH
2
=CH-CH=C(CH
3
)-CH
3
. Phát biểu nào sau đây đúng nhất?
A. X ankadien. B. X ankandien liên hợp.
C. X 4-metylpenta-1,3-dien. D. X hidrocacbon không no.
Câu 18. Đểphânbiệthaichấtlỏnglà but-1-in but-2-in người ta dùngthuốcthửnàosauđây
A. ddHBr B. dd KMnO
4
C. dd Br
2
D. dd AgNO
3
/NH
3
Câu 19. Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A cần 11,2 lít O
2
(đktc) thu được H
2
O 13,2 gam CO
2
. Vậy
A
A. C
4
H
10
. B. C
3
H
8
. C. C
6
H
16
. D. C
2
H
6
.
Câu 20. Cho các phát biểu sau:
(a) Khi đốt cháy một hiđrocacbon X, nếu thu được số mol CO
2
nhỏ hơn số mol H
2
O thì X ankin hoặc
ankađien.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
(b) Hợp chất phenylaxetilen chứa 14 liên kết σ.
(c) Brom tan trong nước tốt hơn trong hexan.
(d) Những hợp chất hữu cùng công thức cấu tạo nhưng khác nhau về sự phân bố không gian của các
nguyên tử trong phân tử đồng phân của nhau.
(e) Phản ứng hữu thường xảy ra nhanh, không hoàn toàn không theo một hướng nhất định.
(g) Hợp chất C
9
H
12
BrCl vòng benzen trong phân tử.
Số phát biểu sai
A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.
Câu 21. Cho 4 chất: phenol (a), ancol etylic (b), benzen (c), axit axetic (d). Độ linh động của nguyên tử
hiđro trong phân tử các chất trên tăng dần theo thứ tự
A. b < c < d < a. B. a < b < c < d. C. c < b < a < d. D. c < d < b < a.
Câu 22. CT chung của hidrocacbon thơm
A. C
n
H
2n-6
(n ≥6). B. C
n
H
2n
(n ≥2). C. C
n
H
2n-2
(n ≥3). D. C
n
H
2n-2
(n ≥2).
Câu 23. Đun nóng 12gam axit axetic với 12gam ancol etylic trong môi trường axit, hiệu suất phản ứng 75%.
Khối lượng este thu được
A. 17,2gam. B. 17,6gam. C. 13,2gam. D. 12,3gam.
Câu 24. Hiđrocacbon X mạch hở, phân tử chứa 1 liên kết pi. X thuộc dãy đồng đẳng o sau đây?
A. Ankin. B. Anken. C. Ankan. D. Ankylbenzen.
Câu 25. Crackinh 560 lít C
4
H
10
thu được 1036 lít hỗn hợp X gồm 5 hidrocacbon. Biết các thể tích cùng đo
cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Vậy hiệu suất phản ứng crackinh
A. 90%. B. 75%. C. 85%. D. 80%.
Câu 26. Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong
không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO
2
(ở đktc) 9,9 gam nước. Thể tích không khí
(ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên
A. 56,0 lít. B. 84,0 lít. C. 78,4 lít. D. 70,0 lít.
Câu 27. Chất nào sau đây nhiệt độ sôi cao nhất
A. CH
3
OC
2
H
5
B. C
3
H
8
. C. C
2
H
5
OH. D. CH
3
OH.
Câu 28. Cho các chất sau: ancol etylic, phenol, stiren, toluen, benzen. Số chất làm mất màu dung dịch nước
brom
A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.
Câu 29. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,07 mol một ancol đa chức 0,03 mol một ancol không no,
một liên kết đôi, mạch hở, thu được 0,23 mol khí CO
2
m gam H
2
O. Giá trị của m
A. 5,4. B. 2,7. C. 2,34. D. 8,4.
Câu 30. Khi oxi hóa không hoàn tn ancol X đơn chức thu được chất hữu Y phản ứng tráng bạc. Tỉ
khối hơi của X so với Y bằng 1,0345. Công thức phân tử của X

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Lê Hồng Phong - Đắk Lắk, qua bộ tài liệu các bạn học sinh sẽ học tập hiệu quả hơn môn Hóa học. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Đồng Nai. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.677
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm