Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 40: Ancol

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 40: Ancol do VnDoc sưu tầm và biên soạn, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố kiến thức bài học, làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau, nhằm nâng cao thành tích học tập môn Hóa 11.

Bài 40: Ancol

1. Tên thay thế của C2H5OH là

A. ancol etylic

B. ancol metylic

C. etanol

D. metanol.

2. Số đồng phân cấu tạo của C4H10O là

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7.

3. Cho các ancol sau: CH3OH, C2H5OH, HOCH2-CH2OH, HOCH2-CH2-CH2OH, CH3-CH(OH)-CH2OH. Số mol trong các anncol cho ở trên phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

4. Oxi hóa ancol nào sau đây không tạo anđehit?

A. CH3OH.

B. (CH3)2CHCH2OH.

C. C2H5CH2OH.

D. CH3CH(OH)CH3.

5. Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là

A. 2-metylpropen và but-I-en.

B. propen và but-2-en.

C. eten và but-2-en

D. eten và but-I-en.

6. Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

7. Tách nước hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol Y chỉ tạo ra 2 anken. Đốt cháy cùng số mol mỗi ancol thì lượng nước sinh ra từ ancol này bằng 5/3 lần lượng nước sinh ra từ ancol kia. Ancol Y là

8. Khi phân tích thành phần một ancol đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân ancol ứng với công thức phân tử của X là

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1.

9. Hai ancol nào sau đây cùng bậc?

A. propan-2-ol và I-phenyletan-I-ol

B. propan-I-ol và phenyletan-I-ol

C. etanol và propan-2-ol

D. propan-2-ol và 2-metylpropan-2-ol.

10. Trong các loại anncol no, đơn chức có số nguyên tố cacbon lớn hơn 1 sau đây, ancol nào khi tách nước (xt H2SO4đặc, 170oC) luôn thu được 1 ankan duy nhất

A. ancol bậc III.

B. ancol bậc I

C. ancol bậc II.

D. ancol bâc I và bậc III

11. Sản phẩm chính thu được khi tách nước từ 3-metylbutan-2-ol là

A. 3-metylbut-1-en

B. 2-metylbut-2-en.

C. 3-metylbut-2-en.

D. 2-metylbut-3-en

12. Hai ancol X, Y đều có CTPT C3H8O số anken thu được khi đun hỗn hợp X và Y với dung dịch H2SO4 đặc ở nhiệt độ cao là

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

13. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy dồng đẳng thu được 3,808 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của m là

A. 5,42

B. 5,72

C. 4,72

D. 7,42

14. Từ 180 gam glucozo, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. đẻ trung hòa hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là

A. 90%

B. 80%

C. 75%

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. C2. D3. A4. D5. C6. C7. C
8. B9. A10. B11. B12. A13. C14. A
Đánh giá bài viết
1 1.829
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 11 Xem thêm