Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 41: Phenol

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 41: Phenol do VnDoc sưu tầm và biên soạn, với những bài tập trắc nghiệm bám sát nội dung trọng tâm bài học giúp học sinh không chỉ ôn luyện lý thuyết mà còn rèn luyện nâng cao thành tích học môn Hóa 11.

Bài 41: Phenol

Câu 1: Phenol không phản ứng với chất nào sau đây?

A. Na.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. Br2.

Câu 2: Cho các phát biểu sau về phenol:

(a) Phenol vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na.

(b) phenol tan được trong dung dịch KOH.

(c) Nhiệt độ nóng chảy của phenol lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.

(d) phenol phản ứng được với dung dịch KHCO3 tạo CO2.

(e) Phenol là một ancol thơm.

Trong các trường hợp trên, số phát biểu đúng là

A. 5 B. 2 C. 3 D. 4.

Câu 3: Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen, có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với dung dịch NaOH. Số chất thỏa mãn tính chất trên là

A. 3 B. 1 C. 4 D. 2.

Câu 4: Hợp chất hữu cơ X (phân tử chứa vòng benzen) có công thức phân tử là C7H8O2. Khi X tác dụng với Na dư, số mol H2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng. Mặt khác, X tác dụng được với dung dịch NaOH theo tỉ lệ số mol 1 : 1. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C6H5CH(OH)2 .

B. HOC6H4CH2OH

C. CH3C6H3(OH)2.

D. CH3OC6H4OH.

Câu 5: Cho hỗn hợp X gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hi đro (đktc). Nếu hỗn hợp X trên tác dụng với nước brom vừa đủ, thu được 19,86 gam kết tủa trắng 2,4,6-tribromphenol. Thành phần phần trăm theo khối lượng của phenol trong hỗn hợp là

A. 66,2%

B. 46,94%

C. 33,8%

D. 53,06 %

Câu 6: Hai chất X, Y là đồng phân của nhau, đều có chứa vòng bennzen và có công thức phân tử là C7H8O. Cả X, Y đều tác dụng với Na giải phóng H2, Y không tác dụng với dung dịch Br2. X phản ứng với nước brom theo tỉ lệ mol 1 : 3 tạo kết tủa X1 (C2H5OBr3). Các chất X và Y lần lượt là

A. m-crezol và metyl pheny ete.

B. m-crezol và ancol benzylic

C. p-crezol và ancol benzylic.

D. o-crezol và ancol benzylic.

Câu 7: Một hỗn hợp gồm 25 gam phenol và benzen khi cho tác dunhj với dung dịch NaOH dư thấy tách ra 2 lớp chất lỏng phân cách, lớp chất lỏng phía trên có thể tích 19,5 ml và có khối lượng riêng là 0,8g/ml. Khối lượng phenol trong hỗn hợp ban đầu là

A. 9,4 gam

B. 0,625 gam

C. 24,375 gam

D. 15,6 gam

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. C2. C3. A4. B5. C6. B7. A

Câu 5:

nC2H5OH + nC6H5OH = 0,3 mol

nC6H5OH = nC6H2Br3OH = 0,06 mol

%mC6H5OH = 33,8%

Câu 7:

mphenol = 25 – 0,8.19,5 = 9,4 (gam)

Đánh giá bài viết
1 1.124
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Hóa học 11 Xem thêm