Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 44: Andehit

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 44: Andehit với những câu hỏi trắc nghiệm bám sát nội dung kiến thức trọng tâm, không chỉ giúp học sinh dễ dàng ôn luyện tại nhà mà còn nâng cao thành tích học tập môn Hóa.

Bài 44: Andehit

Câu 1: Các đồng phân anđehit của C5H10O là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 2: Cho các nhận định sau:

(a) Anđehit là hợp chất chỉ có tính khử.

(b) Anđehit cộng hiđro thành ancol bậc một.

(c) Anđehit tác dụng với AgNO3/NH3 tạo thành Ag.

(d) Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát CnH2nO.

Số nhận định đúng là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 3: Anđehit axetic không tác dụng được với

A. Na.

B. H2.

C. O2.

D. dung dịch AgNO3/NH3

Câu 4: Phản ứng nào sau đây không tạo anđehit axetic?

A. Cho axetilen phản ứng với nước.

B. Oxi hóa không hoàn toàn etilen.

C. Oxi hóa không hoàn toàn ancol etylic.

D. Oxi hóa không hoàn toàn ancol metylic.

Câu 5: Ứng dụng nào sau đây không phải của anđehit fomic

A. Dùng để sản xuất nhựa phenol-fomanđehit.

B. Dùng để sản xuất nhựa ure-fomanđehit.

C . Dùng để tẩy uế, ngâm mẫu động vật.

D. Dùng để sản xuất axit axetic.

Câu 6: Tên thông thường của CH3-CH2-CHO là

A. anđehit propanal.

B. anđehit propionic.

C. propanđehit.

D. propanal.

Câu 7: Tên thay thế của CH3-CH(CH3)-CH2-CHO là

A. 3-metylbutanal.

B. 2-metylbutan-4-al.

C. isopentanal.

D. pentanal.

Câu 8: Khi đốt cháy hỗn hợp các anđehit cùng dãy đồng đẳng thu được số mol CO2 bằng số mol nước. Các anđehit đó là các anđehit

A. no, đơn chức.

B. no, đơn chức, mạch hở.

C. no, hai chức, mạch hở.

D. không no, đơn chức mạch hở.

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. C2. C3. A4. D5. D6. B7. A8. B
Đánh giá bài viết
1 853
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Hóa học 11 Xem thêm